Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie ogrodzenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2024-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
powiat: ostrołęcki
29 643-20-77
akordel@rzekun.net
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rzekuń
Wadium: ---
Nr telefonu: 29 643-20-77
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Rozwory" w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "Odgrodzenie terenu przeznaczonego pod boisko do gry w piłkę przy remizo -świetlicy".
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac budowlanych na działce
oznaczonej numerem geodezyjnym 142 w msc.. Rozwory gm. Rzekuń
a) Zakup i montaż ogrodzenia panelowego systemowego tzw. 3D ocynkowanego ogniowo bez dodatkowego malowania. Wykonanego z drutu grubości 0 4 mm, wysokość przęsła ok 133 cm całkowitą wysokość wraz podmurówką ( wzór cegiełka) dostosować do istniejącego ogrodzenia , długość sekcji 2,50 m, słupki dla ogrodzenia o wym. 60 x 40 mm wykonane z materiału o grubości min. 1,5 mm i wysokości min. 2,4 m. Wymiar oczka panelu systemowego 45 x 200 mm. Obejmy montażowe minimum 3 szt. na jeden słupek;
b) furtka szer. 1 m - 2szt. zamykana na klucz + klamka, dostosowana do ogrodzenia o wysokości 1,7 m (lokalizacja furtek do uzgodnienia z zamawiającym),
c) brama dwuskrzydłowa szer.5m( lokalizacja do uzgodnienia z zamawiającym)
d) Słupki stabilizowane w gruncie fundamentami o średnicy min. 0,25 m i głębokości min. 0,8 m betonem C12/15;
e) Długość ogrodzenia ok 85 m,
f) Uprzątnięcie placu budowy po wykonanych robotach;
g) Zapewnienie obsługi geodezyjnej;
h) Przedłożenie dokumentacji powykonawczej;
i) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
W wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP.
Po zakończonych pracach Wykonawca winien uporządkować teren budowy i zutylizować wszelkie wytworzone odpady.
3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:
a) uzgodnienia z Zamawiającym zgodności użytych materiałów z zamówieniem.
b) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót kart technicznych, aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane;
c) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;

Dokument nr: FPZ.271.2.33.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 10.06.2024 r. godz. 10:15.

Składanie ofert:
VI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Urząd Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń,
pokój 103
do 10.06.2024 r. godz. 10:00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
,,Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Rozwory".
lub na adres e-mail: akordel@rzekun.net z dopiskiem w tytule Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Rozwory ".

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: 22.07.2024 r.

Wymagania:
V. Okres gwarancji: 36 miesięcy.
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI
Środki finansowe za wykonanie usługi będą przekazywane przez Zamawiającego na rachunek bankowy na podstawie faktury VAT przedłożonej przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy w Rzekuniu
VIII. SPOSOÓN PRZYGOTOWANIA OFERTY Ofertę należy złożyć według danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
Cenę należy podać za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
- cenę netto, (słownie złotych),
- podatek VAT, (słownie złotych),
- cenę brutto, (słownie złotych),

Uwagi:
III. Klauzura informacyjna w związku z ROPO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@rzekun.net;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Aneta Kordel 29 643-20-77

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.