Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wraz z dostawą piasku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą piasku

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
tel. (15) 842 33 41, (15) 844-02-74 wew. 27
sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (15) 842 33 41,
Termin składania ofert: 2024-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
zapraszamy do złożenia oferty dla zamówienia pn. ,,Zakup wraz z dostawą piasku dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Stalowej Woli".
§ 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Nazwa zadania: ,,Zakup wraz z dostawą piasku dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.
w Stalowej Woli".
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą piasku do siedziby Zamawiającego. Piasek będzie dostarczany sukcesywnie w miarę potrzeb do siedziby Zamawiającego we wskazanym miejscu. Przewiduje się zakupienie nie więcej niż 3 300 Mg piasku zwykłego (sortowanego płukanego) 0/2 mm spełniającego wymogi normy PN-EN 13043 lub równoważne. Jednostką obmiarową jest 1 Mg (tona) dostarczonego materiału.
4. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowo - ilościowe, tj. wynagrodzenie za wykonane dostawy obliczane będzie jako iloczyn ilości faktycznie wykonanej dostawy i stawki jednostkowej.
5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewykorzystania limitu dostaw wskazanego w ust. 3 Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia należności lub odszkodowanie za utracone korzyści za niedostarczoną ilość materiału. Okolicznością mającą wpływ na limit dostaw mają warunki atmosferyczne. Łagodnie lub trudne warunki pogodowe będą miały wpływ na zmniejszenie lub zwiększenie limitu dostaw.
6. Wymagania dla przedmiotu zamówienia (Opis Przedmiotu Zamówienia):
a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,063 mm, nie więcej niż 5%,
b) uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie więcej niż 15% (nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych od 4 mm),
c) nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa, szczątki korzeni, konarów itp. - barwa żółta,
d) nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych,
e) wskaźnik piaskowy ma być większy niż 65%,
f) wilgotność piasku do 5%
7. Piasek powinien posiadać deklarację właściwości użytkowych lub orzeczenie o jakości kruszywa.
8. Piasek powinien posiadać badanie techniczne nie starsze niż z 2023 roku ze wskazaniem źródła pochodzenia.
9. Pozostałe wymagania dla piasku gat. II zawarte są w PN-EN 13043.
10. Piasek w dniu dostawy nie powinien być zbrylony na skutek niskich temperatur. Bryły w piasku będą traktowane jak uziarnienie powyżej 4 mm.
11. Wymagania Zamawiającego:
1) Każdorazowe indywidualne zapotrzebowanie Zamawiającego Wykonawca powinien zrealizować nie później niż 3 dnia od daty złożenia zamówienia na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.
2) W przypadku niedotrzymania powyższego terminu będą naliczane kary umowne.
3) Ilość dostarczanego piasku będzie określana każdorazowo w złożonym przez Zamawiającego zamówieniu.
4) Wykonawca załaduje w sposób zabezpieczający przed nawodnieniem i zbryleniem, przewiezie i rozładuje materiał objęty realizacją dostaw zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
5) Czas dostaw zostanie uzgodniony telefonicznie lub mailowo co najmniej w przeddzień realizacji dostawy. Przewiduje się możliwość rozładunku materiałów w dni robocze (poniedziałek- piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz.ch od godz. 7:00 do godz. 14:00. Zamawiający dokona w dniu dostawy odbioru ilościowego materiału na podstawie:
a) dokumentów przewozowych określających ilości przewiezionego piasku potwierdzonych przez Zamawiającego;
b) kontrolnych ważeń poszczególnych samochodów (Zamawiający zastrzega możliwość wykonania kontrolnych ważeń na wadze legalizowanej będącej w posiadaniu Zamawiającego);
c) atestów jakościowych piasku;
d) kontrolnych badań jakościowych piasku (o ile Zamawiający takie zleci).
6) TRANSPORT
a) Piasek należy przewozić dowolnym transportem samochodowym samowyładowczym, sprawnym technicznie. Wykonawca powinien w czasie transportu dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.
b) Zamawiający dokona odbiorów:
ilościowego w dniu dostawy,
dostarczonego materiału pod względem jakościowym oraz jego zgodności z wymaganiami
i ofertą.
c) DOSTAWA materiałów do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
7) KONTROLA JAKOŚCI
a) Ogólne zasady kontroli jakości: Wykonawca zobowiązany jest do stałej kontroli zgodności dostarczonego materiału z wymaganiami niniejszego Zapytania ofertowego.
b) Badania kontrolne i pomiary w trakcie i po zakończeniu dostaw: do każdej partii dostarczanego materiału Wykonawca załączy deklarację zgodności.
8) ODBIÓR DOSTAWY
a) Odbiór dostaw odbywał się będzie na podstawie dokumentów WZ oraz wymienionych w pkt 4).
b) W przypadkach budzących wątpliwości, Zamawiający zleci laboratorium zbadanie właściwości dostarczonych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami niniejszego Zapytania ofertowego.
Badania obciążają:
w przypadku zgodności właściwości z normami - Zamawiającego,
w przypadku niezgodności właściwości z normami - Wykonawcę.
c) Zakwestionowane przez Zamawiającego partie dostarczonego piasku nie spełniające wymogów normy, zostaną postawione do dyspozycji Wykonawcy a wystawiony rachunek za dostawę materiału nie zostanie opłacony.
d) Wadliwą partię materiału Wykonawca zabierze we własnym zakresie z placu Zamawiającego
w terminie 5 dni od daty powiadomienia o złej jakości dostawy. Po tym terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami składowania materiału.
9) OBMIAR MATERIAŁU
Jednostką obmiarową jest 1 Mg (tona) dostarczonego materiału.
10) PODSTAWA PŁATNOŚCI
a) Płatność za jedną tonę dostarczonego materiału zgodnego z obmiarem i oceną materiału na podstawie wyników badań laboratoryjnych.
b) Obowiązuje cena loco plac składowy Zamawiającego.

CPV: 14211000-3

Dokument nr: ZP.271.KC.20.2024

Otwarcie ofert: § 11. Otwarcie ofert.
1. Zapoznanie się komisji z ofertami nastąpi w dniu 24.05.2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
§ 7. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 24.05.2024 r. do godz. 10:00 w postaci:
1) pisemnej w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK Sp. z o.o., Ul. Komunalna 1, 37- 450 Stalowa Wola.
Ofertę w postaci pisemnej należy oznaczyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
,,Zakup wraz z dostawą piasku dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.
w Stalowej Woli".
Nr postępowania: ZP.271.KC.20.2024
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 24.05.2024 r. godz. 11:00
2) elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zostać przygotowana jak oferta w formie pisemnej- skany podpisanych dokumentów zapewniających ich pełną czytelność należy przesłać na wskazany powyżej adres mailowy Zamawiającego. W tytule maila należy wskazać numer postępowania oraz informacje, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. Wykonawca może również złożyć ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie jest to wymagane). Dopuszczona jest postać elektroniczna oferty. ,,Dopuszczalna przez Zamawiającego wielkość wiadomości e-mail zawierająca ofertę wraz załącznikami to 80 MB."

Miejsce i termin realizacji:
§ 2. Termin wykonania umowy.
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia Umowy do 30.04.2025 r. lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem § 9 umowy, w zależności od tego, który moment nastąpi wcześniej.

Wymagania:
12. Zamawiający nie przewiduje opcji.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 3. Warunki współpracy i płatności.
Termin płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy za dostarczoną partię towaru potwierdzoną protokołem odbioru jakościowo - ilościowego (bez uwag).
§ 4. Opis kryteriów.
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium i jego znaczenie: cena oferty - 100%.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada warunkom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w odniesieniu do kryterium.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej oraz odpowiada warunkom określonym w Zapytaniu ofertowym.

§ 5. Opis sposobu przygotowania oferty od strony formalnej.
1. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wymagane formularze składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego.
5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
8. Oferty sporządzone złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu nie zostaną rozpatrzone.

§ 6. Dokumenty wymagane od Oferentów.
Do oferty sporządzonej na wymaganym formularzu ofertowym należy dołączyć następujące dokumenty, oświadczenia:
1. deklaracje właściwości użytkowych lub orzeczenie o jakości kruszywa.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w przypadku, gdy ww. dokumenty pozostają aktualne w wyznaczonym terminie składania ofert, prosimy o wskazanie bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. W przeciwnym przypadku prosimy o dołączenie aktualnych dokumentów do oferty,
3. ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez
Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej).
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.
§ 8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Oferent określi ceny jednostkowe wymienione formularzu ofertowym za dostawę przedmiotu zamówienia, obliczone odpowiednio zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN).
2. Oferent obliczy wartość pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek.
3. Ceny jednostkowe winna być określona przez Oferenta z uwzględnieniem ewentualnych upustów.
4. Wszystkie wartości muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez względu na formę sporządzenia kalkulacji cenowej będącej podstawą zaoferowanej ceny zawartej w formularzu ofertowym.
Uwaga!
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
5. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6. Ceny podane w ofercie nie mogą ulec podwyższeniu.
7. Cena oferty będzie stanowić ryczałtowo- ilościowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od innych świadczeń oraz kosztów realizacji ponoszonych przez Wykonawcę.
8. Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie i określona cyfrowo i słownie.

§ 9. Okres związania ofertą.
Oferenci są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
§ 10. Dodatkowe informacje.
1. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Treść zapytań do niniejszego postępowania prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl. Pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie https://bip.mzk.stalowa-wola.pl/sw/przetargi-mzk/aktualne.
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedzi umieszczając informacje na stronie internetowej https://bip.mzk.stalowa-wola.pl/sw/przetargi-mzk/aktualne, jeżeli wniosek wpłynie do niego
w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze przed terminem złożenia ofert. W przypadku niedochowania ww. terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania bez odpowiedzi.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, powiadamiając
o tym niezwłocznie wszystkich Oferentów, umieszczając informacje na stronie internetowej https://bip.mzk.stalowa-wola.pl/sw/przetargi-mzk/aktualne.
4. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego
i Oferentów odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
5. Oferenci mogą zastrzec w ofercie informacje poufne, Zamawiający nie ma prawa tych informacji ujawnić innym osobom. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: ,,tajemnice przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego".
2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
4. Zamawiający może nie podać do publicznej wiadomości kwoty, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie ofertą najkorzystniejszą.
6. W trakcie dokonywania oceny ofert Zamawiający ma prawo do poprawienia oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omyłek w tekście oferty, to jego oferta będzie odrzucona. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami lub wezwania Wykonawców do ponownego złożenia ofert korzystniejszych dla Zamawiającego oraz unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
§ 12. Ogłoszenie wyników i zawarcie umowy.
1. Oferenci biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja powyższa zawierać będzie nazwę, adres wyłonionego Wykonawcy oraz cenę ofertową.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawiadomieniem o wyniku postępowania otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.
3. Jeżeli wybrany Oferent uchyli się od podpisania umowy (stanowiącej załącznik niniejszego zapytania ofertowego), wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.
§ 13. Zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty
oraz postępowania przygotowującego umowę.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania lub zakończenia postępowania, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. Oferentom w takiej sytuacji, nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia lub zakończenia postępowania.
2. Informację o zamknięciu postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie:
http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/.
§ 15. Regulacja prawna.
1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł i zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej progi unijne".
2. Sprawy nie ujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uwagi:
§14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Stalowej Woli przy ul. Komunalna 1.
Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@mzk.stalowa-wola.pl. lub listu tradycyjnego na adres Administratora: ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
,,Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora, tj. pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy z uwagi na wykonywane obowiązki służbowe, muszą mieć dostęp do danych; podmioty przetwarzające, którym Administrator zleci to zadanie, inni odbiorcy danych lub instytucje upoważnione z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. OdbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej."
Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane nie krócej niż 4 lata i przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 4 lata, to protokół wraz z załącznikami będzie przechowywany do czasu wykonania umowy.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
§ 16. Informacje o kontakcie z Zamawiającym.
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:
Ewa Woźniak, tel. (15) 842 33 41, (15) 844-02-74 wew. 27, e-mail: ewozniak@mzk.stalowa-wola.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.