Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyposażenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wołowie
Plac Piastowski 2
56-100 Wołów
powiat: wołowski
fax: (+48) 71 380 59 00, tel.: (+48) 71 380 59 01, 71 3805909, 3805909, 71 3805955
zamowienia@powiatwolowski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wołów
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: (+48) 71 380 59
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie na dostawę wyposażenia w ramach projektu pt. ,,Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - PO RAZ TRZECI
III. Tytuł projektu

,,Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Kranie Łęgów Odrzańskich" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
IV. Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż stojaków rowerowych - 2 sztuk.

Parametry techniczne stojaka:

ilość stanowisk: 5

szerokość stojaka: ok. 178cm

wysokość stojaka: ok. 65cm

głębokość stojaka: ok. 31cm

szerokość stanowiska: ok. 6,5cm

kolor: czarny

mocowanie za pomocą kotew prostopadłych do podłoża - kostki granitowej.

CPV: 39151100-6

Dokument nr: IR.272.1.16.2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert 10.06.2024 godz. 09:00
Sposób składania ofert listownie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: zamowienia@powiatwolowski.pl
Miejsce, sposób i termin składania ofert
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa: 10.06.2024 r. o godz. 09:00.
2. Ofertę należy złożyć:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA - DOSTAWA wyposażenia w ramach projektu pt. ,,Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich" - POWTÓRKA - CZĘŚĆ NR ........ Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF;
2) osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA - DOSTAWA wyposażenia w ramach projektu pt. ,,Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - PO RAZ TRZECI;
3) listownie na adres: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - DOSTAWA wyposażenia w ramach projektu pt. ,,Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - PO RAZ TRZECI.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia oraz miejsce dostawy:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 17.06.2024 r.
Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów. DOSTAWA musi odbyć się w godz.ch pracy urzędu, tj. 7:45 - 15:45.

Wymagania:
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto.
VI. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. Wymagania/Warunki udziału w postępowaniu:
O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
c) Została złożona po terminie składania ofert, określonym z niniejszym zapytaniu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Oświadczenia i dokumenty, które winni złożyć Wykonawcy. Opis przygotowania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oferta ma zawierać:
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego postępowania,
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania,
c) Jeśli ofertę składa Pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień bądź dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnione postępowania.
5. Wykonawca nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione w punkcie 3 dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

XI. Kryteria oceny ofert
Zamawiający przyjmuje następujące kryterium oceny ofert:
- cena 100 % (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.
5. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ......................... .................................. ....................... x 100

Cena brutto oferty badanej

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

7. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w Rozdziale VIII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

8. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który przedstawił najniższą ofertę.
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
5. Zamówienie publiczne do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP).
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień dot. treści zapytania ofertowego, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku konieczności zmiany treści zapytania ofertowego, odpowiednio do zmiany może ulec przesunięciu termin składania ofert. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zamawiający może udzielić odpowiedzi na zadanie pytanie, nie zmieni to jednak terminu składania ofert.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego postępowania.
9. Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
11. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.

Uwagi:
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 - 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 - 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ''ustawy PZP'',
- podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Okres przechowywania danych:
a) w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
- przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
- dane zawarte na umowie - do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
- w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
1. Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
a) w sprawach związanych z procedurą postępowania:
- Angelika Błońska, tel. 71 3805909.
- Anna Szadkowska-Czupa, tel. 71 3805909.
b) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
- Magdalena Górak-Kaleta, tel. 71 3805955
- Michalina Dąbrowa - Grander, tel. 71 380 5905.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 09.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.