Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Malowanie oznakowania poziomego lotniska

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Malowanie oznakowania poziomego lotniska

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 23 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Wojska Polskiego 48
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel. 261553500 fax. 261102093
p.kunka@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261553500 fax.
Termin składania ofert: 2024-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w sprawie dostawy/wykonania usługi/roboty budowlanej:
,,Malowanie oznakowania poziomego lotniska na terenie kompleksu K-6031 (USR)".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania oznakowania poziomego lotniska
na terenie lotniska 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim
w kompleksie wojskowym K-6031, polegające na malowaniu oznakowania poziomego
na nawierzchniach lotniskowych sztucznych. Zakres robót wynika z opisu przedmiotu
zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 06.06.2024 r. do godz. 12:00 na adresy e-mail:
p.kunka@ron.mil.pl, m.uszko@ron.mil.pl.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty cenowej w formie elektronicznej podpisanej
podpisem kwalifikowanym (elektronicznym). W przypadku braku podpisu kwalifikowanego
skan oferty należy wysłać drogą elektroniczną i niezwłocznie wysłać oryginał formularza
ofertowego wraz z dokumentami drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Jawna23. Baza Lotnictwa Taktycznego 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem: malowanie
oznakowania poziomego (USR) - Pan Piotr Kunka.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji usługi:
1) Rozpoczęcie: 10.06.2024 r.
2) Zakończenie: 14.06.2024 r.

Wymagania:
2) Przedmiot zamówienia, realizowany będzie, zgodnie z Formularzem oferty cenowej
Wykonawcy sporządzonym wg wzoru formularza oferty cenowej Zamawiającego,
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia oraz na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
przed planowanym rozpoczęciem robót, należy powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego
drogą elektroniczną (e-mail: p.kunka@ron.mil.pl i m.uszko@ron.mil.pl) o osobach
biorących udział w realizacji zamówienia w celu wystawienia przepustek na teren 23. Bazy
Lotnictwa Taktycznego (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, marka i numer
dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z danymi o kierowcy).
Wykonawca w dniu planowanego zakończenia robót, o którym mowa w ust. 2 pkt 2)
przekaże dokumentacje powykonawczą z realizacji zadania.
3. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium: Cena 100%
Cn - cena oferty o najniższej cenie
-------------- x 100 (pkt)
Cb - cena oferty badanej
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną
przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty w kryterium cena oferty.
4. Propozycja Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz oferty cenowej wg. załącznika nr 2,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.
Uwaga: Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu KRS,
ewidencji
działalności
gospodarczej
albo
załączonego
pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osób podpisujących.
3) Wymagane dokumenty (dopuszczenia, orzeczenia, aprobaty, karty charakterystyki)
od odpowiednich Instytucji badawczych zgodnie z pkt 2
Opisu przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia).
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
W zaoferowaną cenę należy wliczyć: wartość całkowitą usługi oraz obowiązujący podatek
VAT.
6. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty cenowej ponosi
Wykonawca.
2) Ofertę należy złożyć w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
3) Ofertę należy sporządzić zgodne z wymaganiami w zaproszeniu.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pan Piotr KUNKA; e-mail p.kunka@ron.mil.pl oraz Pani Magda USZKO-BOGDAN
m.uszko@ron.mil.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.