Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa znaków drogowych oraz elementów oznakowania

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa znaków drogowych oraz elementów oznakowania

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
ul. Przemysłowa 3C
28-400 Pińczów
powiat: pińczowski
tel/fax /41/3576129
skobus@pzd.plnczow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/fax /41/3576129
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty na:
,,Dostawę znaków drogowych oraz elementów oznakowania do Powiatowego Zarządu
Dróg z siedzibą w Pińczowie"
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg
w Pińczowie znaków drogowych (ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych), foliowanych folią odblaskową I-generacji i II generacji na podkładzie ocynkowanym, tabliczek informacyjnych, znaków kierunku i miejscowości (tablice jednostronne, z folii I generacji), tablic prowadzących, luster i pozostałych elementów oznakowania. Szczegółowy asortyment planowanych dostaw zawiera załącznik nr 2 ,,Formularz cenowy"
2. Ilości podane w załączniku nr 2 -,,Formularz cenowy" są maksymalnymi ilościami przewidywanymi do realizacji w czasie trwania umowy.
3. Minimalny zakres zamówienia do realizacji to 75% wartości zamówienia.
Pozostałe 25% zależy od potrzeb Zamawiającego i może nie być zrealizowane lub może być realizowane w mniejszym zakresie.
4. Zamawiający wskazuje, że w przypadku gdy zrealizowane dostawy będą mniejsze od ilości podanych w załączniku nr 2, Wykonawca otrzyma zapłatę wynikającą z przemnożenia ilości faktycznie dostarczonych elementów (znaków, tablic) przez ceny jednostkowe podane w ofercie i nie przysługują Wykonawcy z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

CPV: 44423400-5

Dokument nr: 2620.15.2024

Składanie ofert:
IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 15.05.2024 r. w siedzibie Zamawiającego
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pińczowie (28-400 Pińczów Ul. Przemysłowa 3C) do
godz. 15:30 (godz. pracy Urzędu 7:30 - 15:30) lub drogą elektroniczną na adres
skobus@pzd.plnczow.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania:
1. Termin realizacji zamówienia - do 30.09.2024 r.

Wymagania:
2. Zasady realizacji dostaw.
2.1. Dostawy będą realizowane na pisemne zamówienie Zamawiającego, przekazane faksem lub e-mailem.
2.2. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować dostawę w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.
2.3. Minimalna partia dostawy zamówionych elementów (znaków, tablic) będzie obejmować 20 szt.
2.4. Termin dostaw awaryjnych (pilnych) (do 10 szt.), wynosi 3 dni robocze od złożenia zamówienia (telefonicznie, faxem lub e -mailem). Przewiduje się, że
liczba dostaw awaryjnych (pilnych) w ciągu trwania umowy nie przekroczy dwóch (2).
2.5. Dostarczenie i rozładunek elementów objętych dostawą do siedziby
Zamawiającego, może odbywać się tylko w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00 przy obecności przedstawiciela Zamawiającego..
III. Przygotowanie oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Cenę oferty należy podać w ,,Formularzu oferty,, tj: załączniku nr 1.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym również koszty dostawy oraz rozładunku elementów objętych realizowaną dostawą do siedziby PZD w Pińczowie.
4. Cenę należy wyliczyć w formularzu cenowym - załącznik nr 2, gdzie Wykonawca poda ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji oraz obliczy cenę za całość zamówienia. Suma wartości wszystkich pozycji stanowi cenę netto. Następnie do wyliczonej ceny netto należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości. Wyliczona w oparciu o ,,formularz cenowy" cena winna być przeniesiona wprost do Formularza oferty - załącznik nr 1.
5. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (np. Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej) lub innym dokumencie.
6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie określać zasady umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej zgodność z oryginałem (kopia powinna być poświadczona notarialnie).
7. Do ofert należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku Wykonawcy będącego przedsiębiorcą, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru.
8. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie obowiązują na czas trwania umowy i nie będą podlegały zmianie.
9. Formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

V. Tryb udzielania zamówienia:
1. Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022. poz. 1710 z późn. zm.) - ,,Ustawa" nie podlega przepisom Ustawy.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.pzd.plnczow.pl)

VI. Warunki płatności:
Należność za wykonanie w/w dostawy będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

VIII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia bez podania przyczyn.

Uwagi:
VII. Ocena ofert:
Kryterium oceny ofert będzie cena.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.