Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Data zamieszczenia: 2024-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Tarnowa
ul. Legionów 14
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel. 14/68-82-720
wim@umt.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 14/68-82-720
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU CYWILNYM
II. Przedmiot przetargu
1. Nazwa przetargu: Budowa kompleksu sportowego "ORLIK" przy Ul. Skorupki w Tarnowie
2. Zakres zamówienia - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy zespołu sportowego typu ,,Orlik" zgodnie z wymaganiami programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. ,,Program budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2024" na terenie działki nr 148/2 obręb 273 w Tarnowie, wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień.
1) zawartość dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu:
o program funkcjonalno-użytkowy - 3 egz.
o zestawienie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych - 3 egz.
o wersja elektroniczna dokumentacji w formacie pdf - 2 płyty CD/DVD.
2) dokumentacja winna zostać opracowana zgodnie z:
o ustawą Prawo budowlane;
o rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
o ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 99-103, w szczególności dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania;
o rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
o rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;
o innymi, nie wymienionymi wyżej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania inwestycji;
o obowiązującymi normami i przepisami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

CPV: 71221000-3

Dokument nr: WIM-RIN.7013.29.2024.PC

Składanie ofert:
XIII. Miejsce i termin składania ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 10.06.2024 r., godz. 15:30.
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, Ul. Legionów 14, pokój nr 8.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: 27.06.2024 r.

Wymagania:
Przetarg organizowany jest na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym
3. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia:
o Zakres zamówienia należy, przy dołożeniu należytej staranności, wykonać w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami,
o Oferent ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy,
o Zamawiający informuje o możliwości dokonania przez Oferentów wizji lokalnej terenu objętego pracami projektowymi. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Oferent.
4. Informacje dotyczące gwarancji lub praw autorskich:
1) Oferent udziela rękojmi na wady dokumentacji na okres 3 lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad Oferent zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia błędów w dokumentacji w terminie ustalonym przez Strony.
2) Opracowania stanowiące przedmiot umowy podlegać będą ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3) W ramach ustalonego wynagrodzenia ustalonego w zawartej umowie, Oferent przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowanych materiałów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałe w wyniku wykonania umowy, a w szczególności prawo do wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Zamawiającego, w następującym zakresie:
a. używania i wykorzystywania w całości lub części,
b. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz przetwarzania i korzystania z przeróbek.
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (tak/nie): nie Liczba części: .........
6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (tak/nie): nie
IV. Określenie wysokości, sposobu i terminu wniesienia wadium:
Nie dotyczy.

V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.
Jeżeli Oferent w przetargu polega na zasobach innego podmiotu (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków):
a) podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dowodów musi wynikać, że usługi zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane należycie,
b) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia - w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, na potrzeby wykonania zamówienia.

VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy przetargu w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy):
Nie dotyczy

VII. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom:
Nie dotyczy

VIII. Inne wymagane dokumenty niż wymienione w rozdziale VI i VII ogłoszenia:
Nie dotyczy

IX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
1. Oferty nieodrzucone oceniane będą zostaną następujących kryteriów:
Nazwa kryterium
Waga kryterium
wyrażona w punktach
Cena ofertowa brutto (C)
100

2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
Uwaga:
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
4. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
5. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 7.1. niniejszego rozdziału, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

X. Umowa:
1. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.
2. W przypadku dokonania wyboru oferty w umowie przewiduje się dokonanie między innymi następujących zapisów:
a) zakres przedmiotu umowy;
b) termin wykonania umowy;
c) wynagrodzenie umowne ryczałtowe:
? wynagrodzenie rozliczone będzie na podstawie rachunku/faktury,
? podstawą wystawienia rachunku/faktury będzie podpisany protokół końcowy odbioru dokumentacji,
? termin płatności faktury - do 21 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury Zamawiającemu;
d) w ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie;
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących sytuacjach i wysokościach:
? nieterminowe wykonanie umowy - 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy nie więcej niż 15 % wynagrodzenia;
? zwłokę w usunięciu wad - 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
? w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo - kara ulega zwiększeniu o dalsze 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego;
? odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta - 20 % wynagrodzenia umownego;
f) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
g) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia;
h) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych;
i) W dokumentacji Wykonawca winien opisać cechy i właściwości przedmiotu w sposób uwzględniający wymogi określone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wymagań zachowania hierarchii określonej w tych przepisach, a także dopuszczenia rozwiązań równoważnych opisanych przez Wykonawcę, zgodnie z art. 101 ust. 4 tej ustawy;
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania dokumentacji w trakcie jej opracowywania, celem konsultacji rozwiązań projektowych;
k) Jeśli w trakcie opracowywania dokumentacji zaistnieje konieczność zmiany wcześniej uzgodnionych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia określony w niniejszym Ogłoszeniu.
3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia, itp.).
4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Organizatorowi w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
4. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Oferent muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Oferenta lub pełnomocnika Oferenta. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
5. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym na Organizatora, tj. na Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz nazwę przetargu, do którego składana jest oferta. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
7. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
9. Przed upływem terminu składania ofert Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji i ponownego jej złożenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.
XIV. Termin związania ofertą:
Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
XVI. Odrzucenia oferty:
Organizator odrzuca ofertę, jeżeli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert;
2) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem;
6) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym ogłoszeniem powodujące istotne rozbieżności z jego treścią;
7) została złożona przez oferenta, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
8) została złożona przez oferenta, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
9) została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu.

XVII. Wykluczenie Oferenta
1. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy wyklucza się:
1) Oferenta oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Oferenta oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Oferenta oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. Szczegółowe regulacje oraz konsekwencje prawne złożenia oferty przez Oferenta podlegającego wykluczeniu określono w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

XVII. Informacje dodatkowe
1) O wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Organizator niezwłocznie powiadamia uczestników obowiązkowo na piśmie oraz dodatkowo za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, jednocześnie umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Organizatora.
2) Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3) W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru, w szczególności, gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Organizator może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4) W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert warunki przetargu mogą zostać przez Organizatora zmienione.
5) Przetarg może zostać przez Organizatora w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny.

XVIII. Zasady negocjacji
Nie dotyczy

Uwagi:
XIX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnowa pod adresem: iod@umt.tarnow.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania;
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tę osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Osoby, której dane dotyczą posiadają:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych2;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
XV. Osoba/y uprawnia/e do kontaktu i sposób kontaktu.
1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w sprawach formalnych jest Szymon Siedlecki, ul. Legionów 14, pok. 6, tel. 14 / 68 82 720
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Organizator oraz Oferenci przekazują pisemnie, lub drogą elektroniczną (e-mail: s.siedlecki@umt.tarnow.pl).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.