Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa materiałów sanitarnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów sanitarnych

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul.Świdzińskiego 4
33-380 Krynica-Zdrój
powiat: nowosądecki
tel. 261-146-270, tel. 261-146-727
krynica@20wszur.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Krynica-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261-146-270, te
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Nazwa postępowania: Zakup i dostawa materiałów sanitarnych
II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów sanitarnych niezbędnych do realizacji bieżących potrzeb 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy - Zdroju przy Ul. Swidzińskiego 4, wyszczególnionych w formularzu szczegółowym - cenowym.

Składanie ofert:
1. Oferty składa się:
o w formie pisemnej osobiście - w sekretariacie 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju, Ul. Swidzińskiego 4, 33-38 Krynica-Zdrój, 1 piętro, pokój nr 125 lub
o w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres siedziby Zamawiającego, Ul. Swidzińskiego 4, 33-38 Krynica-Zdrój lub
o elektronicznie na adres e-mail: krynica@20wszur.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 10.06.2024r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy - na okres 12 miesięcy.
IV. Dodatkowe wymagania: miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju w miejscu do tego wyznaczonym.

Wymagania:
V. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
Do oferty należy załączyć uzupełnione oraz podpisane przez osobę uprawnioną następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert:
2. Formularz szczegółowy - cenowy - załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert;
3. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert;
4. Oświadczenie o niepodleganiu pod ustawę z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 4 do zaproszenia składania ofert
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
1) Korespondencję dotyczącą zamówienia wykonawca i zamawiający mogą przekazywać w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: krynica@20wszur.pl
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Oferta musi zawierać:
I. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert zawierający:
1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba).
2) cenę netto podaną cyfrowo i słownie
3) cenę brutto wraz z podatkiem VAT w tym określeniem wysokości stawki VAT, podaną cyfrowo i słownie,
4) podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy, a w przypadku działania przez pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo;
II. Formularz szczegółowy cenowy - zał. nr 2 do zaproszenia do składania ofert;
III. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert;
IV. Oświadczenie o niepodleganiu pod ustawę z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 4 do zaproszenia składania ofert.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne.
3. Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.
IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, kosztów transportu do siedziby zamawiającego, innych opłat i podatków - z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
X. Opis kry teriów i sposobu dokonywania oceny oferty:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
cena 100 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych kryteriów oceny ofert z wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne by w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.
XI. Zamknięcie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub odwołania postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny oraz bez powiadamiania uczestników postępowania.
XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przekaże Zamawiającemu następujące informacje dotyczące:
1) osób, które będą podpisywać umowę;
2) osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji umowy.
2. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający traktować będzie jako niepostąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
XIII. Istotne postanowienia umowy:
projekt umowy zawiera załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia lub odwołania postępowania, wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
2. W sprawach nieuregulowanych w zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. póz. 1610).

Kontakt:
2) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w zakresie merytorycznym jest p.o. Kierownika Działu Infrastruktury i Inwestycji tel. 261-146-270, e-mail: szmajewski@20wszur.pl. natomiast w zakresie szczegółów formalnych: Inspektor ds. zamówień publicznych, e-mail: idutka@20wszur.pl i Mł. Inspektor ds. administracyjnych w Dziale Infrastruktury i inwestycji, e-mail: srzeminska@20wszur.pl,
tel. 261-146-727

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.