Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie ułożenia kostki betonowej, obrzeży wraz z podbudową pod wiatę śmietnikową...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie ułożenia kostki betonowej, obrzeży wraz z podbudową pod wiatę śmietnikową oraz dostawa i montaż wiaty śmietnikowej

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
powiat: poddębicki
Telefon: 438710702, tel. (43) 8710 774
gmina@poddebice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Poddębice
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 438710702,
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie:
Zadanie 1 - wykonanie ułożenia kostki betonowej, obrzeży wraz z podbudową pod wiatę śmietnikową dla mieszkańców bloków przy Ul. Przejazd 16 i Przejazd 18 w Poddębicach w ilości około 30m2 oraz wykonanie podjazdu z drogi do wiaty śmietnikowej dla pojemników na śmieci 1100L,
Zadanie 2 - dostawę i montaż wiaty śmietnikowej dla mieszkańców bloków przy Ul. Przejazd 16
i Ul. Przejazd 18 w Poddębicach.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ułożenia kostki betonowej wraz z podbudową pod wiatę śmietnikową dla mieszkańców bloków przy Ul. Przejazd 16 i Przejazd 18 w Poddębicach w ilości około 30m2 oraz wykonanie podjazdu z drogi do wiaty śmietnikowej dla pojemników
na śmieci 1100L (dz. 183/8 obręb 1 m. Poddębice) oraz przesunięcie trzepaka bliżej bloku
na Ul. Przejazd 16. Przy wykonywaniu robót budowlanych wykonawca stosować będzie wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029).
Kostkę betonową wraz z obrzeżami przekaże Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania niniejszego zadania zostaną zakupione przez Wykonawcę.

Przed złożeniem oferty Wykonawcy winien dokonać oględzin, oraz dokonać stosownych pomiarów przedmiotu zamówienia.

Rysunek 1- Poglądowa lokalizacja wykonania podbudowy pod wiatę śmietnikową (oznaczono niebieskim kwadratem)

Zadanie 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiaty śmietnikowej dla mieszkańców bloków przy Ul. Przejazd 16 i Ul. Przejazd 18 w Poddębicach (dz. 183/8 obręb 1 m. Poddębice).
Szczegółowy opis wiaty i akcesoriów:
Parametry techniczne i wymagania dla wiaty śmietnikowej:
a) wiata na 7 pojemników 1100L i 4 pojemniki 240L,
b) wymiary wiaty:
długość ok. 5 m, szerokość ok. 6 m, wysokość wiaty w środku min. 2,40 m umożliwiające swobodne otwarcie klap śmietnikowych (wymiary nie mogą znacząco różnić się
od podanych ),
c) wiata ma posiadać dwa wejścia (drzwi): jedno dla lokatorów, drugie dla firmy wywożącej śmieci, wejścia oraz kierunek otwierania powinny znajdować się tak jak na rysunku, drzwi powinny mieć odpowiednią szerokość umożliwiającą wyjeżdżanie/wjeżdżanie pojemników typu 1100L,
d) drzwi uzbrojone w samozamykacz, od zewnątrz gałka/pochwyt, od wewnątrz klamka, drzwi muszą być tak wykonane aby nie można było w sposób prosty (patyk, drut, pręt) otworzyć bez klucza - nacisnąć klamkę,
e) zamki na wkładki (wkładki wymienimy na systemowe),
f) dorobienie 10 szt. kluczy,
g) konstrukcja stalowa/aluminiowa z kształtowników systemowych, blach stalowych
i modułów ażurowych. Konstrukcja ścienna pokryta dachem (poszytym blachą na rąbek lub trapez lub poliwęglanem) wspartym na kratownicach,
h) wiaty są zabezpieczone antykorozyjnie - wszystkie elementy stalowe mają być ocynkowane,
a całość ma być malowana proszkowo w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze zgodnym z paletą RAL,
i) spadek rynien w jedną stronę (jak na rysunku 2)
j) wiata zakotwiczona do podłoża z kostki betonowej wg technologii zaproponowanej przez wykonawcę, odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
k) wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderu i specyfikacji technicznej wiaty,
l) przy wykonywaniu robót budowlanych wykonawca stosować będzie wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029).

Dokument nr: IGKM.7021.32.2024

Składanie ofert:
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
6.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w Urzędzie Miejskim w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21 w pokoju Nr 8 - parter (biuro podawcze) w terminie do dnia 07.06.2024 r. do godz. 12:00, lub na adres poczty elektronicznej: gmina@poddebice.pl w formie skanu załączonych wypełnionych dokumentów w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
W przypadku składania oferty w formie papierowej należy umieścić napis:
,,Oferta cenowa na wykonanie:
Zadanie 1 - wykonanie ułożenia kostki betonowej, obrzeży wraz z podbudową pod wiatę śmietnikową dla mieszkańców bloków przy Ul. Przejazd 16 i Przejazd 18 w Poddębicach w ilości około 30m2 oraz wykonanie podjazdu z drogi do wiaty śmietnikowej dla pojemników na śmieci 1100L,
Zadanie 2 - dostawę i montaż wiaty śmietnikowej dla mieszkańców bloków przy Ul. Przejazd 16
i Ul. Przejazd 18 w Poddębicach".

Miejsce i termin realizacji:
5. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Przed złożeniem oferty Wykonawcy winien dokonać oględzin, oraz dokonać stosownych pomiarów przedmiotu zamówienia.
Materiały potrzebne do wykonania niniejszego zadania zostaną zakupione przez Wykonawcę.
Wiata śmietnikowa - ul. Przejazd 16 i Przejazd 18
ul. Przejazd

kierunek pochylenia rynien w stronę bloku ul. Przejazd 16
6m

Wejście

Garaże 5 m

Rysunek 2 - Poglądowe wykonanie wiaty śmietnikowej

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia tj. obu zadań (Zadania 1 i Zadania 2) udzieli 5 letniej gwarancji i również zobowiązany jest posiadać w ramach realizacji zamówienia polisę OC.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną usługę w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia polegającą na wykonaniu ułożenia kostki betonowej wraz z podbudową oraz dostawę i montaż wiaty śmietnikowej,
wraz z podaniem daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa/usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa/usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający informuje, iż w/w usługi nie muszą być wykonane w ramach jednego zadania tj. jednej umowy/kontraktu/zlecenia;
3.2. Dowodami, o których mowa w pkt 3.1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
3.3. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie;
3.4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwość Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie;
3.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
4.1. W cenę oferty należy wliczyć:
a) cenę jednostkową usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia zgodnie
z załączonym formularzem cenowym,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
c) cena powinna zawierać wszystkie niezbędne koszty związane z prawidłową realizacją zamówienie.
4.2. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres umowy i nie będzie podlegała zmianie.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena - 100 %.
6.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nieotwarta. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
6.4 Zamawiający zastrzega, iż nie będzie wzywał do uzupełnienia i wyjaśnienia ofert. Oferta cenowa nie spełniająca wymagań określonych w zaproszeniu tj. obarczona jakimkolwiek błędem oraz posiadająca błędy rachunkowe zostanie odrzucona.
6.5. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym zał. Nr 1
oraz oświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej stanowiącym zał. Nr 2, wykazem osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - zał. Nr 3, Wykaz zrealizowanych usług - zał. Nr 4, oświadczenie o posiadaniu uprawnień - zał. Nr 5 oraz należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO zał. Nr 6.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

10. Wybór Wykonawcy zostanie zamieszczony na stronie internetowej w BIP Urzędu Miejskiego.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest :
Wioleta Małecka - Inspektor Ref. IGKM Urzędu Miejskiego w Poddębicach,
tel. (43) 8710 774 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 16oo;

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.