Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu
ul. Fabryczna 7
98-300 Wieluń
powiat: wieluński
telefon 43 843 14 50, tel. 603 661 305
zamowienia@pzdwielun.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieluń
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 43 843 14 50
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 PLN na zadanie pn. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez
PZD w Wieluniu.
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych (P-10), linii segregacyj ny eh (P-la), linii bezwzględnego zatrzymywania (P-12), linii przystankowych (P-17) oraz napisów STOP (P-16), farba aby Iową białą (z mibogranulkami szklanymi) - 4000,00 m2 na drogach administrowanych przez PZD w Wieluniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia zamówienia nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych ilości malowania oznakowania poziomego.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.

Dokument nr: PZD.ZK.262.10.2024

Składanie ofert:
6. Termin i forma składania ofert:
6.1. Ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego należy złożyć w terminie do dnia 07 czerwca 2024 r. do godz. 10.00 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu, 98-300 Wieluń, Ul. Fabryczna 7 lub przesłać w formie elektronicznej na e-mail zamowienia@pzdwielun.pl. W temacie wiadomości należy wpisać : ,, Oferta - oznakowanie poziome
Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie rozpatrzona.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia publicznego:
- od podpisania umowy do 26.08.2024 r.

Wymagania:
Wykonawca do realizacji zamówienia zobowiązany będzie wyznaczyć osobę do kontaktu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego.
4. Warunki płatności:
30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny
Cena brutto oferty - 100 %, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym i przedstawiająca najniższą cenę brutto.
5.1. Ostateczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym.
5.2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT. Przy wyliczaniu ceny netto oraz brutto w PLN należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku, stosując przybliżenie zgodnie z powszechnie obowiązującą zasadą matematyczną:
1) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie wynosiła 5 i więcej, wówczas drugą cyfrę po przecinku zwiększa się o jeden;
2) gdy wartość trzeciej cyfiy po przecinku będzie mniejsza od 5, wówczas drugą cyfrę po przecinku pozostawia się bez zmian.
5.3. Ceny podane w ofercie obejmują wszystkie koszty związane z terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
5.4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
5.5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia.
5.6. Zamawiający dopuszcza po złożeniu oferty przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
6.2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
7. Informacja o procedurze zapytania ofertowego:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należyte realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
8. Oferentowi nie przysługują środki odwoławcze.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym jego etapie bez podania przyczyny.
10. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana Umowa na realizację niniejszego zamówienia.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do:
1) kontaktów z Wykonawcą,
2) kontroli realizacji umowy przez Wykonawcę, będzie:
Dagmara Konieczna tel. 603 661 305

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.