Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2024-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT TOMASZOWSKI
ul. św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
zamowienia@powiat-tomaszowski.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej, kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.:
,,Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim", wraz z:
inwentaryzacją, sprawowaniem nadzoru autorskiego i przekazaniem praw autorskich.
Zamówienie obejmuje całokształt dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania na/w budynku Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy Ul. Nadrzecznej 17/25 (dz.nr ewid. 329/25, obr.7)
następujących zadań:
- wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły z wyłączeniem hali i bloku sportowego,
- budowa instalacji fotowoltaicznej,
- modernizacja instalacji niskonapięciowych: sieć komputerowa, monitoring, instalacja telekomunikacyjna,
- malowanie pomieszczeń szkoły objętych powyższymi pracami,
- wszelkie prace towarzyszące.
2. Należy uwzględnić i zaprojektować w ramach niniejszego zamówienia wszelki zakres, rozwiązania, itp., nieujęte powyżej,
a potrzebne dla: zapewnienia funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, przepisami, normami; zapewnienia
zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi branżowymi; zapewnienia faktycznej możliwości
wykonania zadania.
Dokumentacja ma być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i gwarantować wykonanie wszystkich prac i
działań w celu wykonania zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia, przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą
techniczną.
3. Zakres rzeczowy zamówienia:
a) inwentaryzacja na potrzeby opracowania - 4 kpl. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie: dla opisów - *.doc i
*.pdf, dla rysunków - *.pdf i *.dwg
b) dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane techniczne i projekty wykonawcze, (z zastrzeżeniem ust. 4 lit. i poniżej),
wszystkich niezbędnych branż (dopuszcza się projekty techniczno-wykonawcze), sporządzone m.in. zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.), wraz z wszelkimi:
warunkami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami, ewentualnymi odstępstwami, pozwoleniami oraz innymi
dokumentami wymaganymi przepisami niezbędnymi dla opracowania dokumentacji, które wyniknęły w trakcie prac
projektowych, - 4 kpl. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie: dla opisów - *.doc i *.pdf, dla rysunków - *.pdf i
*.dwg
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich niezbędnych branż, sporządzone m.in. zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) - 3 kpl. + wersja elektroniczna w formacie *.pdf i *.doc
d) przedmiar robót wszystkich niezbędnych branż - 3 kpl. + wersja elektroniczna w formacie *.pdf i *.ath lub *.kst
e) kosztorysy inwestorskie wszystkich niezbędnych branż - wykonane m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) - 3 egz. + wersja elektroniczna w formacie *.pdf i *.ath lub *.kst
Dopuszcza się włączenie opracowań z lit. a do opracowania z lit. b.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ

CPV: 71000000-8

Dokument nr: 2024/BZP 00360367, ZP.272.17.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-20 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fead592-27c7-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
11.5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e
Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
Szczegółowe wymagania zawarte w Rozdziale 11 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-20 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.17.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej, kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.:
,,Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim", wraz z:
inwentaryzacją, sprawowaniem nadzoru autorskiego i przekazaniem praw autorskich.
Zamówienie obejmuje całokształt dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania na/w budynku Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nadrzecznej 17/25 (dz.nr ewid. 329/25, obr.7)
następujących zadań:
- wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły z wyłączeniem hali i bloku sportowego,
- budowa instalacji fotowoltaicznej,
- modernizacja instalacji niskonapięciowych: sieć komputerowa, monitoring, instalacja telekomunikacyjna,
- malowanie pomieszczeń szkoły objętych powyższymi pracami,
- wszelkie prace towarzyszące.
2. Należy uwzględnić i zaprojektować w ramach niniejszego zamówienia wszelki zakres, rozwiązania, itp., nieujęte powyżej,
a potrzebne dla: zapewnienia funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, przepisami, normami; zapewnienia
zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi branżowymi; zapewnienia faktycznej możliwości
wykonania zadania.
Dokumentacja ma być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i gwarantować wykonanie wszystkich prac i
działań w celu wykonania zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia, przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą
techniczną.
3. Zakres rzeczowy zamówienia:
a) inwentaryzacja na potrzeby opracowania - 4 kpl. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie: dla opisów - *.doc i
*.pdf, dla rysunków - *.pdf i *.dwg
b) dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane techniczne i projekty wykonawcze, (z zastrzeżeniem ust. 4 lit. i poniżej),
wszystkich niezbędnych branż (dopuszcza się projekty techniczno-wykonawcze), sporządzone m.in. zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.), wraz z wszelkimi:
warunkami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami, ewentualnymi odstępstwami, pozwoleniami oraz innymi
dokumentami wymaganymi przepisami niezbędnymi dla opracowania dokumentacji, które wyniknęły w trakcie prac
projektowych, - 4 kpl. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie: dla opisów - *.doc i *.pdf, dla rysunków - *.pdf i
*.dwg
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich niezbędnych branż, sporządzone m.in. zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) - 3 kpl. + wersja elektroniczna w formacie *.pdf i *.doc
d) przedmiar robót wszystkich niezbędnych branż - 3 kpl. + wersja elektroniczna w formacie *.pdf i *.ath lub *.kst
e) kosztorysy inwestorskie wszystkich niezbędnych branż - wykonane m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) - 3 egz. + wersja elektroniczna w formacie *.pdf i *.ath lub *.kst
Dopuszcza się włączenie opracowań z lit. a do opracowania z lit. b.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
1. Cena ofertowa brutto - 60%
2. Termin nieodpłatnego usunięcia braków, błędów, innych nieprawidłowości (w tym m.in. braku technicznej możliwości realizacji
zaprojektowanego rozwiązania), wad, w opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem (LICZBA DNI ROBOCZYCH ) - 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin nieodpłatnego usunięcia braków, błędów, innych nieprawidłowości (w tym m.in. braku technicznej możliwości realizacji zaprojektowanego rozwiązania), wad, w opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem (LICZBA DNI ROBOCZYCH)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnymi za opracowanie dokumentacji projektowej:
a) minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz należy zgodnie z przepisami do właściwego samorządu
zawodowego.
W przypadku, jeżeli w/w skład/osoby nie jest wystarczające dla kompleksowej realizacji usługi, Wykonawca powinien
przewidzieć udział/zatrudnienie pozostałych lub dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w składanej
ofercie.
Zamawiający, określając wymogi osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, uznaje uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz.334).
Na potwierdzenie: oświadczenie zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że osoby które będą skierowane do wykonania
zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonały:
a) projektant branży elektrycznej - co najmniej dwa projekty, obejmujące instalację elektryczną, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym lub zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej
b) projektant branży elektrycznej - co najmniej dwa projekty, obejmujące instalację fotowoltaiczną, dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej
Powyższe może być spełnione przez jednego projektanta lub dwóch różnych ale wówczas należy obu wykazać jako
skierowane do realizacji zamówienia (pkt.1.a j.w.) i obie te osoby musza wziąć udział w realizacji zamówienia.
Na potwierdzenie: oświadczenie zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego
kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
2) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia,
rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023 r, poz. 682 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi
nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
3) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 1) SWZ może wskazać osobę będącą
obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.
U. z 2023 r. poz. 555).
6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy
Pzp).
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na
zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.1. W
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie zgodnie z § 10 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy -
wzór załącznik nr 1 do SWZ- w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) i 2) SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności
wymienionej poniżej:
1) jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynikać będzie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, przy czym zmiana
ta wywierać będzie bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:
a) potrzebami Zamawiającego,
b) wnioskiem Wykonawcy z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę,
c) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących
terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień i nie wynika z zawinionych działań Wykonawcy,
d) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu
umowy,
e) następstwem siły wyższej - rozumianej, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części; w razie wystąpienia siły wyższej, strony
umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.
2. Zamawiający, dopuszcza wprowadzenie zmian nieistotnych, tj. takich, o których nie mówi art. 454 ustawy z dnia 11
września 2019r. Prawo zamówień publicznych, które będą dla niego korzystne lub będą dokonane w interesie publicznym
albo ważnym interesie Zamawiającego, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania
umowy.
3. Dopuszczalne jest również wprowadzenie zmian do umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, a
także na zasadach i w zakresie dopuszczonym innymi obowiązującymi przepisami.
4. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów,
podpisanych przez obie strony.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z
obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, formalno-organizacyjna, danych teleadresowych, osób wskazanych do
kontaktów między stronami.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
1. Cena ofertowa brutto - 60%
2. Termin nieodpłatnego usunięcia braków, błędów, innych nieprawidłowości (w tym m.in. braku technicznej możliwości realizacji
zaprojektowanego rozwiązania), wad, w opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem (LICZBA DNI ROBOCZYCH ) - 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin nieodpłatnego usunięcia braków, błędów, innych nieprawidłowości (w tym m.in. braku technicznej możliwości realizacji zaprojektowanego rozwiązania), wad, w opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem (LICZBA DNI ROBOCZYCH)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-19

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.