Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wraz z montażem regałów jezdnych i stacjonarnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z montażem regałów jezdnych i stacjonarnych

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
al. "Solidarności" 90
01-003 Warszawa
powiat: Warszawa
wola.zzp@um.warszawa.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z montażem regałów jezdnych i stacjonarnych w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy Ul. Młynarskiej 16 w Warszawie - numer postępowania 31/ZP/24
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem regałów jezdnych i stacjonarnych w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy Ul. Młynarskiej 16 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy - wzór umowy (załącznik nr 2 do SWZ) oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do wzoru umowy).
3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności dotyczące montażu regałów, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)
Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy.
4. Informacja o podziale/braku podziału zamówienia na części.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia związanego z zakupem mebli na części, z których każda stanowi przedmiot oddzielnego postępowania. Niniejsze postępowanie dotyczy jednej z ww. części zamówienia.
5. Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), przez cały okres trwania umowy.
6. Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia do 48 miesięcy.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - patrz Rozdział XIV SWZ.
Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, rozpoczynając swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy - § 10 ust. 3 wzoru umowy.
7. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 39.425,60 zł.
8. Podwykonawcy: wszelkie regulacje i wymagania dotyczące podwykonawstwa, Zamawiający zawarł we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 39131100-0

Dokument nr: 2024/BZP 00329194, 31/ZP/24

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-29 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
Stały dostęp do sieci Internet o przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej; Zainstalowana przeglądarka w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2; Włączona obsługa JavaScript; Program Acrobat Reader lub inny obsługujący format.pdf. Wielkości i formaty przesyłanych danych: Pojedynczy plik nie może przekroczyć 100 MB; Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Kodowanie i czas odbioru danych: Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
1. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - Przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Chrome, Firefox w wersji wspieranej przez producenta. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty podpisanej Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym jest Firefox. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java (licencja EPL) w wersji OpenJDK 8 lub Java (licencja Oracle) w wersji 1.8.0_202 32 bitowej oraz 64 bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający (aplikacja dostępna do pobrania z poziomu Systemu). Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotujstanowisko-pcwykonujac-ponizsze-kroki Prawidłowość konfiguracji stanowiska do złożenia oferty zaleca się zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".
2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać: E-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie; Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript; Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OSX x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK) Zainstalowana aplikacja Szafir Host; Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu Edowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod; Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty edowód. Prawidłowość konfiguracji stanowiska do złożenia oferty zaleca się zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".
3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać: Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie. Pozostałe wymagania i informacje zostały szczegółowo opisanie w Rozdziale V SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-29 09:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 31/ZP/24
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 274000 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 32053,34 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem regałów jezdnych i stacjonarnych w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Młynarskiej 16 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy - wzór umowy (załącznik nr 2 do SWZ) oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do wzoru umowy).
3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności dotyczące montażu regałów, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)
Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy.
4. Informacja o podziale/braku podziału zamówienia na części.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia związanego z zakupem mebli na części, z których każda stanowi przedmiot oddzielnego postępowania. Niniejsze postępowanie dotyczy jednej z ww. części zamówienia.
5. Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), przez cały okres trwania umowy.
6. Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia do 48 miesięcy.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - patrz Rozdział XIV SWZ.
Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, rozpoczynając swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy - § 10 ust. 3 wzoru umowy.
7. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 39.425,60 zł.
8. Podwykonawcy: wszelkie regulacje i wymagania dotyczące podwykonawstwa, Zamawiający zawarł we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39131100-0 - Regały archiwalne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 52
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 48
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w złożonym w postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 1.1. i pkt 1.2. SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 52
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 48
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-27

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.