Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie nowego kanału wywiewnego, kanałów nawiewnych wraz z wymianą wentylatora...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie nowego kanału wywiewnego, kanałów nawiewnych wraz z wymianą wentylatora obsługującego dygestorium w laboratorium

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 320 51 26
sekcja.remontow@upwr.edu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 320 51 26
Termin składania ofert: 2024-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość szacunkowa
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł, w oparciu o art. 2 pkt. 1 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykonanie nowego kanału wywiewnego, kanałów nawiewnych wraz z wymianą wentylatora
obsługującego dygestorium w laboratorium 135 w budynku A-3, Ul. Norwida 31 we
Wrocławiu.
1.2. Wykonanie prac budowlanych w oparciu o:
- zaleceń konserwatorskich wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- załączone przedmiary robót,
- opis przedmiotu zamówienia,
- prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
1.5. Zakres robót: szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określają przedmiary robót, opis przedmiotu
zamówienia.
1.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
1.7. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
1.8. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy prowadzone będą na obiekcie czynnym.
1.9. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi.
3.2. Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane: nie mniej niż 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego (bez
wad).
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

CPV: 45000000-7, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45331000-6, 45310000-3

Dokument nr: A0KACERI.272.15.3.2024

Składanie ofert:
Oferty na piśmie z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć
w terminie do dnia 24.05.2024 r. do godz. 12:00.
Oferty w formie pisemnej składa się w Sekcji Remontów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul.
C. K. Norwida 25 pok. 135. Oferty można przesłać również w formie skanu oferty podpisanej przez
wykonawcę własnoręcznym podpisem lub oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: sekcja.remontow@upwr.edu.pl w ww.
terminie.

Miejsce i termin realizacji:
1.3. Miejsce wykonania: budynek A-3 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Ul. Norwida 31.
1.4. Termin realizacji: 10 tygodni od daty przekazania placu budowy.
3.1. Termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od daty przekazania placu budowy.

Wymagania:
1.10. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. W sprawie wizji lokalnej
prosimy o kontakt z Zamawiającym. Wszystkie pojawiające się pytania wynikające z wizji powinny być
kierowane do Zamawiającego zgodnie z Rozdziałem 4 Zapytania ofertowego.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
2.2. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wycofaniu, w formie jak w pkt. 2.1, przed terminem składania ofert.
2.3. W przypadku przesłania skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami na wskazany adres e-mail, wybrany
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia oryginału podpisanej oferty
Zamawiającemu w późniejszym terminie, jednak nie później niż do dnia podpisania umowy.
2.4. W przypadku składania, poprawiania, uzupełniania, wyjaśniania dokumentów lub oświadczeń na
wezwanie Zamawiającego Wykonawcę obowiązuje pisemna forma, w przypadku przesłania skanu
podpisanego dokumentu, oświadczenia lub wyjaśnień na wskazany adres e-mail, Wykonawca przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia oryginału ww. dokumentów Zamawiającemu lub
do przesłania ww. dokumentów na adres korespondencyjny po wysłaniu na adres mailowy.
2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania i terminu związania ofertą oraz
możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert
informując o tym na stronie internetowej Zamawiającego.
3.4. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość własnej oferty w całym okresie realizacji umowy, i ponosi
odpowiedzialność z tego tytułu. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa
ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca najpóźniej w
ostatnim dniu obowiązywania umowy ubezpieczenia ma obowiązek przedłużyć umowę ubezpieczenia lub
zawrzeć nową, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w całym okresie obowiązywania
umowy.
4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Wnioski o
wyjaśnienie, pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy:
sekcja.remontow@upwr.edu.pl.
4.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania
ofert.
4.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt.
4.2. niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień treści
zapytania ofertowego oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
5. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące:
5.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.
5.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
5.4.1 w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.
5.4.2 w zakresie doświadczenia:
Wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych.
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
6.1. Wyliczenie ceny ofertowej na podstawie przedmiarów robót.
6.2. Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto + podatek VAT = brutto, musi być podana w złotych
polskich.
6.3. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.4. Zamawiający ustalił 23% stawkę podatku VAT dla wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku,
gdy Wykonawca poda w ofercie inną niż podana przez Zamawiającego stawkę podatku VAT, bądź jest
zwolniony z podatku VAT, należy przedstawić w ofercie uzasadnienie wraz z podstawą prawną.
6.5. W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie zobowiązania związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
6.6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty.
Strona 3 z 77. Rozliczenie przedmiotu zamówienia:
7.1. ryczałtowe na podstawie załączonej Tabeli Zbiorczego Zestawienia Kosztów;
7.2. na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy (bez wad);
7.3. dokumentacji powykonawczej - protokołów prób i sprawdzeń, deklaracji zgodności wbudowanych
materiałów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (jeśli dotyczy);
7.4. fakturowanie:
- fakturą końcową za wykonanie całego zadania, po dokonaniu odbioru końcowego - bez wad, rozliczenie
robót na podstawie końcowej Tabeli Zbiorczego Zestawienia Kosztów zatwierdzonej przez Inspektorów
Nadzoru.
8. Kryteria oceny i opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
8.1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania w
niniejszym postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie ww. prac budowlanych.
8.2. Kryterium - cena 100%.
8.3. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj.
https://bip.upwr.edu.pl/.
9. Unieważnienie postępowania
9.1.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, bądź Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
e) w innych uzasadnionych okolicznościach związanych z niemożliwością osiągnięcia celu
gospodarczego.
9.2. Zamawiający zastrzega sobie odstąpienia od zapytania lub jego unieważnienie bez podania przyczyny
lub przerwania postępowania na każdym etapie.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
10.1. Została złożona po terminie składania ofert;
10.2. Została złożona przez wykonawcę:
a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
b) który nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 13.2 zapytania
ofertowego oraz innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeń wymienionych w pkt. 13,
c) który nie złożył na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
d) który nie złożył, nie poprawił, nie uzupełnił, nie wyjaśnił na wezwanie oświadczeń i dokumentów;
e) który nie złożył wraz z ofertą kosztorysu ofertowego zgodnie z pkt. 13.1 zapytania lub złożył w formie
innej niż określona w pkt. 13.1 zapytania.
10.3. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
10.4. Jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego;
10.5. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
10.6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny m. in. błędy w kalkulacji cenowej których nie można poprawić zgodnie
z pkt. 6.6, powodują odrzucenie oferty;
10.7. Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki pisarskiej, rachunkowej lub
innej omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty;
Strona 4 z 710.8 Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
10.9. Oferta tj. formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane załączniki nie będą opatrzone podpisami
Wykonawcy.
10.10 Wykonawca nie wyceni w złożonym kosztorysie ofertowym wszystkich pozycji przedmiaru robót.
11. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
11.1. W terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest
do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.
11.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11.3. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa
w postępowania Wykonawcom, a w szczególności zwrot kosztów przygotowania oferty.
12. Informacje dodatkowe:
12.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany terminu
wykonania umowy niezależnej od Stron,
12.2. Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia;
b) informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji prac i ewentualnych nieprawidłowościach
związanych z ich realizacją,
12.4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia do:
a) poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej za przekazany plac budowy i za wyrządzone na
nim szkody,
b) w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody przez Wykonawcę lub osoby, za które odpowiada
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia na
własny koszt lub zapłatę stosownego odszkodowania.
c) pozyskania we własnym zakresie wszystkich niezbędnych elementów dokumentacji i uzgodnień,
pozwoleń, opinii i innych nie wymienione z nazwy.
12.5. Ogłoszenie Zamawiającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
12.6. Otrzymanie wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia
przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony
Wykonawcy o zawarcie umowy.
13. Oferta powinna zawierać:
13.1. formularz ofertowy wraz z wypełnioną tabelą Zbiorczego Zestawienia Kosztów, wszystkie pozycje
w tabeli ZZK muszą być wypełnione, zabrania się dodawania nowych pozycji i zmian w treści i ilościach
jednostek. Roboty nie ujęte w załączonych do postępowania opisach przedmiotu zamówienia
i pomocniczych przedmiarach robót, a niezbędne do kompleksowego wykonania całego zadania
dla poprawności użytkowania - Zamawiający uznaje za ujęte w cenie złożonej oferty cenowej (art.
632 KC).
13.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
13.3. dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje
pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby
udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika
z dokumentów bezpłatnych ogólnie dostępnych baz m.in. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) pełnomocnictwo
rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego - (w przypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa musi być
ona poświadczona notarialnie).
14. Opis sposobu przygotowania oferty:
Strona 5 z 714.1. Oferta (tj. formularz oferty oraz wszystkie wymagane załączniki) musi mieć formę pisemną, być
opatrzona podpisami i sporządzona w języku polskim,
14.2. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, Regon,
14.3. oferta (formularz oferty oraz wszystkie wymagane załączniki) musi być podpisana przez osoby
upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, czytelnym
podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz z imienną pieczątką podpisującego lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
14.4. treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Uwagi:
15. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K.
Norwida 25, 50-375 Wrocław. Reprezentuje go Rektor; o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu decyduje on sam jako administrator danych;
? Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Danych Osobowych i można się z nim
skontaktować poprzez adres e-mail: iod@upwr.edu.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia
wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym
zgodnie z ustawą Pzp;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., ze zm.) zwanej dalej- ,,ustawa Pzp";
? Okres przechowywania Pani/Pana dane osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125
ust 4 lit d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp. Udostępnienie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne;
konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
lub wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
Strona 6 z 7publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
?
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania
umowy powierzenia danych osobowych.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.