Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana czerpni powietrza w trafostacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana czerpni powietrza w trafostacji

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 835 79 01
m.musiol@posir.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 835 79 01
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Nazwa nadania zamówieniu: Wymiana czerpni powietrza w trafostacji.
Opis przedmiot zamówienia: Wymiana czerpni powietrza w trafostacji: a) demontaż wraz z utylizacją czerpni powietrza w trafostacji w ilości 8 sztuk o n/p wymiarach: 4 sztuki - 3000 mm x 550 mm,
2 sztuki - 900 mm x 450 mm,
2 sztuki - 950 mm x 700 mm.
b) dostawa z montażem czerpni powietrza w trafostacji w ilości 8 sztuk o n/p wymiarach: 4 sztuki - 3000 mm x 550 mm,
2 sztuki - 900 mm x 450 mm,
2 sztuki - 950 mm x 700 mm.
Czerpnie powinny być wykonane z materiału blacha ocynk z dodatkową siatką. Demontaż starych czerpni i montaż nowych.

Dokument nr: CH.310.88.2024

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres m.musiol@posir.poznan.pl do dnia 10.06.2024r. do godz. 12.00.
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: m.musiol@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR - liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu do dnia 10.06.2024r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
30 dni od podpisania umowy

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy):
Złożenie oferty cenowej.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
Cena oferty (wartość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT (jeśli występuje). Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem i dostarczeniem zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena - 100%.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
- dane Oferenta,
- cenę netto i brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia,
- oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,
- koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www zamawiającego. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z oceny ofert o rażąco niskiej cenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zmianami).

Uwagi:
Informacje dla Oferenta
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane ponieważ złożyli nam Państwo ofertę w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe. Państwa dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych jest jawne. W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa oferty w toczącym się postępowaniu.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kontakt:
8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Magdalena Musioł - m.musiol@posir.poznan.pl
Pan Paweł Mateja - p.mateja@posir.poznan.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.