Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w EŁKU
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk
powiat: ełcki
tel. 87 621 08 30, fax 87 621 08 31
sekretariat@pzd.elk.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 87 621 08 30, f
Termin składania ofert: 2024-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO W TRYBIE ,,ZAPYTANIA O CENĘ"
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
a) Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C 65 B3 PU/RC w ilości do 10 ton".
Zakupem objęto ilość do 10 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C 65 B3 PU/RC łącznie z dostawą do Zamawiającego w ilości max 1,0 tony każdorazowo. Ilość zamawianej emulsji asfaltowej przez Zamawiającego uzależniona będzie od jego rzeczywistych potrzeb, dlatego też Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości emulsji asfaltowej niż podano w zapytaniu, w ramach posiadanych środków finansowych. W razie mniejszych potrzeb Zamawiającego ilość pobranej emulsji asfaltowej nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał termin dostawy. Partie emulsji asfaltowej będą dostarczane w ciągu 1 dnia od telefonicznego powiadomienia.
b) Oferowana emulsja winna spełniać parametry wymagane i zawarte w PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
c) Wykonawca poda koszt brutto sprzedaży 1 tony emulsji łącznie z kosztami transportu do Zamawiającego z uwzględnieniem w cenie jednostkowej dostawy każdorazowej w ilości max 1,0 tony.

Dokument nr: PZD.2.3211.13.2024, L.dz. 864/2024

Składanie ofert:
Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą, adresem wykonawcy i oznaczeniem ,,Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C 65 B3 PU/RC w ilości do 10 ton" w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Kolonia 1, w pokoju nr 2 - SEKRETARIAT lub wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzd.elk.pl w terminie do dnia 06 czerwca 2024r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego od pierwszego dnia po podpisaniu umowy do 31 października 2024 r.

Wymagania:
a) Wymagania i zalecenia ogólne
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 1) Oferta musi odpowiadać treści zamówienia.
b) Zawartość oferty
1) wypełniony formularz oferty (Załącznik Nr 1),
2) Zaakceptowany projekt umowy (na załączonym druku - Załącznik Nr 2).
6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zamówieniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru:
Najniższa cena (brutto) -100%

Uwagi:
7. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1 e-mail: sekretariat@pzd.elk.pl; tel. (87) 621 08 30 fax. (87) 621 08 31.
? inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku jest Pani Marta Lipa iod@pzd.elk.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.