Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1159z dziś
7588z ostatnich 7 dni
27059z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii, hydrologii,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii, hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych

Data zamieszczenia: 2024-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
powiat: nowosądecki
tel. 018 5480248 Fax: 018 5480243
jpotoczek@chelmiec.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chełmiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 018 5480248 Fax
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie opinii
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
,,Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii, hydrologii,
stosunków wodnych lub melioracji wodnych w sprawie nakazania właścicielowi nieruchomości ew.
nr 144/2 w miejscowości Marcinkowice przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń
zapobiegających dalszym szkodom wywołanym napływem wody na nieruchomosci ew. nr 146/14
w miejscowości Marcinkowice.
II.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Specyfika głównych wymagań
a) Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego - opinii uzupełniającej/specjalisty
w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej
posiadającego stosowne uprawnienia;
b) Wykonanie ekspertyzy w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
w sprawie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonaniem urządzeń zapobiegających
szkodom związanym ze zmianą stosunków wodnych na działce ew. nr 144/2
w miejscowości Marcinkowice ze szkodą na działki ew. nr 146/14 w miejscowości
Marcinkowice.
c) Przedmiotem ekspertyzy jest określenie czy działania właściciela działki położonej
w miejscowości Marcinkowice o nr ew. 144/2 wywołują zmiany stanu wody na gruncie ze
szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działki ew. nr 146/14 w miejscowości Marcinkowice
w myśl art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2268
ze. zm.) oraz wskazanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie.
2. W ekspertyzie należy określić:
1) Opis poprzedniego stanu wody na gruncie sporządzony w oparciu o mapy archiwalne oraz
informacje zainteresowanych stron dla działki ew. nr 144/2 i 146/14 w miejscowości
Marcinkowice.
2) Na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie na działce ew. nr 144/2 w miejscowości
Marcinkowice.
3) Kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie na działce ew. nr 144/2 w miejscowości
Marcinkowice. (jeżeli takowa jest).
4) Opis istniejącego stanu wody na gruncie dla działki ew. nr 144/2 i 146/14 w miejscowości
Marcinkowice.
5) W jaki zakresie na działce ew. nr 144/2 w miejscowości Marcinkowice nastąpiła zmiana
stosunków wodnych na grunice.
6) Czy na działce ew. nr 144/2 położonej w miejscowości Marcinkowice nastąpiła zmiana
stanu wody na gruncie (jeżeli tak - to czy została ona wywołana działaniami właściciela
działki ew. nr 144/2 czy też została wywołana innymi czynnikami - wskazać jakimi)7) Czy wybudowanie ogrodzenia wzdłuż działki ew. nr 144/2 w miejscowości Marcinkowice
doprowadziło do zmiany stosunków wodnych na działce 144/2 i 146/14 w miejscowości
Marcinkowice.
8) Czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej z działki ew. nr 144/2 w kierunku
działki ew. nr 146/14 (jeśli tak to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian -
wskazać dowody),
9) Czy dochodzi do zalewania działki ew. nr 146/14 w miejscowości Marcinkowice - jeżeli tak,
wskazanie przyczyny jej zalewania oraz określenie sposobu usunięcia przeszkód oraz zmian
w odpływanie wody w rozumieniu art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.
Dz.U. z 2018r., poz. 2268 ze. zm.)
10) Czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działce ew. nr 146/14
w miejscowości Marcinkowice (jak tak, to wyszczególnić je).
11) Czy ewentualna zmiana stosunków wodnych na działce ew. nr 144/2 w miejscowości
Marcinkowice wywołuje sytuację, w której niemożliwym byłoby użytkowanie
nieruchomości/działki ew. nr 146/14 w miejscowości Marcinkowice w sposób
dotychczasowy.
12) Czy przedstawione przez właściciela działki ew. nr 146/14 w piśmie z dnia 9.08.2022r.,
5.09.2022r., 3.10.2022r. szkodliwy wpływ można definiować jako szkodę w rozumieniu
prawa cywilnego. (jak tak to wskazać dlaczego, jeżeli nie to wskazać powód)
13) Czy przedstawione w piśmie z dnia 9.08.2022r., 5.09.2022r., 3.10.2022r. szkodliwy wpływ
na działkę 146/14 w miejscowości Marcinkowice można definiować jako szkodliwy wpływ
na grunt?
14) Określenie położenia działki ew. nr 144/2 w miejscowości Marcinkowice w stosunku do
działki ew. nr 146/14 w miejscowości Marcinkowice (czy jest położona wyżej bądź niżej
w stosunku do działki ew. nr 144/2 w miejscowości Marcinkowice)
15) Należy wykonać na gruncie pomiaru sytuacyjno - wysokościowego wraz z niezbędnymi
przekrojami,
16) Wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku,
17) W przypadku stwierdzenia, że zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na
grunty sąsiednie - zaproponowanie konkretnych sposobów przywrócenia prawidłowego
stanu wód na gruntach sąsiednich; w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie
urządzeń zapobiegających szkodom, ekspertyza powinna jednoznacznie określać, jakie
urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku, jeżeli ekspertyza będzie wskazywała
na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego, to powinna również wskazać
jednoznacznie, jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu
poprzedniego.
18) Dokumentacja fotograficzna obecnej sytuacji na gruncie wraz z opisem.
19) Wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania,
a którym mowa w art. 234 § 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.
z 2018r., poz. 2268 ze. zm.)
20) Czy zwiększa się napływ wód z działki ew. nr 144/2 na działkę 146/14 w miejscowości
Marcinkowice.
21) Wskazanie czy istnieje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zmianami stanu wody
na gruncie, którego mieli dopuścić się właściciel działki ew. nr 144/2 w miejscowości
Marcinkowice a wystąpieniem szkody na gruncie właściciela działki ew. nr 146/14
w miejscowości Marcinkowice.
22) Czy w powyższej sprawie mają zastosowania regulacje kodeksu cywilnego art. 144
(Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się
od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną
miarę, wynikającą ze społeczno - gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków
miejscowych).3. Ponadto na podstawie już zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz zebranego przez
siebie materiału biegły dokona następujących czynności:
1) Ustali czy nastąpiła zmiana stosunków wodnych, jeśli tak to wskaże przyczyny tych zmian
z uwzględnieniem zastrzeżeń zgłaszanych przez strony postępowania.
2) Czy następuje spływ wód z działki ew. nr 144/2 na działkę 146/14 w miejscowości
Marcinkowice i czy stanowi to przyczynę naruszeń stosunków wodnych,
3) Wskaże szczegółowy sposób naprawy stosunków wodnych z uwzględnieniem czy rodzaj ,
sposób i zakres nałożonych na zobowiązanych obowiązków będzie możliwy do wykonania
przez poszczególnych zobowiązanych i zapobiegnie szkodom, w tym na gruncie
wnioskodawców oraz wskaże procentowy udział zobowiązanych w kosztach usunięcia
naruszeń stosunków wodnych.
4) Czy w niniejszym postępowaniu zostały spełnione dwie przesłanki - doszło do zmiany stanu
wód i zmiana ta spowodowała szkody na gruntach sąsiednich (jeżeli tak wskazać, jeżeli nie
podać dlaczego)
5) Wskazanie czy istnieje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zmianami stanu wody
na gruncie, którego mieli dopuścić się właściciele działki ew. nr 144/2 w miejscowości
Marcinkowice a wystąpieniem szkody na gruncie właściciela działki ew. nr 146/14
w miejscowości Marcinkowice.
6) Na dostarczonej przez Zamawiającego mapie biegły wskaże ruchy wody oraz inne elementy
niezbędne do prawidłowego odczytania opinii i wniosków w niej zawartych.
4. W trakcie przygotowania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę cały materiał dowodowy zebrany
w niniejszym postępowaniu, prawo strony postępowania do zadawania pytań świadkom i
biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności
konieczne do wykonania (pomiaru terenu i wizja lokalna) wykonać po uprzednim
zawiadomieniu Urzędu Gminy Chełmiec Wydział Budownictwa, Geodezji i Ochrony
Środowiska oraz stron postępowania.
5. Należy również wziąć pod uwagę pytania zadawane przez stron na etapie rozprawy w terenie
na które winien również odpowiedzieć biegł.
6. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość
udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze lub Wojewódzki bądź Naczelny Sąd Administracyjny.
7. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu stronom, w przypadku złożenia przez strony uwag do
opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
8. Wykonawca ma obowiązek wziąć udział w rozprawie/ach administracyjnej/ych w terenie (na
własny koszt).

Dokument nr: WBG.6331.1.2022

Otwarcie ofert: 2. Termin otwarcia ofert 10 czerwca 2024r. o godz. 1500.

Składanie ofert:
IV. Sposób składania oferty:
1. Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Dziennik podawczy - Urząd Gminy Chełmiec Ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
w zamkniętej kopercie z napisem ,,Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego
w zakresie hydrogeologii, hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych
w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w miejscowości Marcinkowice
WBG.6331.1.2022 " do dnia 10 czerwca 2024 r. do godz. 1430.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2024 r. (w przypadku wystąpienia
okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie, może on ulec zmianie za
porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy).

Wymagania:
III.
Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. posiadają uprawnienia wymagane prawem do wykonania przedmiotu umowy.
3. Kryterium oceny oferty: cena 100%.
5. W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie Zamawiający wezwie do złożenia ofert
dodatkowych,
6. Zamawiający zastrzega sobie, że w każdej chwili może unieważnić postępowanie bez podania
przyczyny.
7. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim,
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca
będzie cena napisana słownie.
12. Wzór ofertowo - cenowy - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Jakub Potoczek, tel. 18 548-02-48, email. jpotoczek@chelmiec.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.