Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Montaż systemu nagłośnienia i oświetlenia sceny w budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Montaż systemu nagłośnienia i oświetlenia sceny w budynku

Data zamieszczenia: 2024-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żabno
ul. Jagiełły 1
33-240 Żabno
powiat: tarnowski
tel.: /014/ 645-60-12 wew. 32
dzp@zabno.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Żabno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: /014/ 645-60-1
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Montaż systemu nagłośnienia i oświetlenia sceny w budynku Domu Ludowego w Otfinowie"
2.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację nagłośnienia i oświetlenia sceny
w budynku Domu Ludowego w Otfinowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i montaż nagłośnienia oraz
oświetlenia sceny w budynku Domu Ludowego w Otfinowie, zgodnie z załączoną
specyfikacją, stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte
w zapytaniu ofertowym, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną,
zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, które Wykonawca jako podmiot
profesjonalny zobowiązany jest przewidzieć i uwzględnić.
5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają stanowiące Załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania, Projektowane postanowienia umowne.

CPV: 32342400-6, 32342300-5

Dokument nr: RG.7013.23.2024.PK

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2024 r. godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego
tj. w Urzędzie Miejskim w Żabnie, Ul. Wł. Jagiełły 1, 33-240 Żabno.

Składanie ofert:
2.
Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 15.05.2024 r. do godz. 12:00GMINA ŻABNO
1) w formie pisemnej, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w następujący sposób:
a) w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Żabnie, Ul. Jagiełły1, 33-240 Żabno -
Dziennik Podawczy - osobiście, pocztą lub kurierem

Miejsce i termin realizacji:
VI. Wymagany termin realizacji zamówienia.
Zakończenie realizacji zamówienia nastąpi w terminie: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II.
1.Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), zwanych dalej ustawą
Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie udzielane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości
mniejszej niż 130.000,00 złotych netto, obowiązującym w Gminie Żabno.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonanie
przedmiotu zamówienia, na okres 60 miesięcy, której bieg rozpocznie się od dnia
podpisania protokołu odbioru.
VII. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę:
a) cena (cena brutto) - waga 100 % - 100 punktów
2. Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert kryterium ,,Cena":
Pc = (Cbn /Cb) x 100 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert
dodatkowych.
VIII.Warunki udziału w postępowaniu.
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności technicznej i zawodowej.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
a) na podstawie przesłanek, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
b) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Wykonawca w celu wykazania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, złoży stosowneGMINA ŻABNO
oświadczenie w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która będzie niezgodna z treścią zapytania
ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji zamówienia
z kilkoma lub jednym wykonawcą, który/którzy złożył/złożyli najtańszą/najtańsze
ofertę/oferty i spełnia/spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlega
wykluczeniu.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym ryczałtową cenę brutto, w oparciu
o wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot zamówienia, określone w rozdziale III
niniejszego zapytania ofertowego
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe
5 należy zaokrąglić w górę).
Jeżeli oferta będzie zawierała cenę wyrażoną jako wielkości matematyczne znajdujące się
na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona.
Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz
cen które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania finansowe i koszty konieczne
do należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz usunięcia ewentualnych
usterek w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Żadne nie doszacowanie, pominięcie, brak
rozpoznania nie może być podstawą do żądania podwyższenia cen ofertowych określonych
w ofercie.
Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
X. Płatność.
2.Rozliczenie za wykonany przedmiot zapytania ofertowego nastąpi na podstawie faktury
wystawionej po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu niniejszego zapytania
ofertowego.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
poprawnie wystawionej faktury za wykonanie poszczególnej części przedmiotu
zamówienia.
3.Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać następujące dane:
1.
Nabywca: Gmina Żabno, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno NIP 9930370109, REGON
851661174,
Odbiorca: Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1.
Oferta składa się z:
a) Formularza ofertowego którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
Oferta na wykonanie zamówienia publicznego pn.: ,,Montaż systemu nagłośnienia i
oświetlenia sceny w budynku Domu Ludowego w Otfinowie"
UWAGA: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15.05.2024 r. godz. 12:10
XII.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Warunki umowy:
Warunki umowy określają projektowane postanowienia umowne, stanowiące załącznik
nr 2 do niniejszego Zapytania.
XIII.
Informacje o formalnościach:
1)Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, a także którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
2)Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą
elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu, o jego wynikach.
3)W niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
4)Zamawiający zastrzega sobie zmianę treści Zapytania ofertowego.

Kontakt:
V.Osobą do kontaktu w zakresie niniejszego zamówienia, jest:
1.w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Paulina Kuc Urząd Miejski w Żabnie,
ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godz. 730 - 1300, tel. +48/14 645 60 12, e-mail: dzp@zabno.pl
2.w sprawach proceduralnych - Arkadiusz Mosio Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-
240 Żabno, w godz. 730 - 1300, tel. +48/14 645 60 12, e-mail: dzp@zabno.pl GMINA ŻABNO

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.