Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży ogólnobudowlanej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży ogólnobudowlanej

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
powiat: białostocki
tel. (85) 713-13-40
Województwo: podlaskie
Miasto: Czarna Białostocka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (85) 713-13-40
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zapytania:
Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży ogólnobudowlanej nad
realizacją projektu pn.:
Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa i remont remiz strażackich w Czarnej Wsi Kościelnej i Zdrojach oraz adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej i magazynu OSP we wsi Łapczyn".
Zapytanie ofertowe- świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży ogólnobudowlanej nad realizacją projektu pn.: Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa i remont remiz strażackich w Czarnej Wsi Kościelnej i Zdrojach oraz adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej i magazynu OSP we wsi Łapczyn".
Dane ogólne.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego branży ogólnobudowlanej nad realizacją projektu wynikającego z załącznika
nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej NR II/8/24 z dnia 16 maja 2024r.
Szczegółowy zakres i forma usługi.
1. Do zadań Wykonawcy należy:
1.1. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski
nad robotami branży ogólnobudowlanej.
2. Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji kontraktu
2.1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora nadzoru oraz formalno-prawne podstawy do jego działalności określają arf 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz kontrolowanie rozliczeń budowy.
2.2. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
2.3. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SST wykonania robót
2.4. Do obowiązków Inspektora nadzoru w szczególności należy:
a) reprezentacji Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzaniu jakości wykonanych robót, wybudowanych wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
c) sprawdzeniu i odebraniu robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz przygotowuje i bierze udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania, a także (o ile zajdzie konieczność) udział w kontrolach inwestycji prowadzonych przez instytucje zewnętrzne;
d) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięciu wad, a także kontroli rozliczeń budowy;
e) zawiadamianiu Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych nieprzewidzianych niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
f) udzieleniu odpowiedzi w terminie 2 dni na każdy wpis do dziennika budowy.

Otwarcie ofert: 7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2024r. o godz. 11.00.

Składanie ofert:
6) Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, Ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, Kancelaria podawcza pokój nr 101 , do godz. 10.00 w dniu 07.06.2024r. Kopertę należy opisać adresem składającego ofertę oraz formułą:
,,Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej przy realizacji projektu pn. ,,Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa i remont remiz strażackich w Czarnej Wsi Kościelnej i Zdrojach oraz adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej i magazynu OSP we wsi Łapczyn""

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2024r.

Wymagania:
Warunki ogólne do spełnienia przez Wykonawcę:
1) Wykonawca zobowiązany jest do minimum jednokrotnej kontroli budowy w tygodniu a
także na każde wezwanie Wykonawcy oraz uczestniczenia w wizytacji budowy na wniosek Zamawiającego, przedstawicieli organów nadzoru budowlanego oraz przedstawicieli instytucji dofinansowujących a także przedstawicieli zarządców dróg oraz pozostałych nie wymienionych przedstawicieli zarządców sieci (energetycznych, komunalnych itp.).
2) Wykonawca przedłoży wraz z formularzem ofertowym oświadczenie potwierdzające że:
2.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży:
- aktualne na dzień składania oferty potwierdzenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- co najmniej 3 listy referencyjne potwierdzające świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty ww. zapytaniu ofertowym nad realizacją Inwestycji na obiektacli użyteczności publicznej takich jak szkoły, domy kultury , strażnice OSP, budynki Urzędów, hale sportowe, sale gimnastyczne, domy nauczyciela, świetlice itp.
2.2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót branży budowlanej bez ograniczeń lub równoważne im uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów.
4) Kryterium wyboru oferty - najniższa cena.
5) Warunki płatności - 30 dni od daty wpływu faktury z protokółem odbioru potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.