Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5622z ostatnich 7 dni
26694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Zielony Multipark Morena" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.
W ramach postępowania Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z Opisem
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

Dokument nr: 117/BZP-PU.511.108.2024/AF, BZP-PU/113/2024/AF

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
w języku polskim (w tym ew. załączniki) na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia
09.07.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI:
Przedmiot zamówienia
Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami
Terminy
20 tygodni od daty zawarcia umowy
W okresie realizacji zadania na roboty
budowlane oraz rękojmi i gwarancji
jakości na roboty budowlane, przy
czym nie dłużej niż 60 miesięcy od
daty odbioru dokumentacji.
Nadzór autorski

Wymagania:
WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali należycie, co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem
opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, o wartości
jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 5 000,00 zł brutto.
2. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które
należy złożyć wraz z ofertą:
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku opisanego powyżej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia.
III.
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi
i gwarancji.
2. Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji
do ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane, wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej
objętej niniejszym zmówieniem, przy czym nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru
dokumentacji.
Zamawiający informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez
Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie II Zaproszenia
do złożenia oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Izabela Żmuda, Pion Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, adres e-mail: izabela.zmuda@gdansk.gda.pl; Aleksandra Falk, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: aleksandra.falk@gdansk.gda.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.