Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja oświetlenia drogowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2024-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zielonka
Lipowa 5
05-220 Zielonka
powiat: wołomiński
zam.publiczne@zielonka.pl
https://zielonka.ezamawiajacy.pl/pn/zielonka/demand/notice/public/130141/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zielonka
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 916 szt. nowoczesnych opraw ze źródłami światła typu LED, zgodnie z dokumentacją techniczną Obliczenia fotometryczne z 02/2024 wraz utylizacją zdemontowanych opraw. Zakres prac obejmuje: o wymianę 916 szt. istniejących nieefektywnych opraw na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED, gwarantujących możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadających łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i, o wymianę przewodów zasilających oprawy oraz zabezpieczeń opraw wraz z zaciskami na nowe przewody, o utylizację zdemontowanych materiałów, w tym źródeł światła. 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zawiera dokumentacja techniczna sporządzona przez firmę EL-MEDIA stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ. 3. UWAGA: Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK: Program inwestycji strategicznych oraz Uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Uchwała nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zasady płatności zostały określone w § 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 4. Załączony do SWZ przedmiar jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac.

CPV: 31520000-7, 45316110-9

Dokument nr: 2024/BZP 00331651, WIZ.271.1.14.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-29 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zielonka.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zielonka.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły zostały określone w pkt XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały określone w pkt. XXIV SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały określone w pkt. XXIV SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zielonka.ezamawiajacy.pl/pn/zielonka/demand/notice/public/130141/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-29 10:00
Miejsce składania ofert: https://zielonka.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIZ.271.1.14.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 916 szt. nowoczesnych opraw ze źródłami światła typu LED, zgodnie z dokumentacją techniczną Obliczenia fotometryczne z 02/2024 wraz utylizacją zdemontowanych opraw. Zakres prac obejmuje: o wymianę 916 szt. istniejących nieefektywnych opraw na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED, gwarantujących możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadających łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i, o wymianę przewodów zasilających oprawy oraz zabezpieczeń opraw wraz z zaciskami na nowe przewody, o utylizację zdemontowanych materiałów, w tym źródeł światła. 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zawiera dokumentacja techniczna sporządzona przez firmę EL-MEDIA stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ. 3. UWAGA: Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK: Program inwestycji strategicznych oraz Uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Uchwała nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zasady płatności zostały określone w § 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 4. Załączony do SWZ przedmiar jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert
niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punków w poszczególnych kryteriach oceny ofert ( C+G). Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: I Kryterium ,,CENA BRUTTO" (C) waga max 60 pkt. Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu: C = Cmin./C bad. x 60, Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena brutto, C min. - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert, C bad. - cena (brutto) oferty badanej; II Kryterium ,,OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI" (G) waga max 40 pkt. Minimalny okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi - 120 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Oferta proponująca maksymalny okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, w tym także na zamontowane oprawy oświetleniowe i urządzenia otrzyma 40 punktów. Pozostałe oferty będą punktowane w następujący sposób: 60 miesięcy - 0 pkt.; 72 miesiące - 20 pkt.; 84 miesiące - 25 pkt.; 96 miesięcy - 30 pkt. ; 108 miesięcy - 35 pkt.; 120 miesięcy - 40 pkt. W przypadku zaoferowania wymaganego minimalnego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający przyzna Wykonawcy ,,0" punktów. Oferty mające krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 60 miesięcy zostaną odrzucone, jako niezgodne z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 120 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres wynoszący 120 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże żadnego okresu gwarancji i rękojmi, pozostawiając puste miejsce lub wskaże różne okresy gwarancji w pozycjach objętych niniejszym kryterium, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, to wówczas Wykonawca otrzyma w tym kryterium ,,0" punktów. 3. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.4.Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 2.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. o niniejsze zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zadania polegające na modernizacji / wymianie / przebudowie / rozbudowie / budowie systemu oświetlenia ulicznego lub drogowego, obejmujące swym zakresem wymianę opraw na oprawy LED lub montaż opraw LED, o łącznej ilości co najmniej 350 sztuk punktów oświetleniowych, w ramach ww. 2 zadań. UWAGA: Zamawiający nie uzna ww. warunku za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże montaż lub wymianę 350 szt. opraw oświetleniowych w ramach 1 zadania. 1) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje większy zakres od wymaganego przez Zamawiającego.
2) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 2.4.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. o niniejsze zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: o co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, o co najmniej 3 osobami posiadającymi:
a) aktualne zaświadczenie (upoważnienie) do samodopuszczeń do wykonywania prac w technologii PPN przy urządzeniach NN należących do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa; b) aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI; c) aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU; d) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla pracowników pracy pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla ELEKTROMONTERÓW. Ponadto co najmniej dwie, spośród trzech wymienionych osób muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych na liniach napowietrznych na napięcie do 1 kV dla DOZORU. Dopuszcza się odpowiadające powyższym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334). 3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. IV.2.4 niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: 3.1. w przypadku określonym w pkt. IV.2.4.1 warunek oceniany będzie łącznie, co oznacza prawo do wykazania przez każdego z członków konsorcjum po co najmniej jednej wykonanej robocie budowlanej, przy czym każde z wykazanych zamówień musi odpowiadać zakresowi zamówienia opisanego w warunku udziału w postępowaniu, 3.2. w przypadku określonym w pkt. IV.2.4.2 warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden
z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami. 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających- brak podstaw wykluczenia:
2.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 2.2. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowego środka dowodowego, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 , dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2.4. oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt. XI.2.1 SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa
w pkt. XI.2.2 SWZ, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEiDG, o których mowa w pkt. XI.2.3 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2.6. Dokumenty, o których mowa w (..... - dalej w SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających - spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 2.8. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. 2.9. Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie IV.2.4.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw (tj, opraw oświetleniowych typu LED) z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę: 1) Deklaracja CE oraz RoHS od producenta; 2) Karta katalogowa opraw umożliwiająca weryfikację założonych parametrów
w szczególności pokrywy komory, podłączeń przez dławicę, uchwyt, gniazdo Zhaga montowane u góry na korpusie oprawy; 3) Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium; 4) Raport LM - 80 zastosowanych diod LED, dla temperatur referencyjnych, wraz z prognozą trwałości strumienia światła zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM -21, potwierdzający trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzoną parametrem L90 dla opraw oświetlenia ulicznego; 5) Obliczenia oświetleniowe; 6) Rozsył światła oferowanych opraw oświetleniowych w formie elektronicznej bazy danych tj. plików LDT, umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnodostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń - poprzez wskazanie adresu strony internetowej producenta opraw z dostępem do plików o których wyżej mowa; 7) Certyfikat ENEC oraz ENEC+ ze wskazaniem jednostki certyfikującej;
8) Certyfikat Zhaga-D4i ze wskazaniem jednostki certyfikującej; 9) Dokument producenta wskazujący że oprawy oświetleniowe gwarantują możliwość zdalnego sterowania z wykorzystaniem protokołu DALI -2; 10) Deklaracja środowiskowa autoryzowana przez instytucję zewnętrzną na podstawie norm ISO.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
2. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. 3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. IV.2.4 niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa pkt.
IV.2.4 niniejszej SWZ, oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca, który korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. X.2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 SWZ. 6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1.1 niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 10. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt VI.1.1, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy, która zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 7 pkt a) projektu umowy zostanie przekazana po upływie 40 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. 2. Zapłata zaliczki, o której mowa w § 10 ust. 7 lit. a) projektu umowy nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej, którą
Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu po upływie 40 dni od wprowadzenia na teren budowy. 3. Szczegółowe zasady zapłaty zaliczki i wynagrodzenia Wykonawcy określa § 10 projektu umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami §12 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert
niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punków w poszczególnych kryteriach oceny ofert ( C+G). Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: I Kryterium ,,CENA BRUTTO" (C) waga max 60 pkt. Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu: C = Cmin./C bad. x 60, Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena brutto, C min. - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert, C bad. - cena (brutto) oferty badanej; II Kryterium ,,OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI" (G) waga max 40 pkt. Minimalny okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi - 120 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Oferta proponująca maksymalny okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, w tym także na zamontowane oprawy oświetleniowe i urządzenia otrzyma 40 punktów. Pozostałe oferty będą punktowane w następujący sposób: 60 miesięcy - 0 pkt.; 72 miesiące - 20 pkt.; 84 miesiące - 25 pkt.; 96 miesięcy - 30 pkt. ; 108 miesięcy - 35 pkt.; 120 miesięcy - 40 pkt. W przypadku zaoferowania wymaganego minimalnego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający przyzna Wykonawcy ,,0" punktów. Oferty mające krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 60 miesięcy zostaną odrzucone, jako niezgodne z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 120 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres wynoszący 120 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże żadnego okresu gwarancji i rękojmi, pozostawiając puste miejsce lub wskaże różne okresy gwarancji w pozycjach objętych niniejszym kryterium, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, to wówczas Wykonawca otrzyma w tym kryterium ,,0" punktów. 3. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-27

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.