Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

DOSTAWA PRZEMIENNIKÓW

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

DOSTAWA PRZEMIENNIKÓW

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA PRZEMIENNIKÓW ACS 880 MARKI ABB"

Kwota okazji biznesowej: Poniżej 1000 USD

Streszczenie ogłoszenia
Przedmiotem niniejszego postępowania jest MERCUS-U-H3-NK-05-2024 DOSTAWA PRZEMIENNIKÓW ACS 880 MARKI ABB

Dokument nr: MERCUS-U-H3-NK-05-2024, 19889382(Doc2017547574)

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie zakupowym SAP Ariba do dnia 10.06.2024 r. do godz. 12.00

Oferty należy składać pod adresem:
https://discovery.ariba.com/rfx/19889382

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 42 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn M040, Kopalniana 11, Polkowice.

Wymagania:
1. Wymagania dotyczące gwarancji: Dostawca zobowiązany jest do udzielenia na przedmiot zamówienia 12 miesięcy gwarancji, liczonej od daty przekazania do Użytkownika, lecz nie dłużej niż 24 miesięcy od daty dostawy do Odbiorcy.
4. Dokumenty wymagane przy dostawie:
o dowód dostawy (WZ)
o deklaracja zgodności
o Instrukcja obsługi w języku polskim
o DTR
Strony dopuszczają możliwość uzupełnienia listy wymaganych dokumentów po dostawie towaru, w terminie ustalonym przez Użytkownika.
5. Dokumenty wymagane przy złożeniu oferty:
a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
b) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oświadczenie w zakresie sankcji, stanowiące Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
c) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykaz podmiotów powiązanych, stanowiący Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.
d) wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji Kartę Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 5.
e) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych
w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SAP Ariba, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 7 do Ogłoszenia.
f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) Karta katalogowa,
6. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę zamienników.
7. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Warunki płatności: przelewem w terminie 60 dni od daty dostawy potwierdzonej dokumentem dostawy bez uwag przez Przedstawicieli Stron i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w PLN do siedziby MERCUS Logistyka.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w ,,Zasadach wyboru oferentów w MERCUS Logistyka sp. z o. o." (https://www.mercus.com.pl/fileman/Uploads/Documents/PRZETARGI/Zasady_wyboru_oferentów_MERCUS.pdf) i Warunkach Zakupu dla Zamówień, stanowiących Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, a w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zakupu,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zakupu,
4) nie są w sporze sądowym lub o sprzecznych interesach w postępowaniu administracyjnym z jakimkolwiek podmiotem z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., oraz wobec których nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że podmiotowi z Grupy Kapitałowej przysługują roszczenia odszkodowawcze,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt. 3.47 w. cyt. ,,Zasad wyboru oferentów w MERCUS Logistyka sp. z o. o."
2. Odrzuceniu mogą podlegać oferty:
1) niespełniające wymagań określonych w Warunkach udziału w postępowaniu;
2) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) niezawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferenta;
MERCUS Logistyka sp. z o.o. zastrzega sobie:
- prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,
- możliwość zmiany Ogłoszenia oraz warunków postępowania.
Oferenci zobowiązani są na bieżąco śledzić pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia, publikowane w systemie zakupowym SAP Ariba.
3. Wszelkie oświadczenia i dokumenty należy zamieścić w języku polskim w systemie zakupowym SAP Ariba w formie elektronicznej.
Pełnomocnictwa (jeśli są udzielane) oraz dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej (jeżeli jest wymagane w postępowaniu), należy przekazać Organizatorowi postępowania w oryginale, na adres wskazany w Ogłoszeniu.
W przypadku podpisania załączonych w systemie zakupowym SAP Ariba dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie jest wymagane ich dostarczenie do Organizatora postępowania w formie papierowej.
2. Termin zadawania pytań: nie później niż 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym na składanie ofert, do godz. 12:00
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu postępowania i innych warunków należy przekazywać drogą elektroniczną w systemie zakupowym SAP Ariba, w terminie
wyznaczonym w warunkach postępowania, za pomocą formularza ,,Pytania i odpowiedzi", którego szablon zamieszczony jest w RFP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez odpowiedzi pytań, które wpłynęły do Kupca drogą e-mailową i/lub po wyznaczonym terminie.
V. OPIS OCENY OFERTY:
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
2. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny netto oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami niniejszego postępowania.
5. Cena powinna być podana w walucie: PLN.
6. W przypadku usług lub towarów wycenionych w walucie obcej, cena na fakturze naliczona będzie w PLN po przeliczeniu waluty obcej wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dostawy. Zapłata za realizację dostawy lub usługi nastąpi w PLN.
7. Istnieje możliwość przeprowadzenia w kolejnych etapach postępowania aukcji elektronicznej
VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
VII. POSTANOWIENIA UMOWY/ ZLECENIA:
Po zakończonym postępowaniu do Oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie przesłane zamówienie.

Kontakt:
Kontakt za pomocą platformy zakupowej:
https://discovery.ariba.com/rfx/19889382

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.