Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1229z dziś
7657z ostatnich 7 dni
27128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

WYBÓR DOSTAWCY MATERIAŁÓW:

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

WYBÓR DOSTAWCY MATERIAŁÓW:

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
Kazimierska 45
62-510 Konin
powiat: Konin
+48 63 247 3169
gwozdz.katarzyna@zepak.com.pl
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1574212,b4466f7f22280c61a469f1e7005a6fd0.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 63 247 3169
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYBÓR DOSTAWCY MATERIAŁÓW: SILIKON 38201 RATO, MASA DYLATACYJNA STOSEAL F 355, GLIKOL PROPYLENOWY 100 PROC. DLA PAK-PCE Biopaliwa i Wodór
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
ZE PAK Spółka Akcyjna (Organizator Postępowania) zaprasza do złożenia oferty w imieniu PAK - PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o. (Zamawiający).
Organizator Postępowania: ZE PAK Spółka Akcyjna Ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin KRS: 0000021374, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 665-000-16-45, REGON: 310186795.
Zamawiający: PAK - PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy Ul. Przemysłowa 158, 62 - 510 Konin, zarejestrowaną w KRS IX Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000864139 posiadającym NIP: 665-30-33-976, REGON: 387259614.
1. Przedmiot zamówienia:
-SILIKON 38201 RATO (SILIKON 38201 RATO
12szt. czarny, 12 szt. bezbarwny
Zamienniki nie dopuszczalne.
-MASA DYLATACYJNA STOSEAL F 355 (600ml
+ Pistolet do wyciskania masy.
Prace serwisowe na drogach wewnątrz zakładowych betonowych, uszczelnienie dylatacji po wykonanych pętlach indukcyjnych przed SRS.
Wysoce elastyczny, na powierzchnie obciążone ruchem pieszym i kołowym, wysoka trwałość, duża odporność mechaniczna i chemiczna, wysoka siła klejenia, wiąże pod wpływem wilgoci z powietrza)
-GLIKOL PROPYLENOWY 100 PROC.(Glikol propylenowy koncentrat 100% do układu chłodzenia mobilnych stacji wodorowych)
DOSTAWA do Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych produktów.
1. Planowany termin dostawy.
10 dni od otrzymania zamówienia
2. Warunki dostawy.
1) Miejsce dostawy: PAK - PCE Biopaliwa i Wodór Ul. Przemysłowa 158
2) Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2020. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
4 Warunki płatności.
Płatność przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury.
5 Termin przyjmowania ofert.
1) Oferty można składać zgodnie z informacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
6 Sposób przygotowania oferty.
1) Oferty należy składać z wykorzystaniem platformy zakupowej.
2) Skan podpisanej oferty należy również dołączyć jako załącznik na platformie zakupowej.
3) Do oferty należy załączyć:
- Oświadczenie o wypełnieniu przez Dostawcę/Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
7 Koszty przygotowania oferty.
1) Dostawca przygotuje ofertę na swój koszt.
2) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Wykonawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.
8 Okres związania Ofertą.
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 5 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
9 Gwarancja.
1) Dostawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 7 dni od daty powiadomienia. Termin usunięcia wad może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
2) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznej wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% tej wartości, a Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
10 Warunki formalne udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania dostawy materiałów będących przedmiotem postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca.
4) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
11 Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.
1) Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
2) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem
3) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
4) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
12 Istotne postanowienia umowy.
Przy podpisywaniu ewentualnej umowy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zapisów o karach umownych: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki (nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto); za odstąpienie od realizacji umowy lub przerwanie prac w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto.
13 Zastrzeżenia.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
14. Pozostałe postanowienia
1)Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2)Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4)Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie.
5)Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
6)W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dostępna jest na stronie internetowej https://www.zepak.com.pl/pl/o-firmie/rodo.html Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.
7)Dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
8)Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
9)Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania przez osobę zamieszczającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
10)Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego, tj. zgodnie z Regulaminem Wyboru Dostawców ZE PAK S.A. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych i ta Ustawa nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.
12) Złożona oferta będzie traktowana jako ostateczna.
15. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie.
16. Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 118) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. GLIKOL PROPYLENOWY 100 PROC.Glikol propylenowy koncentrat 100% do układu chłodzenia mobilnych stacji wodorowych. 200 litr 000000007402131110
2. MASA DYLATACYJNA STOSEAL F 355600ml Proszę dokupić Pistolet do wyciskania masy. Prace serwisowe na drogach wewnątrz zakładowych betonowych, uszczelnienie dylatacji po wykonanych pętlach indukcyjnych przed SRS. Wysoce elastyczny, na powierzchnie obciążone ruchem pieszym i kołowym, wysoka trwałość, duża odporność mechaniczna i chemiczna, wysoka siła klejenia, wiąże pod wpływem wilgoci z powietrza 24 szt. 000000007931000550
3. SILIKON 38201 RATOSILIKON 38201 RATO 12szt. czarny, 12 szt. bezbarwny Zamienniki nie dopuszczalne. Producent: RATO 24 szt. 000000007334324500
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "WYBÓR DOSTAWCY MATERIAŁÓW: SILIKON 38201 RATO, MASA DYLATACYJNA STOSEAL F 355, GLIKOL PROPYLENOWY 100 PROC. DLA PAK-PCE Biopaliwa i Wodór"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z423/460062

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1574212,b4466f7f22280c61a469f1e7005a6fd0.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
05- 06- 2024 13: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
10- 06- 2024 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
07- 06- 2024 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1574212,b4466f7f22280c61a469f1e7005a6fd0.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Katarzyna Gwóźdź
tel: +48 63 247 3169
e-mail: gwozdz.katarzyna@zepak.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.