Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

ZAKUP I DOSTAWA NAMIOTÓW OGLĘDZINOWYCH

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

ZAKUP I DOSTAWA NAMIOTÓW OGLĘDZINOWYCH

Data zamieszczenia: 2024-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 615 54 44, 47 83 54 661
katarzyna.lasiewicz@malopolska.policja.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/435748
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 12 615 54 4
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP I DOSTAWA NAMIOTÓW OGLĘDZINOWYCH
DLA POTRZEB KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

Opis postępowania: I INFORMACJE OGÓLNE:

1. ZAMAWIAJĄCY:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, Ul. Mogilska 109

NIP: 675-000-55-94
REGON: 351081570

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu techniki policyjnej w postaci Namiotów Oględzinowych w kolorze niebieskim z napisem Policja do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 31-571. Ofertę należy składać zgodnie z formularzem ofertowym. Proszę o składanie ofert na sprzęt zgodnie z wymaganiami użytkownika - realizacja na podstawie zamówienia.

L.P.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ILOŚĆ

1.

NAMIOT OGLĘDZINOWY NIEBIESKI Z NAPISEM POLICJA WYMIARY 3 m X 6 m:

? Namiot 3×6 wysokość ściany/ wysokość całkowita 210 cm / 340 cm

? Wymiary stelaża 3X6 po złożeniu 22x40x153 cm

? konstrukcja wykonana ze stali:

ü noga zewnętrzna okrągła - O 36 lub kwadratowa 35 x 35 mm (grubość ścianki 1,5 mm)

ü wkład nogi okrągły - O 32 lub kwadratowy - 30 x 30 mm (grubość ścianki 1,5 mm)

ü owal w dachu (szabla) - 25 x 10 mm (grubość ścianki 1,2 mm)

ü waga namiotu 3X6 -- 64,5/69,5 kg plus waga plandek 15 kg.

ü waga namiotu 3X4,5 -- 59 kg plus waga plandek 11 kg.

ü nadruk POLICJA wykonany metodą flexo gryfii umieszczony na czterech bocznych ścianach (plandekach)

? poszycie namiotu wykonane z tkaniny poliestrowej, podwójnie impregnowanej o gramaturze 230 g

? namiot oględzinowy w kolorze niebieskim

? ściany boczne mocowane na rzepy

? pokrowiec na konstrukcję i poszycie

1 szt.

2.

NAMIOT OGLĘDZINOWY NIEBIESKI Z NAPISEM POLICJA 3 m X 4,5 m

? Namiot 3m × 4,5m wysokość ściany/ wysokość całkowita 210 cm/340 cm

? Wymiary stelaża 3X4,5 po złożeniu 22x33x153 cm

? konstrukcja wykonana ze stali:

ü noga zewnętrzna okrągła - O 36 lub kwadratowa 35 x 35 mm (grubość ścianki 1,5 mm)

ü wkład nogi okrągły - O 32 lub kwadratowy - 30 x 30 mm (grubość ścianki 1,5 mm)

ü owal w dachu (szabla) - 25 x 10 mm (grubość ścianki 1,2 mm)

ü waga namiotu 3X6 -- 64,5/69,5 kg plus waga plandek 15 kg.

ü waga namiotu 3X4,5 -- 59 kg plus waga plandek 11 kg.

ü nadruk POLICJA wykonany metodą flexo gryfii umieszczony na czterech bocznych ścianach (plandekach)

? poszycie namiotu wykonane z tkaniny poliestrowej, podwójnie impregnowanej o gramaturze 230 g

? namiot oględzinowy w kolorze niebieskim

? ściany boczne mocowane na rzepy

? pokrowiec na konstrukcję i poszycie

3 szt.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający określa termin dostawy zamówienia - do 30 dni kalendarzowych od daty wysłania zamówienia jednak nie później niż do dnia 21 czerwca 2024 roku, realizacja zakupu nastąpi na podstawie zamówienia (zatwierdzony skan zamówienia zostanie przesłany na wskazany w ofercie adres e-mailowy wykonawcy).

4. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia zostanie dostarczony na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 31-571 Kraków, Ul. Mogilska 109 (Magazyn Wielobranżowy od poniedziałku do piątku

w godz.ch od 8:00 do 14:00 tel. 47 83 54 611).

5. OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM:

podkom. Katarzyna Lasiewicz tel. 47 83 54 661 e-mail: katarzyna.lasiewicz@malopolska.policja.gov.pl

Sekcja Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji

w Krakowie.

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 15 maja 2024 roku do godz. 10.00

Oferty proszę składać za pośrednictwem PLATFORMY ZAKUPOWEJ: https://platforma.eb2b.com.pl/

Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami w tym wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, oferty, zawiadomienia oraz informację proszę przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Okres związania ofertą 30 dni

II ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wykonawca Wystawi fakturę VAT wskazując płatnika jako:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, Ul. Mogilska 109 NIP: 675-000-55-94 REGON: 351081570

Fakturę wysłać należy na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 31-571 Kraków, Ul. Mogilska 109

Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Zapłata za realizacje zamówienia zostanie dokonana przelewem bankowym na wskazane przez Wykonawcę konto
i nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

2. WARUNKI GWARANCJI:

Wykonawca musi zagwarantować, że oferowany asortyment musi być oryginalnym, kompletnym, sprawnym technicznie, fabrycznie nowym produktem gotowym do pracy, objętym gwarancją przez okres nie krótszy niż gwarancja producenta licząc od momentu dostawy sprzętu. Do dostarczonych sprzętów będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca okres i warunki ważności gwarancji. Adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.

3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie składania ofert handlowych i umieszczony
w formie elektronicznej (załączony plik PDF) na platformie zakupowej. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne

z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W zakresie zamówienia zamawiający wyznaczył jedno kryterium oceny i wyboru ofert:

CENA 100 % (jednak przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania sprzętowe użytkownika).

UWAGA!

Aby były spełnione wymogi formalne zapytania cenowego na platformie Zamawiającego Eb2B należy uzupełnić równocześnie dane oraz kwoty oferty wymagane przez elektroniczną platformę zakupową, jak również umieścić w formie elektronicznej załącznik (skan) na platformie zakupowej Eb2b, formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie składania ofert handlowych. Wykonawca, który nie spełni wyżej wymienionych warunków będzie automatycznie wykluczony
z postępowania.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących procedury umieszczania Państwa oferty na platformie Zamawiającego, w celu uzyskania pomocy proszę o bezpośredni kontakt z operatorem Platformy eB2B pod numerem telefonu: +48 22 428 19 28

III INFORMACJE DODATKOWE

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel.: 47 83 54 661

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenowo - rynkowego pn.

DOSTAWA sprzętu do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nr sprawy: 2024/GMT/60

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY ZAKRESU ZAMÓWIENIA W STOSUNKU DO ILOŚCI ZAMÓWIENIA PODANEJ

W OFERCIE W PRZYPADKU GDYBY ILOŚCI TE NIE ZNALAZŁY W PEŁNI POKRYCIA W BIEŻĄCYCH WYDATKACH POLICJI W TYM ZAKRESIE ORAZ DO ODWOŁANIA POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO), UNIEWAŻNIENIA LUB ZAMKNIĘCIA POSTEPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY, NA KAŻDYM JEGO ETAPIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE WYBÓR OFERTY, KTÓRA BĘDZIE NAJKORZYSTNIEJSZĄ EKONOMICZNIE I JAKOŚCIOWO - NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ OFERTĘ POZYSKANĄ Z ZACHOWANIEM ZASAD DOTYCZĄCYCH WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:

O w sposób celowy i oszczędny,

O mając na celu uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów,

O przy optymalnym doborze metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

O w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

O w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

O zachowując zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców i przejrzystości.

Grupa asortymentowa:

Dokument nr: 2024/GMT/60

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/435748
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-05-13 11:30 2024-05-15 10:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Kontakt:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
Telefon: 12 615 54 44
KATARZYNA LASIEWICZ
47 83 54 661
katarzyna.lasiewicz@malopolska.policja.gov.pl
Zamawiający: Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.