Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
982z dziś
7412z ostatnich 7 dni
26882z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej komfortki mobilnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej komfortki mobilnej

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Kolejowa 8
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. 82 564 78 90, 82 565 82 59
sekretariat@moprchelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 82 564 78 90, 8
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej komfortki mobilnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

2. Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach programu ,,Dostępna przestrzeń publiczna", projektu pod nazwą: ,,Przyjazny samorząd Dostępny MOPR", realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do umowy.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

5. Wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

CPV: 39150000-8, 33196200-2, 39522530-1

Dokument nr: MOPR.WFA.ZAG.3411.28-4/2024

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć:
- osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem ,,Oferta na zakup i dostawę fabrycznie nowej komfortki mobilnej".
lub
- elektronicznie na e-mail: sekretariat@moprchelm.pl, z dołączoną do wiadomości w formie załącznika ofertą Wykonawcy i tematem wiadomości:
,,Oferta na zakup i dostawę fabrycznie nowej komfortki mobilnej".
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 07 czerwca 2024 roku o godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 27 czerwca 2024 roku.

Wymagania:
6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY, DEFINICJA ,,NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

1. Oferty złożone po terminie składania ofert lub nie spełniające wymagań Zamawiającego nie będą podlegać ocenie i wyborowi według kryteriów wymienionych w pkt. 2.
2. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium oceny, którym jest ,,Cena". Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.

Uwaga:
Wykonawcy winni obliczyć cenę oferty na podstawie ,,Kalkulacji ceny oferty" (załącznik nr 1 do oferty), z uwzględnieniem całkowitego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, łącznie
z podatkiem od towarów i usług (VAT). ,,Kalkulację ceny oferty należy przedłożyć wraz
z ofertą, której druk stanowi załącznik nr 1 do oferty.

3. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
b) stosowne pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
Oferta oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawnioną/e osobę/osoby, w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy ustanawiają jednego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

Oferta Wykonawcy musi być sporządzona zgodnie z wzorem dołączonym do zapytania ofertowego, wypełniona czytelnie, podpisana i opieczętowana przez Wykonawcę.
Oferta składana w formie elektronicznej musi być zeskanowana, zapisana w formacie PDF
i dołączona do wiadomości e-mail bądź podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

II. CZĘŚĆ B**
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

2. INFORMACJA O WAGACH (ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW)

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium oceny, którym jest ,,Cena 100%".

3.OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę pochodzącą od Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z najniższą ceną.

4. INFORMACE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2 /posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507), wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego,
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120
z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507) następuje na okres
trwania tych okoliczności.

5. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy. Projektowane postanowienia umowy określono w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.

6. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.