Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1229z dziś
7657z ostatnich 7 dni
27128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa rozpuszczalnika

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa rozpuszczalnika

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: 23 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Wojska Polskiego 48
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel. 261553500 fax. 261102093
p.kunka@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261553500 fax.
Termin składania ofert: 2024-06-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA rozpuszczalnika nitro dla 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku
Mazowieckim "
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest ,,DOSTAWA rozpuszczalnika nitro dla 23. Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Mińsku Mazowieckim".

Dokument nr: 6/SIL/2024

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Oferty cenowe proszę przesłać do dnia 05.06.2024 r. na e-mail p.kunka@ron.mil.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
1) DOSTAWA: do 12.06.2024 r. (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-14.00).
2) Miejsce dostawy - magazyny Zamawiającego, zlokalizowanego w: 23. Bazie Lotnictwa
Taktycznego, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Ul. Lotnicza (magazyn na terenie kompleksu
lotniskowego - dostawa w ilościach i asortymencie zgodnie z załącznikiem nr 1 do
zaproszenia - formularz ofertowy).

Wymagania:
3. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium: Cena 100%
Cn - cena oferty o najniższej cenie
-------------- x 100 (pkt)
Cb - cena oferty badanej
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną
przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty w kryterium cena oferty.
4. Propozycja cenowa Wykonawcy powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia
wzoru (załącznik nr 1).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.Uwaga:
Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu KRS, ewidencji
działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa Pełnomocnictwo (oryginał
lub kopia poświadczona notarialnie) osób podpisujących ofertę cenową, o ile nie wynika
z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
W zaoferowaną cenę należy wliczyć: wartość całkowitą dostawy wraz kosztami załadunku,
transportu i rozładunku oraz obowiązujący podatek VAT.
6. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty cenowej ponosi
Wykonawca.
2) Ofertę należy złożyć w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
3) Ofertę należy sporządzić zgodne z wymaganiami w zaproszeniu i jej załącznikach.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Nierozpatrywania propozycji cenowych, otrzymanych po terminie.
2) Wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnień treści oferty.
3) Poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert cenowych Zamawiający zamieści na stronie internetowej:
www.23blt.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA - ZAMÓWIENIA informacje
dotyczące:
a) nazw oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert,
b) ceny.

Uwagi:
11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
? 23. Baza Lotnictwa Taktycznego, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-13-98-471, REGON
710037640
? administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych, poprzez,
e-mail: 23blt.iod@ron.mil.pl*; bądź bezpośrednio w siedzibie administratora.
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.
?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie zapytania cenowego na ,,Dostawa rozpuszczalnika nitro
dla 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim" sygnatura sprawy
6/SIL/2024;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres
5
lat
od
dnia
zakończenia
postępowania
o
udzielenie
zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO***;
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pan Piotr KUNKA; e-mail p.kunka@ron.mil.pl
Pytania składać najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu otwarcia na adres e-mail
powyżej.
Wyjaśnienia Zamawiającego zamieszczone będą na stronie internetowej: https://23blt.wp.mil.pl zakładce BIP-OGŁOSZENIA - ZAMÓWIENIA.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.