Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w budynku

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 w Krakowie
ul. Goszczyńskiego 44
30-724 Kraków
powiat: Kraków
tel: 501 642 173
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel: 501 642 173
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie zwana w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowana przez Panią Sylwię Czekaj - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15 w Krakowie, Ul. Goszczyńskiego 44, 30-724 Kraków, zaprasza do złożenia do złożenia oferty na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w budynku przy Ul. Goszczyńskiego 44.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem, zgodnie z opisem w przedmiarze robót, w budynku przy Ul. Goszczyńskiego 44.

CPV: 45453000-7, 45400000-1

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10.06.2024 r. do godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 w Krakowie, Ul. Goszczyńskiego 44, 30-724 Kraków, sekretariat.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia: 10.06.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 w Krakowie, Ul. Goszczyńskiego 44, 30-724 Kraków, sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia: 18.07.2024 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
-W postępowaniu mogą wziąć udział zaproszone firmy.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
4.1. Wypełniona i podpisana strona ,,formularz ofertowy" - zał 1.
4.2. Podpisane oświadczenie wykonawcy - zał 2.
4.3. Kalkulację ofertową, sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót. /kosztorys w kalkulacji szczegółowej/
6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium:
- Nie jest wymagane.
7. Termin związania ofertą: 30 dni.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert:
- Jak w pkt. 4.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena oferty - 100 %, Wymagana gwarancja 36 miesięcy.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
- Oferent zgłosi się w celu podpisania umowy w dniu określonym przez zamawiającego.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
-Nie wymagane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 130 000 zł.

Kontakt:
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
- Poczta, telefon, faks, osobiście oraz dostępne media elektroniczne.
- P. Elżbieta Trepa - kier działu administracji, tel:
- P. Ireneusz Szymański - inspektor nadzoru, tel: 501 642 173.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.