Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do legalizacji urządzenia wodnego w postaci wylotu...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do legalizacji urządzenia wodnego w postaci wylotu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kraśnik
ul. Kościuszki 24
23-200 Kraśnik
powiat: kraśnicki
tel. 81 884 34 27, tel. 81 884 35 84
sekretariat@gminakrasnik.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Kraśnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 884 34 27, t
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na realizację usługi pn.:
legalizacja urządzenia wodnego zlokalizowanego na boisku wielofunkcyjnym w Stróży-Kolonii, gm. Kraśnik wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego
Przedmiotem zamówienia jest:
opracowanie dokumentacji niezbędnej do legalizacji urządzenia wodnego w postaci wylotu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do rzeki Wyżnicy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie dotyczy wniosku o legalizację urządzenia wodnego wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego. Przedmiotowym urządzeniem wodnym jest wylot, którym odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe pochodzące z drenażu boiska wielofunkcyjnego do rzeki Wyżnicy, znajdujący się na działce o nr ew. 175/5, obręb Stróża Kolonia (numer 0017), gm. Kraśnik, powiat kraśnicki, woj. Lubelskie, na wysokości działki o nr ew. 376. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Opracowany operat wodnoprawny stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Ilość dokumentacji jaką Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia:
wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wymienionym w treści niniejszej oferty w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze do wykorzystania w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, natomiast 1 egzemplarz dla Zamawiającego, oprawionych w sztywne teczki wraz z oświadczeniem o jego kompletności oraz w wersji elektronicznej w dwóch wariantach edytowalnym (preferowany format pliku .docx) i nieedytowalnym (preferowany format pliku .pdf). Inne uzgodnienia z Zamawiającym, jeśli to będzie konieczne.
Opis stanu istniejącego:
obszar na, którym znajduje się stadion i obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajduje na działce o nr ewid. 175/5 położonej w obrębie geodezyjnym Stróża-Kolonia (numer 0017), gm. Kraśnik w jednostce planistycznej oznaczonej w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik częściowo symbolami:
? NO - tereny urządzeń infrastruktury technicznej - oczyszczalnie i przesyłanie ścieków,
? UP - ,,tereny usługowe - usługi publiczne",
? MR/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej - tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy jednorodzinnej,
? RZ - tereny zielone - łąki i pastwiska objęte zakazem zabudowy.
Na terenie obszaru, na którym znajduje się rzeczony stadion znajduje się również boisko do piłki nożnej, którego niniejsze zaproszenie nie dotyczy.
Teren ten nie jest objęty specjalną ochroną co ustalono na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik.
6. Informacje na temat istniejącego zagospodarowania terenu:
Zamawiający posiada dokumentację projektową ww. obiektów i urządzeń opublikowaną w dniach:
- 26.01.2012 r. https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=78&pl=szczegoly&p2=18258
- 14.02.2011 r. https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=78&pl=szczeRoly&p2=18324 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Urząd Gminy Kraśnik
7. Obowiązki Wykonawcy:
1) Zapewnienie, aby przedmiot zamówienia był zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, w szczególności ustawą Prawo wodne wraz z jej aktami wykonawczymi oraz wykonany w terminie wskazanym w umowie.
2) Pozyskanie materiałów we własnym zakresie w szczególności wyrysów, wypisów, map itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej urządzeń wodnych.
3) Ponoszenie wszelkich kosztów i opłat służących prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem opłaty za legalizację urządzenia wodnego, która zostanie uiszczona przez Zamawiającego po otrzymaniu decyzji legalizacyjnej).
4) Konsultacja z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, a w szczególności w przypadku pojawienia się czynników mogących mieć istotny wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub merytoryczną treść przedmiotu zamówienia.
5) Przedstawianie Zamawiającemu postępów prac na każde wezwanie Zamawiającego.
6) Uwzględnienie uwag i wniosków Zamawiającego oraz organów uzgadniających i opiniujących, oraz ponowne przedłożenie Zamawiającemu poprawionych opracowań.
7) Wykonanie opracowań i analiz oraz związanych z nimi uzgodnień wynikających z wymagań obowiązujących przepisów, urzędów lub właściwych jednostek.
8) Nieudostępnianie osobom trzecim materiałów będących własnością Zamawiającego bądź innych podmiotów, w tym stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz do niewykorzystywania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych, nie służących realizacji przedmiotu zamówienia.
9) Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji legalizacyjnej oraz pozwolenia wodnoprawnego wraz z wymaganymi załącznikami oraz potwierdzeniami dokonania opłat (pełnomocnictwo, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego) i złożenie ich do organu właściwego w sprawach zgód wodnoprawnych.
10) Przekazanie Zmawiającemu operatu wodnoprawnego wraz z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i decyzją legalizacyjną wraz z całą korespondencją prowadzoną z organami oraz innymi podmiotami.
11) Dołączenie oświadczenia odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
8. Zakres prac projektowych - informacje, założenia i wytyczne:
operat wodnoprawny powinien być wykonany po uprzedniej inwentaryzacji istniejącego urządzenia. Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie, na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. Wykonawca otrzyma upoważnienie do występowania w imieniu Zamawiającego i reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego. Wnioski z wystąpieniami o uzyskanie decyzji administracyjnych oraz materiały projektowe i inne opracowania z tym związane powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.

Dokument nr: RS/3.6341.1.2024.DP

Otwarcie ofert: 7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2024r. godz. 9:00.

Składanie ofert:
7) Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: ,,Oferta na legalizację urządzenia wodnego zlokalizowanego na boisku wielofunkcyjnym w Stróży-Kolonii, gm. Kraśnik wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego"
8) Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:
- Osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kraśnik (I piętro, pok. 14)
- Przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kraśnik, Ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik
- TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 10.06.2024r. do godz. 15:30.
W obu powyższych przypadkach decyduje data i godz. wpływu do tut. urzędu.

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zamówienia i jego zmiany:
1) Opracowanie operatu oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji legalizacyjnej urządzenia wodnego - w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
2) Uzyskanie decyzji legalizacyjnej, opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji na usługę wodną - w terminie do dnia 30 listopada 2024 r.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdyby dochowanie terminu wskazanego w pkt 2 okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem działań administracji związanej z:
a. przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których są zobowiązane na mocy przepisów prawa.
b. przedłużających się uzgodnień, wyjaśnień itp. z organem administracyjnym wydającym zgody wodnoprawne - w przypadku dochowania przez Wykonawcę należytej staranności i braku zwłoki po stronie Wykonawcy.
4) W takim przypadku termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać przedłużony o czas opóźnienia powstałego na skutek wyjaśnień, uzgodnień itp. i do których wystąpienia Wykonawca się nie przyczynił.
5) Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wymagania:
10. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:
1) zaakceptują wymogi niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej, treść projektu umowy stanowiącej załącznik do tegoż zaproszenia oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w ust. 9 zaproszenia,
2) wykażą w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie jednej usługi polegającej na opracowaniu operatu wodnoprawnego zakończonej uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.
11. Sposób złożenia oferty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Oferty nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5) Oferta powinna zawierać:
- formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z wyjątkiem, gdy wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do środków dowodowych (np. NIP, REGON, KRS), które Zamawiający może pozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych),
- dowody potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ust. 10 pkt 2
6) Wykonawca ponosi pełne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Procedura wyboru oferty:
1) Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
- złożonych po terminie składania ofert, o którym mowa w ust. 11 pkt 8 zaproszenia,
- niespełniających innych warunków, o których mowa w niniejszym zaproszeniu,
2) Kryterium wyboru stanowi 100% cena brutto za wykonanie usługi. Podana cena brutto całości zamówienia będzie podstawą porównania i oceny złożonych ofert. Oferowana cena jest stała, nie podlega zmianie ani waloryzacji i obowiązywać będzie do końca wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną.
4) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych, spełniających wszystkie wskazane przez Zamawiającego wymagania oraz określających wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji.
5) Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w terminie 7 dni od daty wyboru, zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego zadania (projekt umowy stanowi załącznik do zaproszenia).
6) W przypadku braku możliwości dokonania w niniejszym postępowaniu wyboru oferty najkorzystniejszej z powodu złożenia: dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych z zastrzeżeniem, iż Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
8) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, poprzez umieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Urząd Gminy Kraśnik.
13. Informacje dodatkowe:
1) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
3) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania.
4) Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
5) Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
14. Więcej informacji dot. zaproszenia można uzyskać pod numerem telefonu: 81 884 35 84 lub przez e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.