Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa węzła ciepła technologicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa węzła ciepła technologicznego

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
tel. 25 6326459, fax 25 6325584
zamowienia.wiw@mazowsze.wiw.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 25 6326459, fax
Termin składania ofert: 2024-06-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1.
Przedmiot zamówienia:
Naprawa węzła ciepła technologicznego na posesji oraz w budynkach ZHW w Warszawie -
Oddział Terenowy w Ostrołęce, Ul. Składowa 8a, 07-410 Ostrołęka.
Zakres prac:
a)spuszczenie wody z obiegu ciepła technologicznego;
b)demontaż rur ciepła technologicznego w budynkach - 69mb (od kotła gazowego do
wyjścia rur z budynku głównego laboratorium oraz od wejścia rur do budynku archiwum
do central wentylacyjnych);
c)
wykonanie wykopu na głębokość 1,3m miedzy budynkiem głównym laboratorium a
budynkiem archiwum oraz demontaż rur ciepła technologicznego - 12mb,
d)
montaż rur ciepła technologicznego o średnicy 63mm w pełnej izolacji w budynkach -
69mb (od kotła gazowego do wyjścia rur z budynku głównego laboratorium oraz od
wejścia rur do budynku archiwum do central wentylacyjnych);
e)
montaż rur ciepła technologicznego o średnicy 63mm w pełnej izolacji w wykopie na
głębokość 1,3m miedzy budynkiem głównym laboratorium a budynkiem archiwum;
f)
zasypanie wykopu oraz uporządkowanie terenu miedzy budynkiem głównym laboratorium
a budynkiem archiwum;
g)
2.
zalanie wodą obiegu ciepła technologicznego oraz sprawdzenie szczelności obiegu.

Składanie ofert:
7.TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 5 czerwca 2024 roku.
8.Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w formie pisemnej na druku - Załącznik nr 1 w
kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Ul. Kazimierzowska
29, 08-110 Siedlce lub w formie elektronicznej.
Zamawiający
wskazuje następujący adres poczty elektronicznej zamowienia.wiw@mazowsze.wiw.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: budynek oraz posesja Zakładu Higieny Weterynaryjnej w
Warszawie - Oddział Terenowy w Ostrołęce, Ul. Składowa 8A, 07-410 Ostrołęka.
4.Termin realizacji zamówienia: w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia.

Wymagania:
3.Zamawiający dopuszcza wizję lokalną.
5.Kryteria oceny ofert: cena o wadze 100%. W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać
łącznie max 100 punktów. Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana
zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.
6.
Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przynależnością do OkręgowejIzby Inżynierów Budownictwa, jeżeli obowiązek przynależności do Izby wynika z odrębnych
przepisów - Kierownik robót. Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót musi posiadać
uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie
z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone
w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz.
1646, z późn. zm.).
Oferta powinna być sporządzona w języku
polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym
Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
Oferty złożone na inny adres uznaje się za nieskutecznie złożone.
Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami: za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1640), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
10. Rozliczenie z tytułu przedmiotu niniejszego zlecenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
11. Termin płatności faktury: 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Termin związania ofertą: 30 dni.14. Osoba wyznaczona do kontaktu: Łukasz Majewski - specjalista ds. administracyjnych, tel. (25)
63 264 59 wew. 136.
15. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak
sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez
Zamawiającego.
16. Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli
prawidłowe oferty.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania na każdym
etapie bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcom
nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia
w odniesieniu do posiadanych środków finansowych.

Uwagi:
Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z
siedzibą w Siedlcach w związku z realizacją zamówień publicznych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy w formie elektronicznej na
skrzynkęiod@wiw.mazowsze.pl lub telefonicznie: 25 632 64 59 w. 146.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowychwykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.
Nr 14 poz. 67, z późn. zm.).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
1)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z
tymże jeżeli realizacja tego prawa wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Skorzystanie z tego uprawnienia nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.