Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa łańcucha ogniwowego do zgarniacza obornika

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa łańcucha ogniwowego do zgarniacza obornika

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
Potoczek 43
23-313 Potok Wielki
powiat: janowski
Telefon/fax 15 8740268, tel. 15 8740268
sekretariat@zsckrpotoczek.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Potok Wielki
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon/fax 15 87402
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pod nazwą ,,Dostawę łańcucha ogniwowego do zgarniacza obornika".
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w oborze zamawiającego: Łańcucha ogniwowego wraz z łapami do zgarniacza obornika typu WK-4 - układ lewy, o długości łącznej - 80 mb wraz z kołem napędowym zgarniacza obornika typu WK-4.

Składanie ofert:
Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - ZSCKR w Potoczku - sekretariat, w terminie do dnia 13.05.2024 r. do godz. 10.00 lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres:
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym formularzu OFERTA - Załącznik nr 1.
2) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, przesłać, przekazać na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki
i oznaczyć: Oferta na dostawę paneli fotowoltaicznych do internatu ZSCKR w Potoczku.
lub na adres e mail zamawiającego sekretariat@zsckrpotoczek.pl
i oznaczyć w temacie: Oferta na dostawę łańcuch ogniwowego do zgarniacza obornika

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia tj. dostarczenie i montaż urządzeń do dnia 15.05.2024 r.

Wymagania:
4. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
5. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 100%
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
Zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Uwagi:
8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: kierownik.adm@zsckrpotoczek.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o postanowienia art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat.
6. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów Pzp, związanym z udziałem wykonawcy/podwykonawcy/ podmiotu na którego zasoby się powołuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określony został w przepisach ustawy Pzp. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.
7. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2) do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO) - skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmiana wyniku postępowania ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, o
4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO
8. Wykonawca realizując umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku; wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Iwona Karbarz tel. 15 8740268

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.