Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przegląd systemu detekcji tlenku węgla oraz kalibracja i wymiana sensorów, Przegląd...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd systemu detekcji tlenku węgla oraz kalibracja i wymiana sensorów, Przegląd wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia
powiat: Gdynia
58690 87 00 Fax 58690 87 01
a.gawlik@amw.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 58690 87 00 Fax 5869
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na:
Część I: Przegląd systemu detekcji tlenku węgla oraz kalibracja i wymiana sensorów w
budynkach w Gdyni Ul. Bosmańska 41, Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4, Ul. Górnicza 26
oraz w Słupsku Ul. Kosynierów Gdyńskich 3
Część III: Przegląd wentylacji mechanicznej w budynkach w Gdyni Ul. Bosmańska 41,
Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4, Ul. Górnicza 26 , Malborku Ul. Pasteura 3,5,7 oraz w
Słupsku Ul. Kosynierów Gdyńskich 3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: OG-DIR.264.11.2024

Otwarcie ofert: 1.Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert w dniu 10.06.2024 r. o godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiającego, pok. 211.
2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny i innych kryteriów, jeżeli zostały określone.
4.Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Składanie ofert:
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres Oddziału Regionalnego Agencji Mienia
Wojskowego w Gdyni, Ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 81-231 Gdynia, parter, pok. nr 20
(Kancelaria) lub e-mailem na adres: e-mail: a.gawlik@amw.com.pl . TERMIN SKŁADANIA ofert
upływa dnia 10.06.2024 r. o godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
1) do 31 października 2024 r. :
a) Przegląd systemu detekcji tlenku węgla
Gdynia Ul. Bosmańska 41, Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4, Ul. Górnicza 26
Słupsk Ul. Kosynierów Gdyńskich 3
b) kalibracja sensorów
Gdynia Ul. Bosmańska 41, Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4, Ul. Górnicza 26
c) Przegląd wentylacji mechanicznej
Gdynia Ul. Bosmańska 41, Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4, Ul. Górnicza 26 ,
Malbork Ul. Pasteura 3,5,7
Słupsk Ul. Kosynierów Gdyńskich 3
2) do 31 października 2025 r. :
a) Przegląd systemu detekcji tlenku węgla
Gdynia Ul. Bosmańska 41, Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4, Ul. Górnicza 26
Słupsk Ul. Kosynierów Gdyńskich 3
b) kalibracja sensorów
Gdynia Ul. Bosmańska 41, Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4,
c) Przegląd wentylacji mechanicznej
Gdynia Ul. Bosmańska 41, Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4, Ul. Górnicza 26 ,
Malbork Ul. Pasteura 3,5,7
Słupsk Ul. Kosynierów Gdyńskich 3
3) do 31 października 2026 r. :
a) Przegląd systemu detekcji tlenku węgla
Gdynia Ul. Bosmańska 41, Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4, Ul. Górnicza 26
Słupsk Ul. Kosynierów Gdyńskich 3
b) kalibracja sensorów
Gdynia Ul. Bosmańska 41, Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4,
Słupsk Ul. Kosynierów Gdyńskich 3
c) Wymiana sensorów
Gdynia Ul. Bosmańska 41, Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4, Ul. Górnicza 26
Słupsk Ul. Kosynierów Gdyńskich 3
d) Przegląd wentylacji mechanicznej
Gdynia Ul. Bosmańska 41, Australijska1,3,5,6,7,8, Argentyńska1,2,4, Ul. Górnicza 26 ,
Malbork Ul. Pasteura 3,5,7
Słupsk Ul. Kosynierów Gdyńskich 3

Wymagania:
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
WADIUM
1.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę ,,Formularz oferty" na wzorze stanowiącym załącznik
nr 1.
INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OSOBY
PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTU
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
INNE POSTANOWIENIA
1.Zamówienie prowadzone jest w języku polskim.
2.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. W ,,Formularzu oferty" należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia oraz
kwotę podatku VAT.
2. Cenę należy wpisać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający będzie się kierował następującym(i) kryterium(ami) oceny ofert:
1) cena oferty brutto: 100 %
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień
złożonych ofert.
2. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji w sprawie ceny oferty z Wykonawcami, którzy złożyli
oferty.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
4.
Zamawiający może unieważnić zamówienie, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższać będzie kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego;
4) zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
5.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.
6.Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy
złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych lub o
unieważnieniu zamówienia.
7.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
badania i oceny.
ZAWARCIE UMOWY
1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową
odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania
mienia (OC deliktowa) oraz odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania przez cały okres trwania umowy.
2. Do umowy stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
2023.1610 t.j.).
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% wartości
umownej brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Kontakt:
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pan/Pani Anna Gawlik e-mail: a.gawlik@amw.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.