Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi wynajmu barierek lekkich, płotów wygrodzeniowych oraz barierek...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi wynajmu barierek lekkich, płotów wygrodzeniowych oraz barierek skośnych wraz z ich rozstawieniem i złożeniem

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Telefon: +48 58 524-34-73 +48 501-596-316 Faks: +48 58 524-34-93, 505452176
barierki2024@sportgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +48 58 524-
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi wynajmu barierek lekkich, płotów wygrodzeniowych oraz barierek skośnych wraz z ich rozstawieniem i złożeniem na potrzeby zabezpieczenia tras imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w roku 2024
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji ofertowej
1.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
,,Świadczenie usługi wynajmu barierek lekkich, płotów wygrodzeniowych oraz barierek
skośnych wraz z ich rozstawieniem i złożeniem na potrzeby zabezpieczenia tras imprez
organizowanych lub współorganizowanych
przez Gdański Ośrodek Sportu w roku 2024"
I. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostarczenie, rozstawienie wzdłuż trasy imprez barierek wolnostojących
oraz płotów wygrodzeniowych ażurowych na potrzeby czterech imprez organizowanych lub
współorganizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku w roku 2024. Szczegółowy
opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Ofertowym, OPZ i Projekcie umowy
(załącznik nr 1 - 3 do Zaproszenia).

CPV: 92622000-7

Dokument nr: ZP2.272.22.2024

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć:
mailem na adres: barierki2024@sportgdansk.pl
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest - pod rygorem
odrzucenia oferty - złożenia formularza oferty w formie pliku PDF
8.TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 10.06.2024 r. o godz. 09.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z OPZ (załącznik nr 2 do Zaproszenia).
IV. Miejsce świadczenia usługi:
Zgodnie z OPZ (załącznik nr 2 do Zaproszenia).

Wymagania:
V. Podstawy wykluczenia Wykonawcy.
1. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022r. poz. 835) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów o wartości mniejszej niż
kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku
wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca jego ofertę.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot
zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym
opisie zostaną odrzucone.
3.Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji),
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt umocowania do podpisania oferty nie
wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
4.Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
? W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść do
realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone
przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu oraz załącznikach do niego.
? Wartość
całkowitą
brutto
za
całość
zamówienia
należy
wyliczyć
w tabeli w Formularzu ofertowym.
? W cenie przedmiotu zamówienia muszą być uwzględnione wszystkie elementy zamówienia.
? Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom.
?
-
-
-
-
Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół;
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę;
Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
Cena brutto ma zawierać podatek VAT.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
2) odwołania Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
3) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
4) nierozpatrywania propozycji ofertowych, otrzymanych po terminie,
5) poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich,
6) wyboru kolejnego wykonawcy w przypadku uchylania się wykonawcy, którego wybrano, jako
najkorzystniejszego od podpisania umowy,
7) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
8) do niniejszego Zaproszenia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
6.Sposób oceny ofert:
a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%
b) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100% Oferta najkorzystniejsza to ta,
która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.
c) Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
d) Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
e) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
7.Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
9.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert
nie będzie podlegała procesowi oceny.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
10. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego w zakładce ,,Zamówienia do 130 tys. zł - postępowania rozstrzygnięte".

Kontakt:
11. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Sprawy proceduralne - Sekcja Zamówień Publicznych
Agnieszka Halama - Kurnik
Numer telefonu:
505452176
Adres poczty elektronicznej:
agnieszka.halama-kurnik@sportgdansk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.