Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1225z dziś
7655z ostatnich 7 dni
27125z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie, podłączenie wewnętrznej instalacji gazowej - kotłownia gazowa

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie, podłączenie wewnętrznej instalacji gazowej - kotłownia gazowa

Data zamieszczenia: 2024-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o
ul. Piaski 9
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 413 55 90 wew. 51
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 413 55 90 we
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do składania ofert
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kopernika 35, w Kowalu
zaprasza do składania ofert. 1. Przedmiot zamówienia:
1.1. ,,Wykonanie - podłączenie wewnętrznej instalacji gazowej - kotłownia gazowa.
1.2. Wykonanie -- podłączenie instalacji gazowej - w lokalach mieszkalnych (kuchnie gazowe, i podgrzewacze gazowe-junkersy,
1.3. wykonanie modernizacji pomieszczenia - kotłownia, celem przystosowania do kotłowni gazowej wraz z odwodnieniem,
1.4. wymiana leżaków instalacji co. wraz z zaworami regulacyjnymi".

Otwarcie ofert: 5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie

Specyfikacja:
6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetargi.

Składanie ofert:
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kopernika 35, w Kowalu.
oferta na:
1 ),,Wykonanie - podłączenie wewnętrznej instalacji gazowej - kotłownia gazowa.
2) Wykonanie - podłączenie instalacji gazowej - w lokalach mieszkalnych (kuchnie gazowc,i podgrzewacze gazowe-junkersy,
3) wykonanie modernizacji pomieszczenia -- kotłownia, celem przystosowania do kotłowni gazowej wraz z odwodnieniem,
4) wymiana leżaków instalacji co. wraz z zaworami regulacyjnymi".
4.1. Miejsce - ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, 87 - 800 Włocławek, pok. nr 29 4.2.Termin- 10.06.2024r. do godź. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
2.1. termin realizacji robót- nie później niż: 15.09.2024 r.

Wymagania:
3. Wymagane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robol, metodą szczegółową,
3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych i urządzeń cieplnych, osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym uhezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone cło oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nic zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.6. Referencje potwierdzające wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia .
ad. 3.3,3.4, 3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.