Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Uprzątnięcie terenu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Uprzątnięcie terenu

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
powiat: gorzowski
Tel. +48 95 721-64-40, Faks +48 95 751-52-18, + 95 721 64 85, +95 721 64 82
gospodarkakomunalna@witnica.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Witnica
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 95 721-64-4
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
1) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
Zamawiający oczekuje podania ceny brutto i netto za wykonanie usługi polegającej na uprzątnięciu terenu około 1500 m2, tj. odsegregowaniu piasku oraz skruszeniu odpadów betonowych, gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, kamieni oraz gruzu ceglanego wraz z załadunkiem do kruszarki.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie polega na uprzątnięciu terenu, odsegregowaniu piasku od oraz skruszeniu gruzu, cegieł i kamieni. Zmieszany gruz betonowy, kamień, piasek zgromadzony jest na placu gminnym zlokalizowanym w miejscowości Witnica przy ul Kosynierów Mirosławskich 1 - szacunkowa ilość przeznaczonego gruzu do skruszenia - ok 2000 Mg.
Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizje lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej. Wymagane parametry kruszenia 0-40 mm.

Dokument nr: WI.271.20.2024.Zo

Składanie ofert:
Ofertę proszę złożyć do dnia 10.06.2024 r. do godz. 13:00 na adres mailowy: gospodarkakomunalna@witnica.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia do 28.02.2025 r,

Wymagania:
5) Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Proszę o wpisanie w tytule wiadomości numeru postępowania np.: WI.271.20.2024.Zo.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
6) Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę
Ofertę proszę złożyć do dnia 10.06.2024 r. do godz. 13:00 na adres mailowy: gospodarkakomunalna@witnica.pl
Proszę o wpisanie w tytule wiadomości numeru postępowania.
1. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez
Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
8) Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - znaczenie kryterium - 100 %
2. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ............................................................................. x 100
cena brutto badanej oferty
3. Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać - 100.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
9) Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.
10) Podstawa nieudzjelenia zamówienia
1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany w zapytaniu ofertowym

Kontakt:
4) Osoba do kontaktów
W sprawie przedmiotu zamówienia: Sylwia Bon + 95 721 64 85, Weronika Szkudlarek +95 721 64 82

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.