Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1229z dziś
7657z ostatnich 7 dni
27128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja placu zabaw

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja placu zabaw

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rybno
ul. Długa 20
96-514 Rybno
powiat: sochaczewski
tel. (46) 861-14-38, w 227
sekretaria@gminarybno.com
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rybno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (46) 861-14-38,
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja placu zabaw w miejscowości Rybno" .
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji placu zabaw przy Szkole
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie, Ul. Długa 11, 96-514 Rybno w
zakresie obejmującym między innymi:
- demontaż istniejącego ogrodzenia , zabawek i nawierzchni ,
- wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych ,
- montaż zestawu zabawek sprawnościowych składającego się z :
?modułu sprawnościowego z płyty HDPE - 1 szt.
?modułu gimnastycznego koła LLDPE - 1 szt.
?moduł liniowy - 5 szt.
?moduł wspinaczka - 3 szt.
?moduł karuzela - 1 szt.
?moduł stopnie - 1 szt.
?moduł interaktywny - 1 szt.
?moduł ze zjeżdżalnią - 1 szt.
?elementy zabezpieczające i dekoracyjne
?przejście tunel linowy - 1 szt.
?przejście kładka - 1 szt.
Szczegółowy zakres prac ujęty został w przedmiarze robót i projekcie stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania.Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów
lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od
konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe,
jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby
zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy
przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie
się
nazwami
producentów/produktów
ma
wyłącznie
charakter
przykładowy.
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45111291-4, 45112723-9, 45236210-5, 45236290-9

Dokument nr: RGK. 041.19.2024

Otwarcie ofert: 13. Miejsce oraz termin otwarcia oferty : Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert
nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.06.2024r. o godz. 10.30

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 07.06.2024 roku, do
godz. 10.00 na adres Urząd Gminy Rybno, Ul. Długa 20, 96-514 Rybno.

Miejsce i termin realizacji:
.6. Termin realizacji zamówienia: 25.06.2024r.

Wymagania:
3. Oględziny miejsca realizacji zadania możliwe są po wcześniejszym umówieniu się
tel. 046 861 14 38 w 227
4. Okres gwarancji: minimum 24 m-c
5. Warunki udziału w postępowaniu: wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim
rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
8. Kryteria wyboru ofert:
?
CENA - 80%
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i
obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium CENA będą liczone wg następującego
wzoru:
C = (CMIN : C0) x 80
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
CMIN - najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 - cena badana obliczonej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium ceny wynosi 80.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
?
TERMIN REALIZACJI - 20%
Punkty przyznawane za kryterium TERMIN REALIZACJI (równy liczbie dni od dnia
podpisania umowy) będą liczone następująco:
- minimalny czas wykonania prac od dnia podpisania umowy wynosi 10 dni,
- za każdy dzień skrócenia TERMINU REALIZACJI poczynając od 29 dnia a kończąc na
11 dniu Wykonawca otrzymuje 1 punkt, tj. 29 dni - 1 punkt, 28 dni - 2 punkty, 27 dni - 3
punkty,......., 10 dni i ewentualnie krócej - 20 punktów. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania przez Wykonawcę w kryterium TERMIN REALIZACJI wynosi 20. wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W ramach kryteriów cena i termin realizacji łącznie można uzyskać 100 punktów.
9. Opis sposobu obliczania ceny: W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty
wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi
będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena
podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuję przez cały okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała reklamacji.
10. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić według załączonego
formularza ofertowego, złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adreszamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy
RGK. 041.19.2024 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
,,Modernizacja placu zabaw w miejscowości Rybno".
11. Do oferty należy załączyć poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
podpisującą ofertę dokumenty dotyczące formy prowadzenia działalności:

Kserokopia KRS lub wpisu do CEIDG;
Kserokopia nadania numeru NIP;
Kserokopia nadania numeru REGON;
Oświadczenie czy jesteście Państwo płatnikami podatku VAT.
Wykaz wykonanych robót dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej
14. Informację dotyczące zawarcia umowy: W terminie 7 dni od dnia powiadomienia
przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa
musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

Uwagi:
15. Ochrona danych osobowych:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rybno, w imieniu
której działa Wójt Gminy Rybno z siedzibą ul. Długa 20, 96-514 Rybno.
? W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora - Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@gminarybno.com
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowych.
? Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną
przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania
ofertowego mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 902 z późn.
zm.).
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją działania
archiwum zakładowego, a okres przechowywania będzie zależał od kategorii sprawywynikającej z Rzeczowego Wykazu Akt.
? Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez
Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego, mają
prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania.
? Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez
Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy
dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych .
? Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów
Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty.

Kontakt:
7. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa
20, 96-514 Rybno, tel. (046) 861-14-38 w 227, adres e-mail
joanna.mijas@gminarybno.com
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Joanna Mijas 046 861 14 38 w 227,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.