Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa dachus

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa dachus

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12-293-45-90
zamowienia@armk.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12-293-45-9
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót związanych z naprawą dachu przy Ul. Kopernika 19A w Krakowie, na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.

Składanie ofert:
5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, odpowiednio do treści wzoru formularza
oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, należy złożyć w wymaganym czasie
i terminie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
albo jako skan podpisanych dokumentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej
Zamawiającego, pod adresem: zamowienia@armk.pl .
6. Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 10 czerwca 2024r. do godz. 11:00, za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
Zamawiającego,
pod
adresem:
zamowienia@armk.pl .

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin realizacji zadania: do dnia 26 sierpnia 2024r., a Zamawiający zakłada, iż
podpisanie umowy nastąpi w terminie do dnia 19.06.2024r., a w przypadku
podpisania umowy w terminie późniejszym termin realizacji może zostać przesunięty
o stosowną liczbę dni opóźnienia.

Wymagania:
Wymagania i warunki związane z realizacją
zamówienia określa również załączony wzór umowy.
2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia
jest poniżej wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) tej ustawy, tj. 130 tys. zł netto.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika do Uchwały Nr 2
Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień
publicznych w Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Oferta najkorzystniejsza, tj. oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania
opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji zamówienia,
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
9.1 posiadał zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
9.2 posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.3 znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia,
9.4 posiadał zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji zamówienia,
czyli:
9.4.1 osobą przeznaczona na funkcję kierownika robót, posiadająca co najmniej
dwuletnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie jako kierownik
budowy/kierownik robót /inżynier budowy/inspektor nadzoru, w nadzorowaniu albo
kierowaniu dwoma robotami budowlanymi w zakresie budowy/remontu/rozbudowy
lub napraw dachów krytych papą.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2023r. poz. 334) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania
ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z
ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 551).
9.4.2 posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie polegające na tym, iż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane w zakresie budowy/remontu/rozbudowy lub napraw dachów krytych
papą, o łącznej wartości wykazanych dwóch prac wynoszącej co najmniej 200.000,00
zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),
9.5 nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
tj.:
9.5.1 w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody
poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego wykonanie, bądź też
wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia niniejszego
postępowania,
9.5.2 nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
9.5.3 nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nie
została podjęta przez Wykonawcę uchwała o likwidacji,
9.5.4 sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
9.5.5 zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2024r. poz. 507), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
9.5.5.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy,
9.5.5.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
9.5.5.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2023r., poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
- przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie pkt 9 ppkt 9.1 - 9.3. a ocena spełnienia warunków
opisanych w pkt 9 ppkt 9.4 i braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 9.5,
dokonana zostanie na podstawie oświadczeń zawartych w treści oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie w toku badania i oceny ofert możliwość weryfikacji
treści ofert oświadczeń i dokumentów, ewentualnie wzywać do ich poprawienia lub
uzupełnienia oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień
dotyczących ich treści, uzupełnień, prezentacji itp., w zakresie oferowanego
przedmiotu zamówienia, zaoferowanej ceny itp. oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i
doświadczenia, osób przewidzianych do realizacji zamówienia, sytuacji ekonomicznej
i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, etc.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami
zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy jeżeli została złożona po upływie
terminu składania ofert oraz jeżeli uzna w szczególności, iż oferta nie spełnia
warunków i wymagań zapytania w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia,
albo jej treść nie odpowiada treści zapytania, bądź jest ona niezgodna z przepisami
prawa, a także jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jakości oferowanego
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie gwarantuje
należytego wykonania umowy, albo nie wykaże spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, bądź zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z
postępowania.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może również negocjować treść ofert,
w szczególności w aspektach dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia,
zaoferowanej ceny, ulepszania ofert oraz dotyczących innych kryteriów oceny i
porównania ofert z zachowaniem zasad przejrzystości postępowania, równego
traktowania Wykonawców oraz uczciwej konkurencji.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub
odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podawania uzasadnienia.

Kontakt:
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników zaleca się składać na co
najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, za pośrednictwem
poczty elektronicznej Zamawiającego, pod adresem: zamowienia@armk.pl .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.