Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Malowanie oznakowania poziomego oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Malowanie oznakowania poziomego oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel. 77 40 92 115/116
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 40 92 115/11
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na:

"Malowanie oznakowania poziomego oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Głuchołazy"
Cel zamówienia:

Zapytanie ofertowe na realizację zadania polegającego na malowaniu oznakowania poziomego oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Głuchołazy.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania polegającego na malowaniu oznakowania poziomego oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Głuchołazy. Zamawiający przewiduje wykonanie ok. 20 miejsc parkingowych /farba niebieska i biała/ i ok. 800m2 oznakowania poziomego.

Mechaniczne malowanie znaków poziomych obejmuje malowanie m. in.:

linii parkingowych,
przejść dla pieszych,
linii warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów P-13,
miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
linii bezwarunkowego zatrzymania,
linii bezwarunkowego zatrzymania stop z zastosowaniem powierzchni wyłączonej z ruchu,
części wyłączone z ruchu.

Wykonawca zobowiązuje się do rozliczania z wykonanego malowania linii.

Cena 1 m2 wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie i dostarczenie materiałów,
oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi (odnowienie znaków),
ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót

Cena za piktogram miejsca parkingowego obejmuje:

prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie i dostarczenie materiałów,
oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi (odnowienie znaków),
ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót.
W ramach zadania przewiduje się m.in.:

malowanie oznakowania poziomego w Gminie Głuchołazy,
malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć:

w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, Ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy lub
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl
Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do godz. 10:00 do dnia 07.06.2024r.

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja realizacji zadania:

Teren Gminy Głuchołazy
Pożądany termin realizacji zamówienia: 19.07.2024 r.

Wymagania:
Zamawiający oczekuje wyceny za 1 metr kwadratowy malowania linii oraz 1 szt. kompletnego (zgodne z rozporządzeniem) miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Uwagi i obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.
Przy wykonywaniu dokumentacji należy uwzględnić wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy prawne.
Wykonawca powinien zastosować w dokumentacji rozwiązania skutkujące optymalizacją kosztów inwestycji
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi

Warunki postępowania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%.
Warunki gwarancji: 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
Istotne warunki umowy lub wzór umowy:
wynagrodzenie ryczałtowe,
płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania na realizację zadanie polegającego na: ,,Malowanie oznakowania poziomego oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Głuchołazy".

Uwaga!

Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Angelika Drużbańska tel. 77 40 92 115/116

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.