Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Prace rozbiórkowe budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace rozbiórkowe budynku

Data zamieszczenia: 2024-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel. +48 32 39 - 34 - 100, + 48 32 39-34-100, tel:32 39-34-218
sekretariat@urazowka.plekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 32 39 - 34
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia publicznego są Prace rozbiórkowe budynku Internatu, budynku pawilonu handlowo-usługowego, budynku przetłaczania gazów medycznych:
Zadanie I. Rozbiórka budynku Internatu związana z I etapem inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa przychodni przyszpitalnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich" zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 208/91, 210/91, 206/125, 478/89, 203/121,
zlokalizowanego: przy Ul. Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich zgodnie ze skutecznym zgłoszeniem budowy nr 197/16 z dnia 24.08.2016r.
Zadanie II. pn.: ,,Rozbiórka obiektów pawilonu handlowo-usługowego i byłej przesączami gazów medycznych" zlokalizowanego przy Ul. Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich, na działce o numerze ewidencyjnym 208/91, 334/86 zgodnie ze skutecznym zgłoszeniem rozbiórki z dnia 28.03.2024r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik nr 1
4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa projekt umowy .
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, która jest niezgodna z
zapytaniem ofertowym.

Dokument nr: DZP. 125/111/2024

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2024, o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie, Ul. Bytomska 62, lub przesłać, w terminie do dnia 10.06.2024 do godz. 13.00

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia.
10.09.2024r

Wymagania:
II. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy, lub zgodnie z upoważnieniem, które powinno być dołączone do oferty.
5. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i zszyte (spięte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
6. Każdy dokument powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
7. Oferty składane przez wykonawców w odpowiedzi na zapytanie powinny być składane w formie pisemnej, tj. w zamkniętej kopercie złożonej w wyznaczonym terminie w siedzibie
Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formacje pdf. opatrzone podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym) - wg. zasad wskazanych w zapytaniu ofertowym.
8. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
9. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
10. W niniejszym zamówieniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, e-mailem lub pisemnie.
11. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt. 7, każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić zwrotnym faksem bądź e-mailem fakt otrzymania dokumentów lub niemożność ich odczytania.
IV. Warunki płatności
Płatność ze strony Zamawiającego następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w fakturze, za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
VI. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający będzie kierował się przy ocenie ofert kryterium Cena (C)= 100%.
2. Zamawiający obliczy wartość punktową oferty według wzoru:
cena oferty- 100%
Punktacja:
a) wartość punktową kryterium ,, cena" określa się na podstawie wzoru:
Pe = (Cn : Co) x 100 pkt x 100 %
Gdzie: Cn- oznacza cenę najniższą wśród złożonych ofert,
Co- oznacza cenę zaproponowaną przez danego oferenta,
Pe - jest to liczba punktów, które uzyskała dana oferta przy ocenie kryterium Ceny
3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył w budżecie na sfinansowanie zamówienia.
VII. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty
1. Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorze stanowiącym załącznik nr 3
2. Pełnomocnictwo w przypadku oferty składanej przez pełnomocnika.
3. Dokumenty winne być przedłożone w formie oryginału.
4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją umowy
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena zakupu zawiera wszelkie koszty, koszty ubezpieczenia oraz podatek VAT, cło ( jak występuje) oraz uwzględnia występujące dotychczas utrudnienie i obostrzenia związane z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19
2. Cena winna być podana liczbowo oraz słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
3. Tak wyliczoną cenę z VAT (należy wskazać stawkę podatku VAT) Wykonawca zamieści w formularzu oferty (załącznik nr 3).
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będzie w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczenia w innej walucie niż PLN.
2. Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej według poniższego wzoru:
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62,
Oferta na realizację zadania p.n. ,,Prace rozbiórkowe budynku Internatu, budynku pawilonu handlowo-usługowego, budynku przetłaczania gazów medycznych"
Nie otwierać przed terminem 10.06.2024r., godz. 13.30
X. Otwarcie ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą podlegały ocenie oraz zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Kontakt:
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Krzysztof Koziołek email: techniczny@urazowka.plekary.pl tel:32 39-34-218

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.