Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont schodów głównych wejściowych do budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont schodów głównych wejściowych do budynku

Data zamieszczenia: 2024-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie
ul. Moniuszki 5
82-500 Kwidzyn
powiat: kwidzyński
tel. (55) 279 38 71, fax (55) 612 50 53
zamowienia@mowkwidzyn.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kwidzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (55) 279 38 71,
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ,,Remont schodów głównych wejściowych do budynku MOW ".
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont schodów głównych wejściowych do budynku MOW zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.
Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie jest zakwalifikowany jako budynek zbiorowego zamieszkania.

Dokument nr: MOW/2/2024

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
- otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.05.2024 o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego.

Składanie ofert:
9. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -,,formularzu oferty",
- ofertę należy składać w terminie do dnia 15.05.2024, do godz. 12:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną,
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 15 sierpnia 2024 r.

Wymagania:
3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Agnieszka Michalska
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac łub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.
5. Zawartość oferty.
Oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony formularz oferty na załączonym druku,
- kosztorys ofertowy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.
7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Najniższej ceny.
8. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną.
11. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu, o których mowa w pkt. 5;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania łub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie upubliczniona przez Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
13. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
W terminie 14 dni od daty wyboru oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.