Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna z siedzibą w Krakowie
Os. Szkolne 27
31-977 Kraków
powiat: Kraków
tel: 12 323 30 01, tel. 782-960-083, 12 323-30-64
zamowienia@kegw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 12 323 30 01, t
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany
przedmiot zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Montaż układów kompensacji energii biernej
w budynkach użyteczności publicznej".
2. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego:
Przedmiot umowy obejmuje:
WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTO W OPISIE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO ZAPYTANIA
OFERTOWEGO ORAZ W PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWY BĘDĄCYCH
ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Składanie ofert:
g. Ofertę na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2024 r. do godz. 12.00, w formie elektronicznej na adres:
zamowienia@kegw.krakow.pl,

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie będzie realizowane w poniższych obiektach:
1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków ,,Zachód", pl. Na Groblach 23, 31-101 Kraków,
2. VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej, Ul. Skarbińskiego 5, 30-071 Kraków,
3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie,
ul. Adama Chmielowskiego 1, 31-067 Kraków.
4. Szkoła Podstawowa nr 56 im. Tadeusza Rejtana w Krakowie, Ul. Aleksandra Fredry 65,
30-605 Kraków,
5. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6, 31-818 Kraków,
6. Samorządowe Przedszkole nr 116, os. Jagiellońskie 16, 31-833 Kraków.
Termin realizacji usługi - od momentu podpisania umowy w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego
oraz złożenia oświadczenia o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru do zakończenia przez wykonawców
realizacji robót, przez które rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbiorów końcowych
wykonania montażu układów kompensacji energii biernej.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych art. 2 ust. 1
pkt. 1 ustawy pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów
wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w jednostce budżetowej ,,Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna".
4. Warunki płatności:
Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury
VAT/rachunku, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy dwóch inwestycjach
polegających na montażu układów kompensacji energii biernej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca
na potwierdzenie posiadanego doświadczenia przedstawi minimum dwie referencje potwierdzające
należyte wykonanie usługi, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
Wykonawca musi dysponować osobą (lub osobami):
o posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawniające do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby te winny być wpisane na
listę członków samorządu zawodowego oraz posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji
Inspektora Nadzoru przy realizacji co najmniej 2 inwestycji polegających na wykonaniu montażu
układów kompensacji energii biernej,
o posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawniające do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby te winny być wpisane na listę
członków samorządu zawodowego oraz posiadać doświadczenie w projektowaniu dla co
najmniej 2 inwestycji polegających na wykonaniu montażu układów kompensacji energii biernej.
Przez jedną inwestycję polegającą na wykonaniu montażu układu kompensacji energii biernej rozumie
się jedną umowę/zlecenie/ zamówienie.
Wraz z ofertą Wykonawca składa wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich
wykonanie? oraz wykaz osób i doświadczenie tych osób z kserokopią uprawnień.
6. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
a. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia,
b. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego wraz z uzupełnionym załącznikiem nr 1 do formularza
ofertowego (informacja do celów podatkowych i ubezpieczenia do ZUS),
c. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
d. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować
wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
e. Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena ofertowa,
f. Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni,
h. Oferta złożona lub przesłana po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana,
? dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
2i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy zgodnie z Projektowanymi
Postanowieniami Umowy,
j. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego,
k. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze,
l. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania
przyczyny,

Uwagi:
7. Informacje na temat ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
z siedzibą w Krakowie, przy os. Szkolne 27, 31-977 Kraków,
? kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Klimat-Energia-Gospodarka Wodna jest
możliwy za pomocą maila: iod@kegw.krakow.pl.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z prowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego zapytania ofertowego o
udzielenie zamówienia publicznego.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
_____________________
3* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Ponadto, wystąpienie z żądaniem
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz udzielania wszelkich wyjaśnień w zakresie
przedmiotu zamówienia jest: Władysław Sowula, wsowula@kegw.krakow.pl, tel. 782-960-083,
12 323-30-64.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.