Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. W. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
zamowienia@wspr.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89-537-38-11, f
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych"

I Opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest ,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik 1 do niniejszego Ogłoszenia.

CPV: 32250000-0, 64212000-5

Otwarcie ofert: VIII Otwarcie ofert:
8.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2024 r. o godz. 10.15 w Sekcji Zamówień Publicznych w pokoju nr 118.
8.2. Otwarcie ofert jest jawne.
8.3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

IX Informacja z otwarcia ofert:
9.1. Zamawiający do 3 dni od dnia otwarcia ofert, może zamieścić na swojej stronie internetowej BIP informację z otwarcia ofert, zawierającą nazwy Wykonawców, których oferty zostały złożone wraz z informacją o cenie oraz innych zaoferowanych kryteriach oceny ofert.

Składanie ofert:
VII Termin składnia ofert:
7.1. Ofertę należy złożyć w formie skanu lub w oryginale drogą mailową lub w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego zamowienia@wspr.olsztyn.pl lub: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, SEKRETARIAT do 10.06.2024 r. do godz. 10.00.
7.2. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający nie dokona jej otwarcia ani oceny.

Miejsce i termin realizacji:
1.2. Termin realizacji zamówienia: 28.06.2024 - 27.06.2026 r.

Wymagania:
II Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty:
2.1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III Kryteria oceny ofert:
3.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryterium oceny ofert:

Cena = (oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej) x 100%

IV Udzielenie zamówienia:
4.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz dołączy do oferty dokumenty wymagane m.in. w pkt.VI pkt 6.6.
4.2.Wezwanie do dokumentów Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia/kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanych uprawnień:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wystawione przez Prezesa UKE zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. o Prawo telekomunikacyjne w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

5.1. Wykonawca wykaże się spełnieniem ww. warunku gdy w formularzu cenowym w pkt. 11 wpisze swój aktualny numer z Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

VI Opis sposobu przygotowywania oferty:
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem.
6.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.3. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.4. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego zapisane w umowie w tym koszty dostawy, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać wymagania określone ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U.2023, poz. 1893) lub przepisach zmieniających- jeżeli dotyczy.
6.5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w formie skanu lub w oryginale (oferta Wykonawca) sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku nr 2 tj. Formularz Cenowy - Oferta Wykonawcy wraz z Załącznikiem 2A. Formularz cenowy musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.
Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym, osobistym przez osobę do tego upoważnioną.

6.6. Wraz z ofertą winny być złożone w formie skanu - inne dokumenty:
6.6.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
6.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców.
6.6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:
6.6.3.1 podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
6.6.3.2 osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
6.6.3.3 działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6.3.1 oraz 6.6.3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
lub
w Formularzu Cenowym (oferta Wykonawcy) w pkt. 2. (załącznik nr 2) wskazać adres strony internetowej, gdzie Zamawiający może pobrać aktualny dokument CEIDG lub KRS.

6.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej jako załącznik do e-mail lub
w zamkniętej kopercie.
6.9. Oferta musi być napisana w języku polskim na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.
6.10. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.
6.11. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty.
6.12. Ofertę należy przesłać w formie skanu drogą mailową na adres: zamowienia@wspr.olsztyn.pl lub w formie pisemnej za pośrednictwem posłańca lub osobiście.

Oferta złożona w formie mailowej: powinna być opisana w temacie wiadomości:
OFERTA - dot. SZP.225-36.2024

Oferta złożona w zamkniętej kopercie:
Koperta powinna być zaadresowana następująco:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

oraz opisana:
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
oraz nr faksu/lub adres mailowy
OFERTA SZP.225-36.2024
,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych"
Nie otwierać przed dniem .................. r. do godziny ................

6.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.
6.14. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu w formie skanu pisma drogą mailową lub w formie pisemnej - przed upływem terminu składania ofert.
a) w formie mailowej: Oświadczenia powinny być przesłane tak, jak oferta, a temat wiadomości powinien zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". Pisma oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Pismo przesłane w formie mailowej oznaczone w temacie ,,Wycofanie" zostanie otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert, natomiast pismo oznaczone ,,Zmiana" zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.
b) w formie pisemnej (tj. w oryginale): Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznaczone ,,Wycofanie" zostaną otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania oferty. Koperty oznaczone ,,Zmiana" zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.
6.15. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1233 z późn. zm.) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone w temacie wiadomości ,,tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

X Wyjaśnienia treści ofert:
10.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawić oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

XI Pytania do postępowania:
11.1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: zamowienia@wspr.olsztyn.pl, adres: ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn). Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego pierwotnie terminu składania ofert.
11.2. Pytania (bez ujawniania źródła pytania) wraz z odpowiedziami Zamawiającego zostaną udostępnione na stronie Zamawiającego.
11.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego: https://bipwspr.warmia.mazury.pl/. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na ww. stronie internetowej.

XII Wynik postępowania:
12.1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie BIP WSPR informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy wybranemu zostanie przesłana umowa do podpisu, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

XIII Uchylanie się od zawarcia umowy:
13.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy bądź nie przedstawi wymaganych przed zawarciem umowy dokumentów, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XIV Podpisanie umowy:
14.1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem (drogą elektroniczną).

XV Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić jeżeli:
15.1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
15.2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15.3. Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia.
15.4. W każdym czasie bez podania przyczyny.
15.5. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma dofinansowania.

XVI Oferta Wykonawcy może zostać odrzucona w sytuacji:
16.1. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.
16.2. Jeżeli Formularz cenowy - Oferta Wykonawcy zostanie podpisana przez osobę do tego nieupoważnioną.
16.3. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
16.4. Jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
16.5. Jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
16.6. Jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
16.7. Jeżeli Wykonawca mimo wezwania nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.
16.8. Jeżeli jest nieważna na podstawie innych przepisów.
16.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
16.10. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
16.11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XVII Badanie ofert
17.1. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w WSPR w Olsztynie, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych netto, pracownik prowadzący postępowanie spośród złożonych ofert dokonuje badania jedynie tej oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów.
17.2. Jeżeli w postępowaniu złożono oferty z taką samą ceną (z wyłączeniem innych kryteriów), Zamawiający wyznacza dodatkowy termin na złożenie dodatkowych ofert w zakresie ceny. Cena nie może być wyższa od ceny zaoferowanej w pierwotnej ofercie.

XVIII Rażąco niska cena
18.1. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 40%, zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny.

XIX Podstawa wykluczenia:
1. Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507) wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
1.1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507).
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Uwagi:
XX Obowiązek informacyjny dla Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniach których wartość jest niższa niż 130 000 złotych netto ogłaszanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie związany z przetwarzaniem danych:
19.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
19.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn, email: sekretariat@wspr.olsztyn.pl tel. 89 537 38 11
19.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie jest Pani Jolanta Janiszewska, kontakt: j.janiszewska@wspr.olsztyn.pl, tel. 89 537 38 50
19.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowań, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych netto.
19.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.
19.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania ofertowego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy;
19.1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
19.1.7. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
19.1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.