Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana kotłów/pieców grzewczych bezklasowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana kotłów/pieców grzewczych bezklasowych

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel:+48 (58) 355 33 33, fax:+48 (58) 355 33 39
nieruchomosci@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel:+48 (58) 355 33
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana 6 (sześciu) kotłów/pieców grzewczych bezklasowych
Zapytanie ofertowe
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty cenowej na*:
1. Przedmiot zamówienia: wymiana sześciu kotłów/pieców grzewczych bezklasowych w budynkach będących w zasobach Urzędu Morskiego w Gdyni na piece/kotły grzewcze spełniające wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełniających wymogi dyrektywy Ecodesing wg wytycznych zawartych w uchwałach Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. (tzw. uchwałach antysmogowych).
2. Opis przedmiotu zamówienia: usługa polegająca na wymianie istniejących kotłów/pieców bezklasowych na kocioły/piece grzewcze spełniające wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełniających wymogi dyrektywy Ecodesing o mocy dostosowanej do powierzchni poszczególnych budynków/lokali.
Zakres prac:
- dostawa kotłów/pieców oraz niezbędnych urządzeń, osprzętu i materiałów wraz z montażem,
- demontaż starych kotłów/pieców oraz utylizację powstałego złomu (kocioł oraz osprzęt) z
potwierdzeniem i rejestracją karty odpadów w systemie BDO każdego z demontowanych kotłów/pieców,
- uruchomienie kotłów/pieców,
- wpięcie kotła do istniejącego wkładu kominowego,
- dostarczenie Opinii kominiarskich/Zaświadczeń kominiarza potwierdzające prawidłowe podłączenie
każdego z wymienianych kotłów/pieców do układu kominowego i dopuszczenie do eksploatacji,
- udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających.
Wykonanie prac musi być potwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale użytkownika kotła/pieca oraz Zamawiającego.

Dokument nr: AG1.374.45.1.2024.MS

Składanie ofert:
Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10.00 w formie:
- elektronicznej na adres e-mail: nieruchomosci@umgdy.gov.pl *
- faxem

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia (wg wyboru w formularzu oferty) - zgodnie z pkt 5b niniejszego Zapytania ofertowego

Wymagania:
b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności, płatności częściowe): Ustalone w umowie wynagrodzenie płatne będzie, po wykonaniu prac w wysokości odpowiadającej wykonanej usłudze wg. stawek jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji ceny, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy. Dokumentem rozliczeniowym będzie faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura za wykonanie usługi będzie wystawiana po wykonaniu usługi i dostarczaniu Zamawiającemu wraz z protokołami z wykonania prac oraz dokumentów określonych w § 5 umowy. Określona kwota płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu protokołu, dokumentów wymienionych w § 5 umowy oraz faktury VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
c) okres gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną
3. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
b) inne- posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień, które potwierdzą wiedzę i umiejętności w ujętych w zakresie prac
(jeżeli nie formułowane są warunki udziału w postępowaniu należy wpisać nie dotyczy)
4. Kryterium/ia wyboru ofert oraz waga:
a) cena: 70 %
b) czas realizacji usługi: 30 %
5.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
al Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1/cena ofertowa brutto - C 2/ czas realizacji usługi - T
bi Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
- cena ofertowa brutto: C = 70 punktów
wg wzoru: C = cena najtańszej oferty * 70pkt cena badanej oferty
- czas realizacji usługi: T= 30 punktów
w terminie do 28.06.2024 r. - 30 punktów w terminie do 18.07.2024 r. -15 punktów w terminie od 19.07.2024 r. do 31.07.2024 r. - 0 punktów
ci Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru
d) Do oferty należy załączyć:
a. dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu: kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności*,
b. kosztorys ofertowy/formularz cenowy*,
c. inne: oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 3 b)
e) Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć:
a. stosowne Pełnomocnictwo@ lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania umowy,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
c. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu f) Do zapytania ofertowego załączono (np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz cenowy, projekt umowy itp.)
a) formularz oferty,
b) formularz cenowy (kalkulacja ceny),
c) projekt umowy (złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków projektu
umowy).
g) Dodatkowe informacje:
a. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 12.06.2024 r.,
b. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).
d. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
e. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.