Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zbiornika na nieczystości do...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zbiornika na nieczystości do budynków gospodarczych

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sobków
Plac Wolności 12
28-305 Sobków
powiat: jędrzejowski
sekretariat@sobkow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sobków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zbiornika na nieczystości do budynków gospodarczych w msc. Szczepanów i Wierzbica gin. Sobków, w ramach zadań inwestycyjnych pil.:
Zadanie nr 1: Wykonanie infrastruktury technicznej do budynku gospodarczego wraz z doposażeniem na działkach nr 80 i 82/1 w m. Szczepanów.
Zadanie nr 2: Wykonanie infrastruktury technicznej oraz doposażenie budynku gospodarczego w m. Wierzbica na działce nr 106
Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej, projekcie umowy i przedmiarze, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz zapoznać się z dokumentacją projektową i zapytaniem ofertowym dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i uwzględnienia wszelkich innych okoliczności niż opisane w dokumentacji i zapytaniu, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
Załączony przedmiar robót nie jest podstawą wyceny, lecz ma charakter pomocniczy w odpowiednim skalkulowaniu oferty. Wykonawca powinien przeanalizować załączone dokumenty i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę, gdyż - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji.

Dokument nr: BI.271.65.2024

Otwarcie ofert: 5. Termin otwarcia ofert: 10.06.2024 r. godz. 10:30 Urząd Gminy w Sobkowie - sala konferencyjna. Zamawiający przy otwarciu ofert nie przewiduje udziału Oferentów.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
4.1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w
Sobkowie, Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków lub elektronicznie na adres
e-mail: sekretariat@sobkow.pl z opisem ,,Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zbiornika na nieczystości do budynków gospodarczych w msc. Szczepanów i Wierzbica gnu Sobków".
4.2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 1.2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., póz. 1605 ze zm.) oraz z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. póz. 1270 ze zm.)

W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej wynikającej z zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnie skalkulowanej ceny lub pominięcia robót niezbędnych do wykonania umowy.
Jeśli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia znalazły się zapisy wskazujące na określoną rzecz lub wskazanie producenta czy dostawcy lub wynika to z podanych w opisie przedmiotu parametrów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie rzeczy równoważnych tzn. o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych co najmniej równym parametrom określonym przez Zamawiającego.
Wszystkie niezbędne materiały do realizacji całego zamówienia Wykonawca dostarcza na własny koszt. Na wszystkie wbudowane materiały Wykonawca przedłoży Zamawiającemu atesty i certyfikaty potwierdzające dopuszczenie o stosowaniu w krajach Unii Europejskiej.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
4.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6.2. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego w godzinach:
- poniedziałek 10:00 - 18:00
- wtorek - piątek 7:30 - 15:30
7. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
8. Sposób przygotowania oferty.
8.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
- Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w zapytaniu ofertowym i załącznikach).
- Oświadczenia, o których mowa w pkt 2.2.1 wg wymogów Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
8.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszego zapytania lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszego zapytania budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów' istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów'.
8.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów' wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w określonym przez siebie terminie.
9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
9.1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w' PLN).
9.2. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.3. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty', wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny.
10.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny - CENA 100%.
Liczba punktów = Cn/Cb x 100 gdzie:
-Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych -Cb - cena oferty badanej -100 wskaźnik stały
10.2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
10.3. Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.
10.4. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 punktów.
10.5. Cena ma wpływ na punktację badanej oferty oraz jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia my. elementów oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty' w celu udzjelenia zamówienia:
11.1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający prześle faksem na numer wskazany w formularzu oferty lub pocztą na adres wskazany w formularzu oferty.
11.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.
11.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z posiadanymi środkami.
11.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców którzy złożyli ofertę do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych.
11.5. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys (sporządzone metodą szczegółową lub uproszczoną) wskazujące sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych.
12. Gwarancja: 36 miesięcy.

Kontakt:
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
6.1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Pan/-i Wioletta Konieczna.
- Pan/-i Wojciech Biały.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.