Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
powiat: Szczecin
fax: 91 425-3001, tel.: 91 425-3002, tel. 91 425 30 64, tel. 91 425 30 49
karolina.grigoriew@usk1.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: 91 425-3001, te
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dział Techniczny w USK - 1 w Szczecinie, Ul. Unii Lubelskiej 1, zaprasza do składania
ofert na wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej dotyczącej rozbudowy Kliniki
Psychiatrii USK - 1 o budynek Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczno - Rehabilitacyjne w
Szczecinie przy Ul. Broniewskiego 26.
II.
ZAKRES RZECZOWY USŁUGI
1. Zakres prac projektowych koncepcji programowo-przestrzennej będzie obejmował:
a) uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego terenu,
b) pozyskanie mapy zasadniczej w formie wektorowej w celu przygotowania koncepcji,
c) opracowanie koncepcji układu funkcjonalno-użytkowego obiektu w oparciu o
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące przepisy oraz normy
i wymagania Zamawiającego,
d) wykonanie koncepcji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu, architektury,
konstrukcji, instalacji i aranżacji pomieszczeń objętej komunikacją oraz dróg
pożarowych i komunikacji,
e) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym zagospodarowania zieleni z
ewentualnym przesadzeniem drzew i krzewów,
f) wykonanie wizualizacji graficznej dla projektowanego budynku z zewnątrz i dla
wnętrz,
g) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji z podziałem na poszczególne
koszty WKI obejmujące koszty inwestycji, w tym:
? koszty zakupu działki,
koszt przygotowania terenu i przyłączenia obiektu do sieci,
koszty budowy obiektów podstawowych,
koszty wykonania instalacji w budynku,
koszty zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych,
koszty wyposażenia obiektu,
koszty prac przygotowawczych, pomocniczych, koszty dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, koszty nadzoru autorskiego, koszty nadzoru inwestorskiego, koszty
rozruchu i uruchomienia obiektu,
Zbiorcze zestawienie kosztów budowy budynku na bazie wykonanej koncepcji musi być
oparte na podstawie obowiązujących i aktualnych cenników.
2. Dokumentacja koncepcji projektowej winna uwzględniać zakresy wszystkich branż, w
tym m.in.:
? branża budowlana: architektura, zagospodarowanie terenu, konstrukcja,
? branża drogowa,
Określenie wstępnych rozwiązań technicznych i wytycznych w zakresie projektów:
? branża sanitarna: c.o., wod.-kan., klimatyzacja, wentylacja mechaniczna,
? branża elektryczna i teletechniczna, BMS,
? alternatywnych źródeł zasilania i rozwiązań proekologicznych.
3. W skład koncepcji programowo - przestrzennej muszą wchodzić:
a) część opisowa zawierająca m.in. zestawienie powierzchni poszczególnych kondygnacji
i funkcje pomieszczeń, zwięzły opis funkcjonalno - użytkowy, opis konstrukcji, opis
instalacji oraz wyposażenie obiektów, zestawienie powierzchni użytkowej i
powierzchni całkowitej poszczególnych kondygnacji jak i całego budynku.
b) część rysunkowa - rzuty, przekroje, elewacje i zagospodarowanie terenu,
c) wizualizacje - zewnętrzne - bryły i otoczenia budynku oraz wpisanie go w istniejąca
zabudowę i wewnętrzne pomieszczeń.
4. Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny sporządzony w wersji papierowej w 3 egz. i
elektronicznej pliki w formacie PDF, DWG, WORD, EXCEL, w 1-egz. na płycie CD,
dodatkowo wizualizacje (format pliku TIFF lub PDF, plik zamknięty z kompresją LZW) o
rozdzielczości 150 dpi.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości otwarcia
dokumentacji elektronicznej na dysponowanym oprogramowaniu, taka dokumentacja
zostanie zwrócona do Wykonawcy w celu niezwłocznego poprawienia dokumentacji i
zapisania jej w odpowiednim formacie i wersji programu.
ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI:
1.
Zamawiający przewiduje budowę nowego budynku w pn.-wsch. części działki (zał. nr 1).
Układ zabudowy oraz kubatura budynku musi uwzględniać wytyczne ujęte w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu i oczekiwaniach
użytkownika.
2. Planowana budowa budynku powinna być połączona funkcjonalnie z istniejącym
budynkiem pawilonu CD łącznikiem, w celu komunikacji z wszystkimi pozostałymi
obiektami Kliniki Psychiatrii. Komunikacja z pozostałymi budynkami jest możliwa na
poziomie piwnicy z pawilonem CD.
3. Zamawiający przewiduje budowę budynku 4-kondygnacyjnego z jedną kondygnacją
piwniczną i trzema naziemnymi.
4. W przedmiotowym budynku planuje się zlokalizować:
a) Parter:
Gabinety lekarski PZP: 6
Gabinety psychologiczne: 3
Gabinet Psychoterapeutyczny: 2
Gabinet zabiegowy: 1
Rejestracja i informacja PZP:1
Rejestracja i informacja PZK: 1
Gabinety psychologiczne PZK: 2
Gabinet zbiorczy (pracownika socjalnego, doradca zawodowy) PZK: 1
Gabinet zbiorczy ( asystenci zdrowienia) PZK: 1
Socjalny: 1
Toaleta dla personelu: 1
Toaleta dla pacjentów: 2 (M i D)
Pomieszczenie dla sprzątających: 1
Gabinet EEG: 1
b) Piętro 1:
Gabinet do podawania esketaminy: 1
Gabinet neurostymulacji: 1
Gabinety lekarskie PZP: 3
Sala terapii rehabilitacyjnej: 2
Stołówka i kuchnia( dla pacjentów z dziennego): 1
Sala terapii zajęciowej: 2
Szatnia dla pacjentów: 1
Gabinet lekarzy/rezydentów: 1
Gabinet lekarski (zastępca ordynatora): 1
Gabinet psychologów: 1
Gabinet terapeutów zajęciowych: 1
Magazynek terapeutów zajęciowych: 1
Zabiegowy: 1
Dyżurka pielęgniarek: 1
Strona 3 z 6Gabinet badań: 1
Toaleta dla pacjentów: 2 (M i D)
Pomieszczenie dla sprzątających: 1
c) Piętro 2 :
Sala terapii psychoterapeutycznej: 2
Pomieszczenie socjalne dla pacjentów grupy nerwicowej: 2
Gabinet obserwacyjny: 2 (lustro weneckie)
Gabinet psychoterapeutów: 2
Gabinet konsultacyjny: 1( gabinet badań)
Toaleta dla personelu: 1
Toaleta dla pacjentów: 2 (M i D)
Gabinet lekarski środowiska: 3
Gabinet psychologów środowiskowych: 1
Pomieszczenie dla sprzątających: 1
Gabinet pielęgniarki oddziałowej: 1
Gabinet Superwizja (konsultacyjny, miejsce superwizji, konsyliów, większych spotkań)
Gabinet ordynatora: 1
Gabinet koordynatora środowiska: 1
Socjalny: 1
Piwnica (opcjonalnie):
Magazyn: 2
Pomieszczenie dla sprzątających: 1
Łącznik z Pawilonem C
Socjalny: 1
Szatnia dla personelu: 1
Zagospodarowanie terenu:
Siłownia pod chmurką,
Ogrody kwiatowe.
IV.Koncepcje rozwiązań funkcjonalno- użytkowych wymagać będą uzgodnienia
z Zamawiającym na cyklicznych spotkaniach.

Dokument nr: DT-2220-3(4)/2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert Zamawiający ustala
do dnia 10.06.2024 r. do godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie lub niespełniające warunków określonych przez
Zamawiającego zostaną odrzucone.
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na następujące adresy e-mail:
karolina.grigoriew@usk1.szczecin.pl
weronika.malecka@usk1.szczecin.pl

Miejsce i termin realizacji:
LOKALIZACJA ZADANIA:
Nowoprojektowany budynek Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno- Rehabilitacyjnego
planuje się zlokalizować w północno - wschodniej części działki o numerze 18/3 z obrębu
2036, przy Ul. Broniewskiego 26 w Szczecinie, na którym znajduje się Klinika Psychiatrii.
Lokalizacja zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym zał. nr 1.

Wymagania:
Kryterium stanowi 100% ceny.
7. Do wyceny należy podać niezbędny czas wykonania dokumentacji projektowej koncepcji
budynku, maksymalny czas wykonania koncepcji wynosi 30 dni od momentu podpisania
umowy na realizację koncepcji.
8. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT, wystawionej po odbiorze końcowym odbioru dokumentacji -
podpisanym protokole zdawczo- odbiorczym.
VI.Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania oraz do niewybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, z siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1,
71-252 Szczecin,
Dane kontaktowe:
- kontakt listowny na adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
- kontakt telefoniczny: 91 425 30 00
- kontakt e-mail: szpital@usk1.szczecin.pl
? inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie jest Pani/Pan:
- Witold Frankiewicz.
Dane do kontaktu:
listownie: USK - 1, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
adres e-mail: iod@usk1.szczecin.pl
telefon: 91 425 33 05
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie
stosownych przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający ze stosownych
przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych1;
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Strona 5 z 6? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO 2;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
Kontakt: Dział Techniczny: Karolina Grigoriew, mail: karolina.grigoriew@usk1.szczecin.pl
tel. 91 425 30 64,
Weronika Małecka, mail: weronika.malecka@usk1.szczecin.pl tel. 91 425 30 49

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.