Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o
ul. G. Zapolskiej 3
41-218 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
tel. 032 720 77 00, fax 032 720 77 40, tel. 32/ 720 77 66
dap@czdir.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 032 720 77 00,
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania pn.:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia dla zadania pn.:
,,Rozbudowa budynku i przebudowa Izby Przyjęć na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR."
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.: ,,Rozbudowa budynku i przebudowa Izby Przyjęć na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR." obejmującego m.in.:
1.1 .rozbudowę i przebudowę Izby Przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy z uwzględnieniem wytycznych dotyczących technologii medycznych oraz integracji z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym/medycznym,
1.2. wykonanie lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR,
1.3. wy konanie przebudowy infrastruktury zewnętrznej obiektu w sąsiedztwie inwestycji m. in. przebudowa układu drogowego, przekładki i zabezpieczenia sieci i przyłączy),
1.4. przebudowę przestrzeni na parterze budynku na izbę przyjęć psychiatryczną, punkt przyjęć planowanych,
2. Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych wraz z montażem wyposażenia w specjalnościach:
2.1 konstrukcyjno - budowlanej,
2.2 instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
2.3 instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
2.4 instalacyjnej w zakresie: instalacji wentylacji i klimatyzacji,
2.5 instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń elektrycznych, niskoprądowych i elektroenergetycznych,
2.6 instalacyjnej w zakresie: instalacji gazów medycznych,
2.7 nadzór na budową lądowiska wyniesionego,
2.8 i innych objętych projektem architektoniczno - budowlanym.
3. Szczegółowy zakres robót dla zadania objętego nadzorem inwestorskim zawierają:
3.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy;
3.2. dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych,
3.3. Zmiany wynikające z pytań potencjalnych Wykonawców robót budowlanych i odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu przetargowym.
4. Szacunkowa wartość robót budowlanych wynosi: 25 904 910,00 zł brutto.
5. W zakresie wynikającym z umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania
wobec Wykonawcy robót budowlanych, w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.
6. Do zadań osób pełniących obowiązki inspektora należeć będzie wykonywanie prac i
obowiązków zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane,
w szczególności:
ZADANIA OGÓLNE:
6.1. zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i jej weryfikacja pod kątem zgodności z założeniami PFU i wytycznymi Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia jej przekazania,
6.2. wyznaczenie spośród Inspektorów Nadzoru osoby pełniącej funkcję
Koordynatora czynności pozostałych inspektorów nadzoru na budowie,
6.3. współpraca z Zamawiającym, Projektantem pełniącym nadzór autorski, Wykonawcą robót budowlanych i innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
6.4. pełnienie swojej funkcji z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.
6.5. realizowanie wszystkich innych czynności i zadań niewymienionych w poniższych punktach, a które:
a. związane są z zadaniami inwestycyjnymi i nadzorem nad prowadzeniem robót a wynikają z warunków zawartej umowy z Wykonawcą robót budowlanych, uwarunkowań realizowanych zadań, przepisów prawa, sztuki budowlanej i inżynierskiej lub
b. okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla zadania: ,,Rozbudowa budynku i przebudowa Izby Przyjęć na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR."
PEŁNIENIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ I TERMINOWOŚCIĄ REALIZACJI UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE:
6.6. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności zapewnienie uprawnionego zastępstwa,
6.7. udział w protokolarneym przekazanieu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
6.8. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz wszelkimi wytycznymi branżowymi,
6.9. nadzorowanie budowy z częstotliwością zapewniającą skuteczny nadzór (wymagana obecność na budowie minimum 1 raz w tygodniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego koordynującego pracę zespołu inspektorów, pozostali inspektorzy w częstotliwości zależnej od rodzaju wykonywanych prac). Odpowiedni Inspektor na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych lub Projektanta pełniącego nadzór autorski winien ma obowiązek zgłosić się na budowę w ciągu 48 godzin, licząc\\\\ od momentu zawiadomienia, w razie potrzeb uzasadnionych postępem realizacji robót budowlanych również w dniu wolnym od pracy. Kontrole dokonywane przez Inspektora będą potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy-
6.10. kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa w tym BHP, utrzymania porządku, ograniczenia do minimum hałasu i zapylenia na placu budowy,
6.11. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane i projektem,
6.12. uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów, badań, sprawdzeń oraz ocena ich wyników w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,
6.13. zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,
6.14. przyjmowanie od Wykonawcy robót budowlanych powiadomień o stwierdzeniu nieprawidłowości w PFU, ich zweryfikowanie, i przekazanie Zamawiającemu wraz z propozycją sposobu rozwiązania,
6.15. sprawdzanie atestów, gwarancji, certyfikatów, deklaracji zgodności materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa oraz ich dopuszczeń do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, przed ich zastosowaniem,
6.16. sprawdzanie ilości i jakości stosowanych materiałów, urządzeń, wyposażenia, nadzorowanie kompletności dostaw i prawidłowości ich montażu,
6.17. weryfikacja zakresu i wartości wykonanych robót oraz dokonywanie ewentualnych korekt przedłożonych kosztorysów w terminie 5 dni od dnia otrzymania;
6.18. bieżące monitorowanie wpływu wykonywanych czynności w ramach robót budowlanych na infrastrukturę szpitala niebędącą terenem budowy oraz zobowiązanie Wykonawcy i egzekwowanie od niego podjęcia niezbędnych działań naprawczych i zapobiegających ewentualnym dalszym ubytkom,
6.19. weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej w terminie do 4 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów w powyższym zakresie,
6.20. egzekwowanie terminowego usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac, poświadczenie usunięcia wad, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nieusunięcia usterek i wad,
6.21. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
6.22. opiniowanie i wskazywanie sposobów załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,
6.23. w przypadku zejścia Wykonawcy z terenu budowy przed ukończeniem realizacji
robót budowlanych udział w inwentaryzacji robót wykonanych oraz ilości i jakości materiałów dostarczonych na budowę,
6.24. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii Projektanta pełniącego nadzór autorski, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
REPREZENTOWANIE I KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:
6.25. informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz zobowiązanie Wykonawcy i egzekwowanie od niego podjęcia niezbędnych działań naprawczych i zapobiegających ewentualnym zagrożeniom,
6.26. na wniosek Zamawiającego, reprezentowanie go w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z inwestycją, uczestnictwo w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji, jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym, przedkładanie stosownych dokumentów dotyczących realizacji zadania,
6.27. chronienie interesów Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z umową w kontaktach z osobami trzecimi,
6.28. wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej - uzyskanie zgody Projektanta pełniącego nadzór autorski na te zmiany, uzyskiwanie od Projektanta pełniącego nadzór autorski wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
6.29. informowanie Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
6.30. powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych, doradzanie Zamawiającemu w przypadku zaistnienia roszczeń i sporów z Wykonawcą robót budowlanych,
NARADY:
6.31. prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w sprawach dotyczących realizacji inwestycji, a także w zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawcy i Projektanta pełniącego nadzór autorskiego,
6.32. sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych,
6.33. egzekwowanie od uczestników narad podpisów na sporządzonych protokołach i przekazywanie ich kopii zainteresowanym Stronom,
6.34. bieżące egzekwowanie zaleceń, ustaleń z narad koordynacyjnych,
WERYFIKACJA I SPORZĄDZENIE DOKUMENTÓW:
6.35. przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego stwierdzających przejęcie obowiązków pełnienia funkcji inspektorów nadzoru nad robotami budowlanymi,
6.36. składanie na żądanie Zamawiającego sprawozdań z postępów realizacji inwestycji wraz z dokumentacją fotograficzną w wersji elektronicznej, przesyłane na
wskazany adres e-mail,
6.37. szacowanie i weryfikowanie w zakresie rzeczowym i finansowym oraz uzgadnianie z Zamawiającym:
6.38. robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania:
robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bez zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót dodatkowych,
6.39. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na:
a. roboty dodatkowe nieobjęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
6.40. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i systematyczne dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wykonanie wszystkich czynności mających znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
ODBIORY I ROZLICZENIE INWESTYCJI:
6.41. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie wskazanym przez Wykonawcę robót budowlanych (Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem min. na 3 dni robocze o terminie odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających),
6.42. weryfikacja zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót,
6.43. sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentów wymaganych do odbioru oraz wszelkich innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę,
6.44. uczestniczenie w komisjach odbiorów oraz przygotowanie protokołów uwzględniających ewentualne wady i usterki z:
a. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
b. odbiorów częściowych,
c. odbioru końcowego,
bez oddzielnego wynagrodzenia,
6.45. sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Zamawiającego, Wykonawcę i Projektanta pełniącego nadzór autorski o wykrytych wadach, określając zakres konieczny do wykonania robót poprawkowych,
6.46. egzekwowanie terminowego usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac, poświadczenie usunięcia wad, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nieusunięcia usterek i wad,
6.47. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
6.48. przeprowadzenie częściowych, comiesięcznych rozliczeń wykonanych i odebranych robót, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja kosztorysów, faktury za wykonane roboty budowlane wystawionej po podpisaniu przez Strony umowy protokołu odbioru częściowego,
6.49. przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja kosztorysów, faktury za wykonane roboty budowlane wystawionej po podpisaniu przez Strony umowy protokołu końcowego niezawierającego żadnych zastrzeżeń i uwag oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
6.50. rozliczenie umowy robót budowlanych w przypadku jej wypowiedzenia,
6.51. uczestniczenie w komisjach odbiorów w okresie gwarancji oraz komisji odbioru ostatecznego (po upływie okresu gwarancji) - bez oddzielnego wynagrodzenia.
7. Inspektor ma prawo:
7.1. wydawać Kierownikowi Budowy i innym przedstawicielom Wykonawcy polecenia, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, dotyczące między innymi:
a. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
b. wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
7.2. żądać od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę lub umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. W przypadku odmowy wstrzymania robót mogących wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę lub umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do ich bezpośredniego wstrzymania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w okresie równym rzeczywistemu okresowi realizacji inwestycji.

Dokument nr: ZO/ 1 / 2024

Składanie ofert:
5. Oferty można składać w następujących formach:
- forma elektroniczna na adres mailowy : dap@czdir.pl
- forma papierowa na adres: Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Ul. G. Zapolskiej 3, pokój nr -1,03
8. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: dap@czdir.pl.
VIII. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 15.05.2024 r. do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin rozpoczęcia nadzoru - od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych. Termin rozpoczęcia robót budowlanych szacowany jest na czerwiec/lipiec 2024 r.
2. Termin zakończenia nadzoru - do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Strony usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze gwarancyjnym zadania inwestycyjnego oraz jego rozliczenia.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Umowa zostanie zawarta zgodnie z Regulaminem zawierania umów o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznych lub zawodowych do wykonania przedmiotu zamówienia:
1.1 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
> Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub modernizacji budynku lub budynków należących do klasy 1264 wg. Polskiej Klasyfikacji Obiektów' Budowlanych o powierzchni min. 700 m 2 i wartości min. 10 000 000 zł brutto
> oraz co najmniej jedną usługą polegająca na nadzorowaniu budowy lądowiska
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na
rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty lub oświadczenie Wykonawcy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w celu wykazania spełnienia warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN) w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji niniejszego Zapytania ofertowego na stronie Zamawiającego.
> Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a. min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności oraz posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
a. min. 1 osobą, która będą pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w pełnieniu funkcji kierownika robót oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
b. min. 1 osobą, która będą pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w pełnieniu funkcji kierownika robót oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
c. min. 1 osobą, która będą pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji wentylacji i klimatyzacji
bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie ww.
specjalności oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w pełnieniu funkcji kierownika robót oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
d. min. 1 osobą, która będą pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w pełnieniu funkcji kierownika robót oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
e. min. 1 osobą, która będą pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji gazów medycznych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w pełnieniu funkcji kierownika robót oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
f. co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia ją do kierowania robotami polegającymi na wykonaniu lądowiska wyniesionego, która pełniła funkcję kierownika robót w zakresie - budowy lądowiska wyniesionego dla śmigłowców.
Powyższe funkcje może pełnić jedna lub kilka osób. Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku lub wszystkich funkcji przez jedną osobę tylko pod warunkiem spełnienia przez nią ww'. wymagań Zamawiającego w odpowiednim zakresie.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Dodatkowe informacje:
3.1 planowany termin zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynosić będzie 180 dni od daty przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.
3.2 okres gwarancji na realizowaną inwestycję zgodnie z umową na roboty budowlane wynosić będzie 60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru zadania inwestycyjnego.
4. Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej zmiany terminu przekazania terenu robót z uwagi na dobro pacjentów lub inne nieprzewidziane przyczyny po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony o czas równy czasowi, o który Zamawiający przesunął termin rozpoczęcia robót- maksymalnie do 8 tygodni.
5. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia pełnienia nadzoru może ulec zmianie stosownie do rzeczywistego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór.
6. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zaniechania realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych o których mowa w rozdziale III.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena oferty określona w formularzu ofertowym stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wszystkie koszty Oferenta związane z wykonaniem przez niego wszystkich czynności i obowiązków wynikających z niniejszego Zapytania ofertowego oraz wzoru umowy w okresie trwania umowy.
2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Cena określona do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi (poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w złotych polskich.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacone będzie na konto Oferenta w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w okresie równym rzeczywistemu okresowi realizacji inwestycji.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1. Do oferty należy dołączyć:
1.1 Wypełniony Formularz ofertowy o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do Zapytania Ofertowego.
1.2 Wykaz zrealizowanych usług spełniających wymagania opisane w Rozdziale IV Zapytania ofertowego - zał. nr 2,
1.3. Wykaz osób spełniających wymagania opisane w Rozdziale IV Zapytania ofertowego - zał. nr 3,
1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta lub Oferentów w przypadku gdy:
o ofertę podpisuje inna osoba niż Oferent. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców KRS,
o upoważnienie, w przypadku gdy ofertę składają Oferenci ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I JEJ ZŁOŻENIA:
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
3. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, dla poszczególnego rodzaju materiałów osobno i podliczona zbiorczo dla całości zamówienia.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
6. Oferta winna być opatrzona pod rygorem nieważności:
o podpisem własnoręcznym lub
o podpisem kwalifikowanym lub
o podpisem zaufanym lub
o podpisem osobistym np. z wykorzystaniem e-dowodu.
Opatrzenie oferty podpisem zaufanym jest możliwe m.in. za pośrednictwem strony:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokumcnt-elcktronicznie-wykorzvstai-podpis-
zaufany
Instrukcja składania podpisu osobistego z wykorzystaniem e-dowodu znajduje się m.in. na stronie:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawv-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-
internet/e-dowod-i-podpis-osobistv#6
7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.
9. W celu prawidłowej identyfikacji złożonej oferty Zamawiający wymaga, aby w tytule maila zawarta była następująca informacja:
Oferta do zapytania ofertowego ZO/1/2024 na Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania: ,,Rozbudowa budynku i przebudowa Izby Przyjęć na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR."
10. Zamawiający nic ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym sposób niż wskazany lub opisany inaczej, niż określił Zamawiający w zapytaniu ofertowym.
11. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po upływie niżej wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
12. Zamawiający odrzuci ofertę złożona po terminie składania ofert.
13. Oferent może zwrócić się pisemnie za pośrednictwem maila do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert na adres mailowy: dap@czdir.pl.
14. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Oferentów w celu wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego.
15. Zamawiający zamieści odpowiedź/odpowiedzi, w sytuacji, gdy uzna, że zadane pytanie/ pytania są istotne dla prowadzonego zapytania, na stronie internetowej pod adresem: https://www.czdir.pl/pl/zainowienia-publiczne/zam%C3%B3wienia-publiczne.html
X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Oferty oceniane będą na podstawie kryterium:
Cena - 100 %
Wartość punktowa liczona będzie wg wzoru:
Ad 1:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
Pe = -----------------------------------------------------x 100x 100%
cena brutto badanej oferty
Spośród ofert spełniających wymogi Zamawiającego zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w złożonej ofercie oczywistych omyłek o
ile poprawka nie zmienia istotnie treści oferty. Informacja o poprawieniu omyłki zostanie niezwłocznie przekazana oferentowi celem akceptacji.
2. W przypadku omyłek rachunkowych w kilku ofertach, Zamawiający może dokonać poprawy omyłki rachunkowej wyłącznie w ofercie wygrywającej, pod warunkiem, że ewentualna poprawa ofert z pozostałych miejsc nie spowodowałaby zmiany kolejności w rankingu. Dopiero w momencie uchylenia się wygrywającego Oferenta od zawarcia umowy lub odstąpienia przez niego od umowy, przed dokonaniem ewentualnego wyboru Oferenta będącego na kolejnym miejscu rankingowym, Zamawiający dokonuje poprawy jego omyłek rachunkowych.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę i którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z łączną najwyższą liczbą punktów w przyjętych w postępowaniu kryteriach. Wszystkie obliczenia uzyskanej punktacji zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Oferenta, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu Ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
8. Całkowita cena brutto oferty określona przez Oferenta zostanie podana jako cena brutto oferty złożonej przez Oferenta, tj. wraz z należnym podatkiem VAT od towarów i usług, w wysokości przewidzianej ustawowo.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi:
Oferenta wygrywającego i pozostałych Oferentów: drogą elektroniczną; Zamawiający zamieści również informację na: stronie internetowej Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. w zakładce Zamówienia / Konkursy:
https://www.czdir.pl/pl/zamowienia-publiczne/zam%C3%B3wienia-publiczne.html
2. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
zapytania ofertowego w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych,
Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli Oferent jest osoba fizyczna lub osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.
XIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia zapytania ofertowego, bez podania przyczyn i bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia ofert.
3. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Warunkiem ważności przeprowadzonego postępowania jest złożenie minimum jednej ważnej oferty. W przypadku niezłożenia żadnych ofert lub w przypadku złożenia ofert nieważnych, Zamawiający może dokonać wyboru Oferenta bez trybu zapytania ofertowego.
5. W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przeprowadzenia negocjacji.
6. Zamawiający odrzuca ofertę:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
c) została złożona po terminie składania ofert;
d) została złożone przez oferenta, który wcześniej wykonał na rzecz zamawiającego nienależycie zamówienie, w szczególności wykonał zamówienie niezgodnie z umową albo nie wykonał zamówienia w umówionym terminie, albo nie wywiązywał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi, albo wykonał zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi konieczność poniesienia dodatkowych nakładów' finansowych lub prac przez zamawiającego;
e) jeżeli Oferenta złożył ofertę alternatywną;
1) jeżeli Oferent nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej.
g) jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Dopuszczalne jest wykluczenie Oferentów oraz w związku z tym odrzucenie ich ofert lub nie kierowanie zapytań do tych Oferentów, którzy uprzednio realizując przedmiot zamówienia:
a) nie wykonali go w terminie z przyczyn leżących po ich stronie;
b) wykonali usługę / dostarczyli towar o niewłaściwej jakości;
c) nie wywiązali się w terminie z gwarancji lub rękojmi;
d) wykonana usługa / dostarczony towar obarczony był wadą powodującą konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac.
8. Zamawiający unieważnia zapytanie jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
d) została podjęta decyzja przez Zamawiającego o zamknięciu zapytania
ofertowego.

Kontakt:
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Monika Osińska-Bieczek; tel. 32/ 720 77 66, adres mailowy: dap@czdir.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.