Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2024-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajcem
powiat: nowosądecki
tel. (18) 440 10 35 fax. (18) 441 62 87
przetargi@gminagrodek.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gródek nad Dunajcem
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (18) 440 10 35
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
| Bieżące utrzymanie dróg gminnych (wykaszanie poboczy)|
Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu/strona internetowa
www.gminagrodek.pl
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł pn.:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych (wykaszanie poboczy)
1.Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych w zakresie mechanicznego koszenia traw,
chwastów i drobnych zakrzaczeń z poboczy dróg i skarp.
1.2. Zamówieniem objęte jest maksymalnie dwukrotne wykaszanie poboczy w trakcie realizacji umowy.
1.3. Planowane jest wykaszanie poboczy w następujących okresach (terminy orientacyjne):
a. I-II dekada czerwca
b. III dekada sierpnia/I dekada września
1.4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
a.
część I - Roztoka-Brzeziny, Tropie, Rożnów
b.
część II - Gródek nad Dunajcem,
c.
część III - Podole-Górowa, Przydonica, Przydonica-Glinik, Bartkowa-Posadowa,
d.
Część IV - Lipie, Sienna, Zyszyce, Jelna.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
1.5. Szczegółowy zakres zamówienia, został określony w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: IZP.272.1.69.2024

Składanie ofert:
7.Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
7.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan
oferty wraz z załącznikami lub dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w terminie do dnia 15 maja
2024 r. do godz. 12.00.
7.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na swojej stronie informację z otwarcia ofert
podając nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz ceny ofertowe.

Miejsce i termin realizacji:
2.Wymagany termin realizacji umowy: usługa ma zostać zrealizowana w terminie 10 dni od daty otrzymania
zlecenia wykonania usługi od Zamawiającego.

Wymagania:
3.Warunkiem złożenia oferty cenowej jest:
3.1. wykazanie się odpowiednim potencjałem technicznym: tj. min. 1 zestawem sprzętowym (ciągnik
rolniczy lub inny pojazd wraz z kosiarką bijakową)*.
*Jeżeli wykonawca składa ofertę na 2 lub więcej części to musi wykazać się min. 2 zestawami sprzętu.
Wykaz sprzętu należy przedstawić na formularzu ofertowym.
3.2.
niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w/w ustawy (oświadczenie zostało ujęte w treści formularza ofertowego).
5.Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia wraz z arkuszem
cenowym wg załącznika nr 1a do zaproszenia.
6.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
6.1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wykonanie całości przedmiotu
zamówienia w ramach danej części zgodnie ofertą, zaproszeniem do złożenia oferty, specyfikacją
1
przepisy art. 7 ust. 1-8 w/w ustawy stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
2
W przypadku ofert z taką samą ceną na daną cześć zamawiający przewiduje możliwość powierzenia zamówienia dowolnie wybranemu przez siebie wykonawcy
spośród ofert z najniższą ceną (np. dysponującemu większą ilością sprzętu) lub zaproszenie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
6.2.
6.3.
6.4.
techniczną w terminie określonym umową. Cena musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i
usług.
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.
W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej od wypłaconego
wynagrodzenia zostaną odjęte wszelkie koszty pracodawcy, co należy uwzględnić w cenie ofertowej.
Podany zakres ilościowy zamówienia tzn. wykaz dróg wraz z długościami i ilościami stanowi materiał
pomocniczy do wyceny. Podane ilości jednostek obmiarowych służą jedynie porównaniu cen
ofertowych i wyborze oferty najkorzystniejszej. Faktyczna ilość zrealizowanej usługi (odcinki dróg i
powierzchnie objęte usługą) wskazana zostanie przez pracownika Zamawiającego lub sołtysów wsi.
9.Informacje dotyczące zawierania umowy:
9.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma
podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych).
9.2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.
10. Wzór umowy.
10.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
11. Pozostałe informacje:
Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a.
poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w treści oferty, w szczególności błędów
arytmetycznych przyjmując zawsze, że prawidłowo podano ceny jednostkowe,
b.
przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w tym
w zakresie ograniczenia (np. tylko do świadczenia usługi w I okresie określonym w pt 1.3),
c.
wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty, a także do złożenia
ofert dodatkowych w przypadku zaoferowania takich samych cen za realizację usługi przez kilku
wykonawców;
d.
odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego postępowania i nie wybrania oferty na każdym
etapie bez podania przyczyny,
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
/-/ mgr Jarosław Baziak

Uwagi:
4.Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium
4.1. Cena-100%. 2

Kontakt:
8.Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest:
a. Paweł Konicki - ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c, telefon: /018/ 440-10-35 w.34,
e-mail: pkonicki@gminagrodek.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.