Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Koszenie poboczy dróg gminnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Koszenie poboczy dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2024-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kowala
ul. Marii Walewskiej 7
26-624 Kowala-Stępocina
powiat: radomski
tel. fax. (48) 610-17-60, fax. 48 610 17 22, tel. (48)486177246, tel.(48)486177259
kowala@kowala.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kowala-Stępocina
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. fax. (48) 610-1
Termin składania ofert: 2024-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Gmina Kowala zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia pn. ,,Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Kowala".
Przedmiotem zamówienia jest wykaszanie poboczy, skarp i rowów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Kowala wraz z uprzątnięciem i zebraniem trawy. Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem koszenia:
- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych przedmiotów obcych mogących przyczynić się do uszkodzenia pracującego sprzętu (każdorazowo przed każdym koszeniem),
- wygrabienie liści, które spadły z drzew,
- rozgarnięcie kretowisk,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń.
W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na skrzyżowaniach oraz w miejscach mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu. W drugiej kolejności koszenie poboczy, skarp, rowów, dokaszanie przy znakach, słupkach i barierkach drogowych, słupach telekomunikacyjnych, drzewach i ogrodzeniach wraz ze sprzątnięciem skoszonej trawy w miejscach wskazanych na załączniku graficznym. Wykaszanie przy znakach, słupkach i barierkach drogowych, słupach telekomunikacyjnych, drzewach, krzewach, ogrodzeniach, wokół przystanków autobusowych itp. winno odbywać się kosami spalinowymi. Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. Ilość pokosów uzależniona jest od standardu drogi i wzrostu traw i chwastów. Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Skoszona trawa i chwasty nie mogą zalegać na elementach odwadniających pas drogowy. Natomiast skoszoną trawę z
terenów zabudowanych należy zebrać i zutylizować. Zanieczyszczenia naniesione na jezdnię w wyniku prowadzenia robót związanych z koszeniem poboczy oraz uprzątnięciem i zebraniem skoszonej trawy wykonawca winien natychmiast usunąć. Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca i jest zobowiązany do naprawienia wykonanej szkody na własny koszt. Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne prowadzenia robót ponosi Wykonawca. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Wykonawca każdorazowo rozpocznie wykonywanie zadania na zlecenie Zamawiającego. Koszenie odbędzie się w II turach. Powierzchnia I tury koszenia wynosi ok 2000 a. Planowane zadanie na czerwiec 2024r. Powierzchnia II tury koszenia wynosi ok 2000 a. Planowane zadanie na wrzesień 2024r. Wykonawca każdorazowo rozpocznie zadanie na zlecenie Zamawiającego.
5. Rodzaj zamówienia: usługi

CPV: 77314100-5, 77314000-4

Otwarcie ofert: lOAOtwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2024r.
10.5.Otwarcie ofert nie jest jawne.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć :
a) osobiście, kurierem, pocztą w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kowala, Ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA na Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Kowala"
lub
b) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kowala@kowala.pl
(Dopuszczalne jest złożenie mailem oferty przygotowanej w wersji skanu - z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca, który wybrany jest do realizacji zamówienia najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy oryginał złożonej w formie skanu oferty)
w terminie do dnia 24.05.2024r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia -- od dnia zawarcia umowy do 30.11.2024 lub wyczerpania środków finansowych.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia
Zamówienie publiczne na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1605,1720).
4.Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
a) posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia;
c) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) zaakceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania ofertowego;
e) złoży ofertę na formularzu ofertowym, określonym w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, w sposób i w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.
8. Termin związania ofertą.
8.1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.
8.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Opis sposobu przygotowania oferty.
9.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci papierowej lub elektronicznej.
9.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.3. Ofertę stanowi wypełniony ,,Formularz Ofertowy".
9.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
10.2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.3.Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
11. Opis sposobu obliczenia ceny.
11.1.Podana cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi zapisami realizacji przedmiotu zamówienia.
11.2.Wartość ogółem oferty należy podać w wartości brutto.
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. Wynagrodzenie będzie ustalane na podstawie cen jednostkowych za koszenie 1 ara poboczy przy drogach gminnych. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Ostateczna wartość umowy zostanie ustalona jako suma wykonanych usług (zestawienie rzeczowo-finansowe) sporządzonych po każdym wykoszeniu, o których mowa w § 3 ust 1 umowy. Jeśli otrzymana w tensposób kwota będzie niższa niż kwota wstępnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.l umowy Wykonawca nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń. Wykonawca oświadcza, iż cena jednostkowa obejmuje wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją umowy. Cena jednostkowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.
Kryterium oceny ofert: cena 100 % .
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto za wykonanie całości zamówienia podanej w formularzu ofertowym.
Sposób oceny ofert -- ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: Ctl
C = -- * 100% Cb
gdzie:
C -- ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn -- najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb -- cena brutto oferty badanej
100% -- procentowe znaczenie kryterium ceny
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych oferta.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
--jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
--wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek; --zawiera błędy w obliczeniu ceny;
-wykonawca wezwany przez Zamawiającego me udzielił wyjaśnień/uzupełnień lub udzielił nie wystarczających wyjaśnień/uzupełnień.
13. Warunki płatności.
13.1. Płatność w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego;
13.2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej jest protokół zdawczo -- odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
14. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami:
14.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00 w poniedziałki, 07.00-15.00 od wtorku do do czwartku, 07.00-14.30 w piątki.
15. Zmiana umowy
15.1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Szczegółowy opis zmian zawarty jest w projekcie umowy.
15.2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego w każdym czasie, w tym do medokonania wyboru żadnej oferty, bez podania przyczyny i bez prawa do odszkodowania po stronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
17. Pozostałe informacje.
17.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przesłana mailem.
17.2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
17.3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
17.4. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
17.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzjelenia zamówień uzupełniających.
17.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
17.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na przedmiotowe zadanie.

Uwagi:
18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej ,,Rozporządzeniem" lub ,,RODO", Gmina Kowala informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Gmina Kowala (siedziba: ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala - Stępocina) - w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Wąsik, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru): e -mail: iod@kowala.pl ; telefonicznie: 48/ 610-17-60 wew. 21 lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, wskazany powyżej.
3. Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.
4. Podstawa prawna: art. 6 ust.l lit c, oraz b Rozporządzenia (w przypadku zawarcia umowy).
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720). Odbiorcą danych będzie również Urząd Zamówień Publicznych. Ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej www.bip.kowala.pl.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: a. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy b. okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
12. Posiada Pani/Pan prawo do: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. Nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania me może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana, postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz me może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania me ma zastosowama w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewmcma korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawne], lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami i udzieleniu wyjaśnień dotyczących postępowania są w sprawach merytorycznych: Magdalena Kozera -- m.kozera@kowala.pl, tel.(48)486177259, w sprawach proceduralnych: Agnieszka Bereznowska a.bereznowska@kowala.pl., tel. (48)486177246.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.