Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1013z dziś
7443z ostatnich 7 dni
26913z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Aktualizacja projektu architektoniczno-budowlanego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Aktualizacja projektu architektoniczno-budowlanego

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: KLUB PRZYRODNIKÓW
Owczary 17
69-113 Górzyca
powiat: słubicki
Tel.: 694 206 670, tel. 504033370, tel. 533700607
klub.przyrodnikow.kp@gmail.com
Województwo: lubuskie
Miasto: Górzyca
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 694 206 670, t
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu LIFE20 NAT/PL/000151 pn. ,,LIFE Apollo2020: Ochrona niepylaka apollo w
Polsce, Czechach i Austrii" na
Aktualizacja PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
,,Przebudowa oraz zmiana użytkowania zabytkowego budynku
dawnej karczmy sądowej" w zakresie niezbędnym do ponownego
uzyskania pozwolenia na budowę, zamiennego do istniejącego wraz
z decyzją konserwatorską
II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja obowiązującego pozwolenia na budowę dla
projektu architektoniczno-budowlanego dawnej karczmy sądowej w Uniemyślu w zakresie
związanym z aktualizacją przepisów ppoż. oraz zmianą sposobu ogrzewania budynku na
pompę ciepła powietrze-woda.
W odniesieniu do implementacji przepisów ppoż. do projektu została wykonana
EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, która zwiera
zakres niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie oraz zastosowane odstępstwa z
uwagi na zabytkowy charakter budynku (Zał. 6). Powyższy dokument został uzgodniony z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Delegatura w Jeleniej Górze oraz z
Komendantem Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Zamówienie dotyczy obiektu zabytkowej karczmy sądowej, zlokalizowanej pod adresem
Uniemyśl nr 60, Działka nr 46/1, Obręb Uniemyśl, Gmina Lubawka - obszar wiejski.
2. Szczegółowy zakres zmian do wykonania w projekcie:
a) Instalacja C.O.:
i. Zmiana instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku (przeprojektowanie pionu
kanalizacyjnego, przenosząc go na stronę murowaną od zewnątrz budynku na zapleczu)
wraz ze zmianą lokalizacji zbiornika na ścieki;
ii. Zmiana zasilania instalacji p.poż. w budynku (zbiornik, hydrofor, hydrant wewnątrz i na
zewnątrz budynku), tu także zmiana lokalizacji studni wody na wskazaną przez
zamawiającego - zgodnie z zał. 6 (ekspertyza p.poż);
iii. Zmiana instalacji C.O. (dwie pompy ciepła powietrze-woda) wraz ze zmianą sposobu
ogrzewania poszczególnych pomieszczeń - zgodnie z zał. 7 (schemat C.O.);
iv. Zmiana źródła C.W.U. na zasobnik współpracujący z pompą ciepła.
b) Architektura:
i. Zmiana projektu zagospodarowania terenu wraz ze zmianą lokalizacji:
- zbiornika na ścieki - w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;
- studni - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
- doprojektowanie lokalizacji hydrantu p.poż. i zbiornika p.poż. (prefabrykowanego) -
zgodnie z ustaleniami zawartymi w Ekspertyzie ppoż. (zał. 6);
- uwzględnienie drogi ppoż. - zgodnie z ustaleniami zawartymi w Ekspertyzie ppoż. (zał.
6);
ii. Zmiana podkładów arch. zgodnie z ustaleniami zawartymi w ekspertyzie p.poż. (zał.
6);
iii. Projekt zamienny dla arch., zagospodarowania terenu i instalacji.
c) Konstrukcja:
i. Przeliczenie konstrukcji stropu w zakresie przesunięcia słupów w sali ogólnej,
ii. Przeliczenie konstrukcji schodów w celu ich pozostawienia i wykonania obudowy p.poż.;
iii. Posadowienie prefabrykowanego zbiornika p.poż.
d) Instalacja elektryczna:
i. Instalacja zasilnia budynku (od złącza kablowego do rozdzielni głównej) - z uwagi na
zwiększenie mocy przyłączeniowej z 16,1 kW na 55 kW;
ii. Instalacja gniazd wtykowych - aktualizacja w zakresie gniazd w sali zrębowej;
iii. Instalacja oświetlenia podstawowego - aktualizacja instalacji oświetlenia w sali zrębowej
z uwagi na istniejącą polichromowaną podsufitkę;
iv. Schematy rozdzielnic - aktualizacja o zasilanie pompy ciepła (moc elektryczna 15 kW),
zasilanie pompy zbiornika hydroforu i zasilanie pompy p.poż.;
v. Instalacja gniazda telefonicznego;
vi. Instalacja gniazd internetowych - doporowadzenie sygnału internetowego kablem do
biura po stronie Orange, wewnętrzna dystrybucja sygnału bezprzewodowa;
vii. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - zgodnie z ekspertyzą ppoż. (zał.
6);
viii.Instalacja przyzywowa dla niepełnosprawnych (jeśli będzie wymagana);
ix. Instalacje zasilające pozostałe urządzenia odbiorcze sanitarne - obwód zasilania
kuchenki elektrycznej należy zmienić na 3F (trójfazowy);
x. Projekt instalacji SSP - aktualizacja.
Rozwiązania zastosowane w projekcie powinny być na bieżąco konsultowane ze wskazanym
później w umowie pracownikiem Klubu Przyrodników.

Składanie ofert:
5. Oferta powinna zostać złożona za pomocą formularza dostępnego w załączniku w formie
elektronicznej na adres klub.przyrodnikow.kp@gmail.com oferty do dnia 10 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Wykonawca dostarczy projekt i pozwolenie na budowę oraz pozwolenie WUOZ w terminie do
90 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
2. Wykonawca dostarczy projekt w formie drukowanej oraz elektronicznej do Stacji Terenowej
Klubu Przyrodników w Uniemyślu pod adres: Uniemyśl 60, 58-420.
3. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, realizowanym w ciągu 30 dni od
daty wystawienia prawidłowej faktury/rachunku, poprzedzonej podpisanym przez obie strony
protokołem zdawczo - odbiorczym.
4. UWAGA!
Wykonawca zadba, by wystawiona faktura/rachunek posiadała bezpośrednie odniesienie do
projektu, z którego zamówienie jest współfinansowane poprzez wprowadzenie do treści
faktury/rachunku co najmniej określenia: ,,wykonano w ramach projektu LIFE20 NAT/PL/000151
pn ,,Ochrona niepylaka apollo na terenie Polski, Czech i Austrii"
IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
4. Oferta powinna zawierać co najmniej:
o Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy numer telefonu oraz numer NIP i REGON (jeśli
dotyczy).
o Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cenę brutto, zawierającą podatek VAT,
który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
o Termin realizacji oferty
o Datę sporządzenia oferty
o Podpis Wykonawcy.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
V. Dodatkowe informacje
Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu LIFE20 NAT/PL/000151 pn ,,Ochrona
niepylaka apollo na terenie Polski, Czech i Austrii" na podstawie pkt. II Zasad udzielania zamówień
obowiązujących w Klubie Przyrodników wprowadzonych Zarządzeniem Prezesa Klubu
Przyrodników z dnia 1.07.2014 r. (Zasady udzielania zamówień, dla których szacunkowa wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro). Oferenci mają
prawo wglądu w ww. dokument.
VI. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie albo drogą
e-mailową, wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury bez dokonania wyboru wykonawcy.

Kontakt:
Do kontaktu z oferentami upoważnione są p. Kamila Grzesiak tel. 504033370; e-mail:
kamila.grzesiak.kp@gmail.com i p. Anna Bator-Kocoł, tel. 533700607; e-mail:
anna.batorkocol.kp@gmail.com.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.