Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Roboty budowlane branży elektroenergetycznej nietrakcyjnej oraz systemu sterowania...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty budowlane branży elektroenergetycznej nietrakcyjnej oraz systemu sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej

Data zamieszczenia: 2024-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Sandomierska 19
80-051 Gdańsk
powiat: Gdańsk
93energetyka@ppmt.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 500 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę (w charakterze podwykonawcy Zamawiającego) całości robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności dla branży elektroenergetyka w ramach realizacji przez Zamawiającego na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Inwestor") umowy na wykonanie zadania pn. ,,Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice".
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty budowlane branży elektroenergetycznej nietrakcyjnej oraz systemu sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w km od 53-000 do km 68-676 wynikające z dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, i innych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszych warunków zamówienia, w tym wszystkie prace przygotowawcze, wnioski materiałowe, roboty, dostawy, usługi i inne czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja techniczna, formalna oraz pytania i odpowiedzi do Przedmiotu zamówienia znajdują się na serwerze FTP. Aby otrzymać do niego dostęp, należy wprowadzić następujące dane:
Host: ,,ppmt-t.com", Login: ,,energetyka", Hasło: ,,PpMt%#2024".

Dokument nr: ED-24I002R.U0001.24-1285028

Składanie ofert:
13. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty winny zostać złożone nie później niż do dnia 24.05.2024 r. do godz. 12:00.
Oferty składane w formie pisemnej winny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego: Ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk.
Oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej winny zostać przesłane na adres: 93energetyka@ppmt.pl

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia.
Zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego oraz dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego winno nastąpić nie później niż w terminie do 03.12.2027 r.
Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w terminach wynikających z fazowania robót określonego przez Zamawiającego. Wstępny harmonogram fazowania robót stanowi załącznik nr 9 do niniejszych warunków zamówienia. Z uwagi na krótkie terminy zamknięć torowych i dynamikę oraz wielobranżowość procesu budowlanego Zamawiający informuje o możliwości wprowadzenia zmian względem wstępnego harmonogramu fazowania robót, które będą dla Wykonawcy wiążące. Zamawiający zastrzega, że podczas zamknięć torowych prowadzone będą również prace w innych branżach, przez inne podmioty.
W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia Robót od godz. 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie pozwalają na wykonywanie danych Robót. Brak możliwości wykonywania danych Robót w godz.ch od 6.00 do 22.00 oraz w danych warunkach atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inżyniera, który reprezentuje Zamawiającego. W czasie całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych Robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę, z wyjątkiem:
a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą być prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;
b) sytuacji, iż w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko został określony warunek zakazujący wykonywania prac przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę;
c) innych niż wymienione w pkt a) i b) powyżej uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
W terminie 14 dni od podpisania umowy z Wykonawcą Zamawiający wskaże Wykonawcy zakres prac, które Wykonawca winien wykonać w pierwszej kolejności.

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o."
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej https://ppmt.pl/spolka-do-pobrania/
4. Udzielanie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówienia w częściach i nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.
6. Prawo opcji.
Zamówienie nie obejmuje prawa opcji.
7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.
7.1 W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z realizacją zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, w tym posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł,
c) w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnął wskaźnik płynności finansowej (Current Ratio), rozumiany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) równy lub większy 1,08; wskaźnik płynność finansowej w ostatnich dwóch lat obejmuje także poprzedników prawnych w przypadku zmiany
statutu spółki Wykonawcy; wskaźnik płynności finansowej Wykonawca ustali zgodnie z następującym wzorem:
(Aktywa obrotowe - Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie zapłaty powyżej 12 miesięcy):(Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe, a w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
e) dokonali wizji lokalnej w terenie, na którym realizowane będą roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia,
f) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykazali, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 zamówienia na realizację robót budowlanych polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie linii SN lub linii nN, na terenie kolejowym, każda o wartości minimum 5 000 000,00 zł netto,
- posiadają kadrę niezbędną do wykonania przedmiotowego zadania, w szczególności: kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, od którego wymagane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownika budowy lub kierownika robót na terenie kolejowym; osoba ta musi posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
- posiadają kadrę niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: minimum 8 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne SEP grupy E oraz minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne SEP grupy
D.
7.2 W zakresie warunku określonego w pkt 7.1. lit. b) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie Zamówienia, tj.:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej, obliczonej na podstawie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty przez Wykonawcę,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym zostanie dokonana na zasadzie formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, wskazane w pkt 8 poniżej.
7.4 Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym albo do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym i zawarcia umowy zakupowej z Zamawiającym i przekazać Zamawiającemu pisemne pełnomocnictwo w powyższym zakresie. Podwykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonanie umowy zakupowej i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej. Wskazane powyżej warunki udziału w postępowaniu zakupowym winny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.
8.1 Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków zamówienia,
c) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy w toku postępowania zakupowego, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.
d) dowodu wniesienia wadium:
- w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - potwierdzenie przelewu (w celu wyeliminowania przypadków braku wniesienia wadium przed terminem składania ofert Zamawiający sugeruje dokonanie przelewu dnia poprzedzającego dzień składania ofert, co daje gwarancję znajdowania się środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego w wymaganym terminie),
- w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia banku, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej - potwierdzona za zgodność kopia poręczenia albo gwarancji winna być dołączona do oferty jako załącznik (dowód wniesienia wadium), zaś oryginał dokumentu poręczenia albo gwarancji winien być dostarczony w oryginale do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (dostarczenie oryginału dokumentu dotyczy składania oferty zarówno w formie pisemnej jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej).
8.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) składa odpis albo informację z odpowiedniego rejestru albo ewidencji, a w przypadku braku takiego rejestru albo ewidencji, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument;
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Dokumenty, o których mowa pkt 1 i pkt 2 lit. b powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawcy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8.3 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz potwierdzenia, że oferta nie podlega odrzuceniu Wykonawcy zobowiązani są również złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie na którym prowadzone roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zamówienia.
2) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu, potwierdzającego okoliczność uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego okoliczność uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) wykazu wykonanych robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych Warunków Zamówienia) oraz stosowne referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych w pkt 7.1 lit. f),
5) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, zgodnie z wymogami pkt 7.1 lit. f),
6) potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających, że osoba, która będzie kierować robotami posiada uprawnienia budowlane których zakres obejmuje kierowanie robotami w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektroenergetycznych wpisanych na listę członków właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ważnych co najmniej przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymogami pkt 7.1 lit.
f),
7) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w
szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
8) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć powyższych dokumentów, wykonawca składa inne dokumenty, które w wiarygodny sposób potwierdzają spełnianie opisanego warunku udziału w postępowaniu dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w zakresie określonym w pkt. 7.1. lit. b);
9) kopię aktualnej opłaconej polisy OC w zakresie określonym w pkt. 7.2. lit. a).
9. Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w BNP PARIBAS o numerze 72 1600 1303 0004 1001 2230 5001. W tytule przelewu należy wskazać ,,Wadium w postępowaniu zakupowym nr ED-24I002R.U0001.24-
1285028".
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, okres obowiązywania poręczenia lub gwarancji powinien obejmować co najmniej okres związania ofertą (w tym ofertą ostateczną, w przypadku jej złożenia przez Wykonawcę).
Potwierdzenie wniesienia wadium, musi być załączone do oferty.
10. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert. W przypadku przeprowadzenia negocjacji handlowych i zaproszenia uczestniczących w nich Wykonawców do złożenia ofert ostatecznych, termin związania ofertą ostateczną wynosić będzie 90 dni od upływu terminu składania ofert ostatecznych.
11. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym.
W toku postępowania zakupowego wszystkie dokumenty są przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 93energetyka@ppmt.pl
12. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty mogą być składane w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferta winna zostać sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia. Do oferty winny zostać załączone wszystkie dokumenty wskazane w pkt 8 powyżej.
Pytania dotyczące składanej oferty należy wysłać Zamawiającemu na adres mailowy 93energetyka@ppmt.pl. Zamawiający zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zadane pytania składane nie później niż 2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej winna ona zostać przesłana na adres wskazany w pkt 13 poniżej. W takim przypadku plik z ofertą winien zostać zabezpieczony przed otwarciem hasłem, które przekazane będzie Zamawiającemu na jego żądanie po upływie terminu składania ofert.
W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej, wszystkie dokumenty w postępowaniu zakupowym są składane przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę dokumentów w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.
W przypadku składania oferty w formie pisemnej wszystkie strony oferty ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami winny zostać kolejno ponumerowane.
W przypadku składania oferty w formie pisemnej wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
W przypadku składania oferty w formie pisemnej, oferta wraz z wszystkimi załączonymi do niej dokumentami winna zostać zbroszurowana. W takim przypadku oferta winna zostać znajdować się w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację ,,oferta w postępowaniu zakupowym nr ED-24I002R.U0001.24-1285028" oraz opatrzonej adresem Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Opis sposobu obliczania ceny.
W ofercie Wykonawca winien przedstawić ceny jednostkowe (kosztorys ofertowy) oraz całkowitą szacunkową cenę całkowitą określone na podstawie:
o przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszych warunków zamówienia (ilości robót należy traktować jako orientacyjne, służące jedynie pomocniczo do wyceny robót, a ewentualne odmienne ilości robót nie będą mogły być przedmiotem późniejszych roszczeń Wykonawcy),
o pytań i odpowiedzi Inwestora stanowiących załącznik nr 7 do niniejszych warunków zamówienia,
o Projektu Budowlanego i STWiORB stanowiących załącznik nr 8 do niniejszych warunków zamówienia,
o wzoru umowy zakupowej stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia.
Wskazane w ofercie ceny jednostkowe oraz szacunkowa cena całkowita winny zostać przez Wykonawcę określone z uwzględnieniem następujących założeń:
o wszystkie materiały i urządzenia po stronie Wykonawcy;
o Wykonawca zapewni kierownika robót energetycznych z odpowiednimi kwalifikacjami na cały okres realizacji zamówienia.
o Wykonawca przekaże karty materiałowe z potwierdzeniem użycia na terenie kolejowym,
o Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej wykonywanych prac, na potrzeby przeprowadzenia czynności odbiorowych z Inwestorem,
o Wykonawca odpowiedzialny będzie za wykonanie niezbędnych pomiarów i opracowanie protokołów pomiarowych urządzeń, kabli, oświetlenia itp. - na całym odcinku prac objętych przedmiotem zamówienia,
o Wykonawca winien wykonać ewentualne czynności związane z aktualizacją warunków formalno-prawnych (przedawnione uzgodnienia) - przy współpracy z Zamawiającym i Inwestorem,
o Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i poodbiorową dla całości prac objętych przedmiotem zamówienia.
Pozostałe założenia mające wpływ na sposób obliczenia ceny ujęte zostały w uwagach w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót oraz wynikają z niniejszych warunków zamówienia, w tym załączników. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych prac, w oparciu o przedmiar robót i oferowane ceny jednostkowe.
15. Kryterium oceny oferty.
Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich znaczenia:
1) szacunkowa cena całkowita - 100%
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania odwróconej oceny ofert.
16. Negocjacje handlowe.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji będą wszystkie parametry odnoszące się do przedmiotu i warunków realizacji zamówienia.
W wyniku przeprowadzenia negocjacji handlowych Zamawiający może wprowadzić zmiany do niniejszych warunków zamówienia.
Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający przekaże Wykonawcom informacje o zmianach w warunkach zamówienia oraz zaprosi ich do złożenia ofert ostatecznych.
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej.
Przed zawarciem umowy zakupowej Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej w wysokości 10% łącznej ceny brutto za wykonanie całości udzielonego Wykonawcy zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy wadium może podlegać zaliczeniu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.
W trakcie realizacji umowy zakupowej Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form wskazanych powyżej, pod warunkiem zachowania ciągłości i wysokości zabezpieczenia.
18. Wzór umowy zakupowej
Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia. Zmiany umowy możliwe będą wyłącznie w następujących przypadkach:
a) gdy zmiany są konieczne za względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy zakupowej,
b) gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej umowy zakupowej,
c) zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy zakupowej.
W załączonym wzorze umowy zakupowej zastosowano odmienne nazewnictwo podmiotów -zgodnie z niniejszymi warunkami zamówienia podmioty występujące w postępowaniu zakupowym to Zamawiający i Wykonawca, zaś zgodnie z projektem umowy zakupowej są to odpowiednio Wykonawca i Podwykonawca.
19. Zawarcie umowy zakupowej.
Zamawiający może zawrzeć umowę zakupową z jednym spośród Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu i uznane zostały za najkorzystniejsze.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać innego Wykonawcę i zawrzeć z nim umowę bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert.
20. Zakończenie postępowania zakupowego.
Postępowanie może zostać zamknięte w każdym czasie bez dokonania wyboru oferty. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie uczestników postępowania o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.