Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przyłącza elektrycznego do budynków gospodarczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przyłącza elektrycznego do budynków gospodarczych

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sobków
Plac Wolności 12
28-305 Sobków
powiat: jędrzejowski
sekretariat@sobkow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sobków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza elektrycznego do budynków gospodarczych w msc. Szczepanów i Wierzbica gin. Sobków, w ramach zadań inwestycyjnych pn.:
Zadanie nr 1: Wykonanie infrastruktury technicznej do budynku gospodarczego wraz
z doposażeniem na działkach nr 80 i 82/1 w m. Szczepanów. Zadanie nr 2: Wykonanie infrastruktury technicznej oraz doposażenie budynku gospodarczego w tn. Wierzbica na działce nr 106 Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej, projekcie umowy i przedmiarze, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

Dokument nr: BI.271.66.2024

Otwarcie ofert: 5. Termin otwarcia ofert: 10.06.2024 r. godz. II30 Urząd Gminy w Sobkowie - sala konferencyjna. Zamawiający przy otwarciu ofert nie przewiduje udziału Oferentów.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
4.1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.06.2024 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Sobkowie, Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@sobkow.pl z opisem ,,Wykonanie przyłącza elektrycznego do budynków gospodarczych w msc. Szczepanów i Wierzbica gin. Sobków".
4.2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 10.06.2024 r. do godz. 11.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 1.2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
Godziny urzędowania: poniedziałek 1000 - 180u
wtorek-piątek 7.30 - 15.30
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz zapoznać się z dokumentacją projektową i zapytaniem ofertowym dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i uwzględnienia wszelkich innych okoliczności niż opisane w dokumentacji i zapytaniu, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
Załączony przedmiar robót nie jest podstawą wyceny, lecz ma charakter pomocniczy w odpowiednim skalkulowaniu oferty. Wykonawca powinien przeanalizować załączone dokumenty i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę, gdyż - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej wynikającej z zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnie skalkulowanej ceny lub pominięcia robót niezbędnych do wykonania umowy.
Jeśli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia znalazły się zapisy wskazujące na określoną rzecz lub wskazanie producenta czy dostawcy lub wynika to z podanych w opisie przedmiotu parametrów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie rzeczy równoważnych tzn. o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych co najmniej równym parametrom określonym przez Zamawiającego.
Wszystkie niezbędne materiały do realizacji całego zamówienia Wykonawca dostarcza na własny koszt. Na wszystkie wbudowane materiały Wykonawca przedłoży Zamawiającemu atesty i certyfikaty potwierdzające dopuszczenie o stosowaniu w krajach Unii Europejskiej.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
2.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
2.2.1. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.2.2. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 2.2.1 niniejszego zapytania ofertowego podlegają:
a) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
b) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) ni" 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; c) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.2.3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 2.2.2 niniejszego zapytania ofertowego następuje na okres trwania ww. okoliczności.
2.2.4. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 2.2.2 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
2.2.5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, w oparciu o przesłanki, o których mowa w pkt 2.2.2 niniejszego zapytania ofertowego, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł.
2.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W takim przypadku, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Zamawiający będzie publikował / przekazywał zgodnie ze sposobem upublicznienia / przekazania niniejszego zapytania ofertowego.
2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny, zmiany (ograniczenia lub zwiększenia) zakresu zamówienia oraz unieważnienie postępowania w przypadku braku wystarczającej ilości środków finansowych na zrealizowanie zadania lub bez podania przyczyny.
2.5. Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.
2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6.2. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego w godzinach:
-poniedziałek 1000- 1800
- wtorek - piątek 7.30 - 15.30
7. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
8. Sposób przygotowania oferty.
8.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
- Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w zapytaniu ofertowym i załącznikach).
Oświadczenia, o których mowa w pkt 2.2.1 wg wymogów Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
8.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszego zapytania lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszego zapytania budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w określonym przez siebie terminie.
9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
9.1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w PLN).
9.2. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.3. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrea 1 i zo wan i a zamówień i a.
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny.
10.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny - CENA 100%.
Liczba punktów = Cn/Cb x 100 gdzie:
--Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych -Cb - cena oferty badanej -100 wskaźnik stały
10.2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
10.3. Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.
10.4. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 punktów.
10.5. Cena ma wpływ na punktację badanej oferty oraz jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzjelenia zamówienia:
11.1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający prześle faksem na numer wskazany w formularzu oferty lub pocztą na adres wskazany w formularzu oferty.
11.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.
11.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z posiadanymi środkami.
11.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców którzy złożyli ofertę do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych.
11.5. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys (sporządzone metodą szczegółową lub uproszczoną) wskazujące sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych.
12. Gwarancja: 36 miesięcy.

Uwagi:
13. Klauzula informacyjna dotycząca RODO na okoliczność pozyskania danych osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą:
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Sobków z siedzibę w Sobkowie, przy pl. Wolności 12. Możesz się z nami skontaktować:
-- listowanie: pl. Wolności 12; 28-305 Sobków;
-- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.sobkow.pl;
-- telefonicznie: +48 41 387 10 37
-- drogą mailową: sekretariat@sobkow.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Mariusz Piskorczyk. Można się z nim skontaktować emailem: biuio@ochrona-danych.net lub telefonicznie pod numerem telefonu: 66 55 86 173.
Cel i podstawa przetwarzania oraz okres przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);
2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
4. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z. ustawą Pzp oraz. nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
6.1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Pan/-i Wioletta Konieczna.
- PanAi Wojciech Biały.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.