Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Nadzór inwestorski

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Adamówka
Adamówka 97
37-534 Adamówka
powiat: przeworski
tel.: 16 888 96 77
inwestycje@adamowka.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Adamówka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 16 888 96 77
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy do składania ofert na zamówienie pn.
Nadzór inwestorski nad zadaniem:
Przebudowa i naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Adamówka
3. PRZEDMIOT I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiot zamówienia - informacje podstawowe:
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi pełnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej, nad realizacją robót budowlanych związanych z
przebudowa i naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Adamówka
b) Rodzaj i zakres robót podstawowych, nad których realizacją ma być pełniony nadzór inwestorski
określają: dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9.5 do Zapytania ofertowego obejmująca:
dokumentację techniczną, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWIORB).
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) obejmuje usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej. Zakres zamierzenia budowlanego ma na celu
poprawę parametrów technicznych i użytkowych przedmiotowych dróg. Zakres planowanej inwestycji:
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 698 w Adamówce w km 0+000 - 0+725,
- Przebudowa dróg gminnych na działkach nr ewid. 498, 479 w Adamówce,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 362 w Adamówce w km 0+000 - 0+392,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 78 w Dobczy w km0+000 - 0+657,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 119 w Cieplicach w km 0+000 - 0+250,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1362/10, 2410 w Majdanie Sieniawskim w km 0+000
- 0+666,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1452 w Majdanie Sieniawskim w km 0+000 - 0+392,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1101/8 w Majdanie Sieniawski w km 0+000 - 0+475,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 276 w Cieplice w km 0+900 - 1+450,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 3132 w Majdan Sieniawski w km 0+017
- 0+387,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1038 w Cieplice w km 0+000 - 0+570.

3.3 Zakres zadań inspektora nadzoru:
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w ramach zadania: ,,Przebudowa
i naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Adamówka" poprzez zapewnienie dla danego zadania
stałego nadzoru inwestorskiego w branży:
a) drogowej
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót Inspektor nadzoru inwestorskiego:
a) Przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z
dokumentacją,
b) Przejmie od Wykonawcy robót i zatwierdzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie,
c) Sprawdzi posiadane kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia prac budowalnych zatrudnionych
przez Wykonawcę.
3. Wyłoniony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca będzie
świadczył usługę polegającą na wykonywaniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego obejmującą pełny zakres
czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozdział 3 - Prawa
i obowiązki uczestników procesu budowlanego oraz przepisów wykonawczych.
4. Regularne sprawdzanie postępu robót budowie i jakość ich wykonywania oraz wszystkich innych
działań Wykonawcy robót w aspekcie zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane, w
szczególności terminowej realizacji przyjętego harmonogramu.
5. Akceptowanie przez Wykonawcę robót materiałów oraz urządzeń przewidzianych do wybudowania i
wykorzystywania przy realizacji robót w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi,
dokumentacją projektową i umowa na roboty budowlane.
6. Sprawdzanie świadectw i certyfikatów materiałów i sprzętu stosowanego przez Wykonawcę robót oraz
zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do stasowania.
7. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych określonych w
Specyfikacji Technicznej na roboty oraz odbiór końcowy robót. Koszty prób pokrywa Wykonawca
robót.
8. Sprawdzenie jakości wykonywanych robót.
9. Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz
przygotowywanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru całości zadania oraz sporządzanie
protokołów odbioru.
10. Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdy kontynuacja ich mogłaby wywołać zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
11. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia dziennika budowy oraz gromadzenie i przechowywanie
wszystkich dokumentów budowy.
12. Sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i przekazanie
Zamawiającemu.
13. Zawiadomienie właściwych organów o zakończeniu budowy.
W zakresie budżetu i rozliczeń:
1. Sporządzanie i podpisywanie protokołów konieczności - jeżeli wystąpi konieczność ich
sporządzenia.
2. W trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu każdego kwartału, Inspektor nadzoru będzie
zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji nadzorowanej inwestycji w zakresie
rzeczowym i finansowym, zawierającym następujące informacje:
a) Informacje z postępu robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego,
b) Fotografie dokumentujące postęp robót - na płycie CD,
c) Informacje o powstałych problemach,
d) Zaawansowanie finansowe,
e) Plan robót na następne miesiące.
3. Dokonanie końcowego rozliczenia rzeczowo - finansowego.
W zakresie gwarancji:
1. Okres gwarancji na roboty budowlane będzie trwał 60 miesięcy i będzie liczony od dnia
wystawienia protokołu końcowego.
2. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego
zwoływanych raz w ciągu roku oraz sporządzanie protokołu z przeglądu.
Przed upływem okresu gwarancji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Inspektor nadzoru
dokona przeglądu ostatecznego wykonanych robót oraz sporządzi protokół z przeglądu.
3.4 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: SBD.B.15.2024

Otwarcie ofert: 7.6 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2024 r.
Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Składanie ofert:
6.2 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej:
a) Forma pisemna jest zachowana, jeśli oferta jest podpisana własnoręcznym podpisem zgodnie z pkt
6.4.
b) Postać elektroniczna jest zachowana jeśli oferta jest podpisana (zgodnie z pkt 6.4 ) podpisem
elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
c) Postać elektroniczną Zamawiający uzna za zachowaną także wówczas, gdy oferta zostanie sporządzona
zgodnie z pkt 6.4, a następnie zostanie zeskanowana i doręczona Zamawiającemu zgodnie z pkt 7.2.
7 ZŁOŻENIE OFERTY
7.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2024 r. do godz. 12:00.
7.2 Ofertę w formie pisemnej można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Adamówka w godz.ch pracy tj. od
7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą/kurierem lub w formie elektronicznej przesłać na adres:
inwestycje@adamowka.pl. Niedopuszczalne jest złożenie oferty za pośrednictwem ePUAP.
7.3 Liczy się moment doręczenia oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy Adamówka lub wpływu oferty do
Zamawiającego w postaci elektronicznej na adres mailowy: inwestycje@adamowka.pl

Miejsce i termin realizacji:
3.6 Termin wykonania zamówienia:
a) Planowany termin zakończenia robót budowalnych przez Wykonawcę to: 12.10.2024 r.
Terminy zakończenia robót są terminami szacunkowym i zależą od faktycznego okresu realizacji, dlatego
termin, w zależności od potrzeb, może ulec zmianie.
3.7 Miejsce wykonywania zamówienia: miejscowości gminy Adamówka,

Wymagania:
1.4. Miejsce ogłoszenia zapytania ofertowego:
Strona internetowa Zamawiającego: bip@adamowka.pl
1.5. Komunikacja z Zamawiającym w sprawie Zapytania ofertowego
a) Komunikacja z Zamawiającym w sprawie Zapytania ofertowego, w tym składanie wniosków
o wyjaśnienie Zapytania ofertowego, może być prowadzone pisemnie drogą elektroniczną na adres:
inwestycje@adamowka.pl
b) Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną
po tym terminie mogą pozostać bez rozpoznania.
c) Na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.4 Zamawiający będzie publikował wszelkie informacje
dotyczące procedury, w tym odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego
i zmiany jego treści.
2. POSTEPOWANIE
2.1. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
3.8 Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, który zawarto w załączniku do Zapytania
ofertowego pn. Wzór umowy. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą zgodnie z tym wzorem.
4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach potwierdzenia spełnienia warunku wykazał, że posiada
następujące doświadczenie:
- dysponuje lub będzie dysonował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, posiadającymi następujące kwalifikacje: Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej posiadający
odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do
kierowania robotami w zakresie branży drogowej, wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lub
równoważne im uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów w specjalności wymaganej
dla prowadzonych robót - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ,,Wykaz osób".
- zamawiający wymaga, aby wskazany przez Wykonawcę Inspektor nadzoru w specjalności drogowej wykazał
doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednej usługi
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie, remoncie drogi o
długości min 1 km, wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane należycie, - załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego ,,Wykaz robót".
4.2 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego;
c) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - prawidłowo zrealizował:
- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy
budowie, przebudowie, remoncie drogi o długości min 1 km, wraz z dokumentem potwierdzającym,
że usługi te zostały wykonane należycie,
4.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi
dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści
dokumentów lub przez przedłożenie dodatkowych dokumentów.
4.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca nadzoru inwestorskiego dostarczy:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności: inżynieryjnej drogowej
bez ograniczeń (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
b) aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
5 KRYTERIA OCENY OFERT
5.1 W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych
ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
5.2 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena oferty (brutto) - waga
100 %.
5.3 Kryteria oceny:
Punkty przyznane za kryterium ,,cena" będą liczone wg następującego wzoru:
Pc = (Cmin / Cmax) x waga kryterium
gdzie:
Pc - ilość punktów przyznanych badanej ofercie za ,,cenę",
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w postępowaniu spośród badanych ofert,
Cmax - cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
5.4 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.5 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczanych w oparciu
o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostanę sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5.6 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
5.7 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
6 SPORZĄDZANIE OFERTY
6.1 Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza oferta stanowiącego załącznik do
Zapytania ofertowego.
6.3 Oferta musi zawierać:
a) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 4.2.
b) W przypadku konsorcjum - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów
tworzących konsorcjum, z tytułu udziału w procedurze i realizacji zamówienia według wzoru zawartego
w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia.
6.4 Oferta oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu
wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, udzielone przez uprawioną/e osobę/osoby, w oryginale, w postaci w której składana jest
oferta zgodnie z pkt 6.2, lub w kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku konsorcjum - członkowie
konsorcjum zobowiązani są do wskazania pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w procedurze oraz
złożenia stosownego pełnomocnictwa.
6.5 Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje
określone w sposób jednoznaczny. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu
cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym
7.4 Ofertę należy oznaczyć wyrazem ,,oferta" i nazwą postępowania (w zależności od postaci np. na kopercie,
w tytule korespondencji elektronicznej lub tytule przesyłanego pliku).
7.5 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawco w o przedłużenie terminu o czas oznaczony
7.7 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8 BADANIE i WYBÓR OFERTY
8.1 Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w Zapytaniu
ofertowym.
8.2 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna w szczególności bezsporne, nie budzące
wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazów, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną
liczbą i słownie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.3 Zamawiający dopuszcza jednokrotne poprawienie błędów formalnych oferty polegających w szczególności
na niezałączeniu wymaganych oświadczeń lub dokumentów.

Kontakt:
1.3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Magdalena Pich

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.