Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zagospodarowanie terenu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wolbórz
Pl. Jagiełły 28
97-320 Wolbórz
powiat: piotrkowski
Tel. 44/61-64-241
k.olejnik@wolborz.eu
Województwo: łódzkie
Miasto: Wolbórz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 44/61-64-241
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych"
3. Opis i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych na działce nr ewid. 161 oraz 1256 obr. Psary, gm. Wolbórz, polegające na utwardzeniu terenu poprzez ułożenie kostki brukowej oraz przebudowę zjazdu do w/w działki. Łączna powierzchnia do utwardzenia wynosi ok. 64 m2.
Zakres zadania obejmuje:
1) Przebudowa zjazdu:
o rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z korytowanicm na powierzchni ok. 24 m2, przepustu oraz ścianek czołowych betonowych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki,
o montaż przepustu rurowego PP długości 9 m i średnicy 40 cm wraz z 2 szt. ścianki skośnej żelbetowej prefabrykowanej dla rur o średnicy 40 em,
o wykonanie podbudowy- podsypka stabilizowana cementem Rm= 1,5 MPa gr. 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o gr. 15 em, podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grubości 4 em,
o montaż 8 szt. krawężników najazdowych betonowych na ławach betonowych z oporem na podsypce cementowo- piaskowej,
o ułożenie nawierzchni (ok. 31 m2) z kostki brukowej betonowej (dwuteownik) o grubości 8 cm koloru grafitowego wraz z wypełnieniem spoin piaskiem i zagęszczeniem powierzchni,
o montaż obrzeży betonowych 8x30x1 OOcm na długości ok. 10 mb.
2) Utwardzenie terenu:
o rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni ok. 5 m2,
o wykonanie podbudowy- podsypka stabilizowana cementem Rm= 1,5 MPa gr. 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 em, podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grubości 4 em,
o ułożenie nawierzchni (ok. 33 m2) z kostki brukowej betonowej (dwuteownik) grubości 8 cm, koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem i zagęszczeniem powierzchni,
o montaż obrzeży betonowych 8x30x100cm na długości ok. 14 mb.
Materiał w postaci przepustu rurowego PP i 2 szt. ścianki skośnej żelbetowej prefabrykowanej po stronie Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót przed złożeniem oferty.

CPV: 45233250-6, 45233222-1

Dokument nr: 271 .bp.19.2024

Otwarcie ofert: 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2024 r. o godz. 10:15

Składanie ofert:
9. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy pocztą elektroniczną email na adres k.olejnik@wolborz.eu lub za pomocą Systemu
E-Zamówienia Publiczne pod adresem: https://e-zp.wolborz.eu, nie później niż do dnia
07.06.2024 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 14.08.2024 r.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto w Urzędzie Miejskim w Wolborzu.
5. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Cena - waga 100%
6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
Na Wykonawcę zamówienia zostanie wybrana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.
7. Opis sposobu przygotowania
1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącej załącznik Nr 1. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wynikające z zawartości formularza oferty;
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji.
8. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
12. Postanowienia końcowe
1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
4. W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także może wezwać do uzupełnienia w szczególności pełnomocnictw oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów przedmiotowych.
5. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
6. W przypadku, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska i budzi wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z żądaniem podania szczegółów dotyczących zaproponowanej ceny.
7. Po wybraniu Wykonawcy Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z wybranym Wykonawcą w celu wynegocjowania lepszych warunków.
8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej ważnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nic leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty niezwłocznie zawiadamiając Wykonawców.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
11.0 unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszcza te informacje na własnej stronie internetowej.

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
? Katarzyna Olejnik, tel. 44 616 42 41 wew. 31, e-mail: k.oleinik@wolborz.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.